Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0060-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: “Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора в Община Генерал Тошево”
Бенефициент: Община Генерал Тошево
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 05.11.2010
Дата на приключване: 05.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Генерал Тошево
Описание
Описание на проекта: 1. Организация и управление на проекта 2. Подбор на потребителите на социалната услуга и подбор на домашните помощници. 3. Извършване на индивидуална оценка на потребностите на всеки потребител. 4. Въвеждащо обучение на домашни помощници, които не са преминали такова във фаза 1 и поддържащо обучение за домашни помощници, които са преминали обучение във фаза 1 5. Сключване на тристранни договори между доставчика и потребителя за предоставяне на услугата “Домашен помощник” 6. Разработване на индивидуални планове 7. Предоставяне на социалната услуга “Домашен помощник” 8. Разработване на информационни материали и провеждане на информационни кампании сред потенциалните потребители
Дейности: Организация и управление на проекта Сформиране на екипа за управление на проекта; среща с партньора за уточняване на отговорностите по проекта и сключване на споразумение за партньорство;изготвяне на подробен план-график на дейностите,разпределяне на отговорностите между членовете на екипа; контактуване с целевите групи и поддържане на обратна връзка;изготвяне на отчети за извършените дейности от членовете на екипа-ежеседмични и месечни;разработване на част от информационните материали от екипа за управление на проекта и създаване на добра организация за промоция на проекта и финансиращата програма; изготвяне на междинни и финален доклад за изпълнение на дейностите;създаване на организация и за разрешаване и на други възникнали проблеми при реализирането на проекта.
Подбор на потребителите на социалната услуга и подбор на домашните помощници. Подбират се лица, отговарящи на условията на проекта.Ежемесечно се следи за запазване броя на потребителите.При отпадане на някой от потребителите се подбира нов потребител.Подбор се безработни лица, които ще работят като домашни помощници.
Извършване на индивидуална оценка на потребностите на всеки потребител. След като са подбрани потенциалните потребители на социални услуги, се изготвя “Оценки на потребностите от социални услуги” на всеки потребител.
Въвеждащо обучение на домашни помощници, които не са преминали такова във фаза 1 и поддържащо обучение за домашни помощници, които са преминали обучение във фаза 1 Въвеждащото обучение ще се извърши в рамките на 5 дни- 40 часа, а поддържащото обучение ще се извърши в рамките на 3 дни- 20 часа.Партньора по проекта –ТО на НТС гр.Добрич ще осигури необходимите преподаватели, учебни програми, приспособления за извършване на дейността. Община Генерал Тошево ще осигури зала за провеждане на дейността, ще създаде организация за присъствието на преподаватели и обучаващи се домашни помощници.
Сключване на тристранни договори между доставчика и потребителя за предоставяне на услугата “Домашен помощник” На база на направения подбор на потребителите на услугата “Домашен помощник” и на лицата ,които ще извършват тези услуги се сключват договори, като се описват права и отговорности на прекия доставчик на социалните услуги /домашен помощник/, видовете услуги, които ще ползва потребителя , честотата на предоставянето им, срока за изпълнение и разрешаване на спорни въпроси.
Предоставяне на социалната услуга “Домашен помощник” За “Домашен помощник” се предоставят следните услуги:Приготвяне на храна, подпомагане при хранене;пазаруване- снабдяване с ежедневно необходимите продукти и лекарства;помощ за поддържане на лична хигиена;поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от обгрижваните лица;помощ при вземането на лекарства;извършване на плащания за битови услуги;помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома, или извън него;
Разработване на индивидуални планове Изготвяне на индивидуални планове на всеки потребител на социални услуги, според оценките за видовете социални услуги, които ще ползват.
Разработване на информационни материали и провеждане на информационни кампании сред потенциалните потребители Изготвяне и разпространение на цветни рекламни брошури и дипляни за целите и дейностите на проекта; рекламна табела на проекта; оповестяване в местните и областни медии стартирането на проекта- неговите цели, регион на действие, целеви групи, конкретни дейности, очаквани резултати и източници на финансиране, хода на реализиране на дейностите по проекта; изготвяне и разпространение на цветни дипляни с резултатите от проекта;публикуване на информация относно реализацията на проектните дейности, цели, регион на действие, целеви групи, очаквани и постигнати резултати на интернетстраниците на Община Генерал Тошево
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 126 245 BGN
Общ бюджет: 135 348 BGN
БФП: 122 959 BGN
Общо изплатени средства: 95 179 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 122 959 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 25 249 BGN
2011 0 BGN
2012 69 930 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
95 179 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 104 515 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 21 462 BGN
2011 0 BGN
2012 59 441 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
80 902 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 444 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 787 BGN
2011 0 BGN
2012 10 490 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 277 BGN
Финансиране от бенефициента 11 352 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 3 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 4 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 5 Брой обслужвани потребители /брой лица от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/
Индикатор 6 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция BG051PO001-5.2.07-0060-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз