Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0398-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Повишаване конкурентоспособността на „Личев” ЕООД чрез технологична модернизация на мебелното производство”
Бенефициент: Личев ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.08.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Технологично обновление и модернизация на предприятията от Сектор "Производство на мебели в България"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Организация за управление и отчетност на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Провеждане на процедура за избор на изпълнител и сключване на договори с доставчиците
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Доставка на машини и оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация на новите машини и оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Информационно обезпечаване, визуализация и публичност на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 228 437 BGN
Общ бюджет: 329 279 BGN
БФП: 214 031 BGN
Общо изплатени средства: 214 031 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 214 031 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 214 031 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
214 031 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 181 927 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 181 927 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
181 927 BGN
В т.ч. Национално финансиране 32 105 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 32 105 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
32 105 BGN
Финансиране от бенефициента 123 004 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 7 Създаден екип за управление на проекта
Индикатор 8 Проведена тръжна процедура по обособени позиции, сключени договори с доставчици, вкл. и за информационно обезпечаване, визуализация и одит на проекта
Индикатор 9 Въведено ново технологично оборудване
Индикатор 10 Изработка и монтиране на информационни табели
Индикатор 11 Изработка на стикери
Индикатор 12 Публикации в местната преса
Индикатор 13 Изготвяне на одиторски доклад
Индикатор 14 Създадени инвестиции със средства от БФП по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз