Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.3.01-0006-C0001
Номер на проект: 0046-ОО-1.3
Наименование: Укрепване на административния капацитет на Одитния орган по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз
Бенефициент: Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 18.01.2011
Начална дата: 26.01.2011
Дата на приключване: 01.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се доизгради и укрепи административния капацитет на Одитния орган по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз посредством поддържане на оптимален брой квалифициран персонал за изпълнение на функциите му, заложени в Регламент (ЕО) № 1083/2006 и Регламент (ЕО) № 1828/2006
Дейности: 1. Финансиране на възнаграждението на 20 щатни бройки за одитори от Одитния орган, чиито функции са свързани изцяло с одита на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в България - в т.ч. основните месечни заплати, допълнителните възнаграждения Изискването на ЕС за повишаване на ефективността и качеството на работа на Одитния орган, налага привличането и назначаването на висококвалифицирани и опитни одитори, служители и лица на ръководни длъжности. Изпълнението на дейностите по проекта ще спомогне за мотивирано изпълнение на задълженията на изпълнителния директор и държавните служители от специализираната администрация на Одитния орган и ограничаване на текучеството на квалифициран персонал на агенцията.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 185 176 BGN
Общ бюджет: 1 037 363 BGN
БФП: 1 037 363 BGN
Общо изплатени средства: 1 037 363 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 037 363 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 057 444 BGN
2012 - 20 080 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 037 363 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 881 759 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 898 827 BGN
2012 - 17 068 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
881 759 BGN
В т.ч. Национално финансиране 155 605 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 158 617 BGN
2012 - 3 012 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
155 605 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намалено текучество на персонала на бенефициентите за година


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз