Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0095-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06-0095/D01/0100
Наименование: Изграждане на Семеен консултативен център в кв. Столипиново, Пловдив
Бенефициент: Фондация за регионално развитие "РОМА - Пловдив"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 05.11.2010
Дата на приключване: 05.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Подпомагане на социалното включване на семейства и групи в риск от уязвимите етнически общности в кв. Столипиново чрез подобряване на достъпа до социални услуги и подкрепа, предоставяни от иновативната услуга Семеен консултативен център.
Дейности: 1.1. Създаване и дейност на Група за управление на проекта (ГУП) Създаването на Групата за управление на проекта (ГУП) ще осигури ефективно и прозрачно управление на проекта. ГУП се председателства от ръководителя на проекта и включва представители на партньорските организации и на системата за закрила на детето. За работата на ГУП се изработва концепция, която се приема от участниците. ГУП ще се събира веднъж месечно за обсъждане на плановете по проекта, оценката на напредъка и трудностите, ресурсната обезпеченост, междуведомствените отношения в процеса на предоставяне на услугите в СКЦ в кв. Столипиново.
1.2. Ремонт и оборудване на Семеен консултативен център (СКЦ) „Столипиново” СКЦ ще бъде създаден в сграда в квартала, предоставена на ФРР “Рома-Пловдив” за здравни и социални дейности. 1.2.1. Провеждане на тръжни процедури за избор на доставчици на материали за ремонта, обзавеждане и оборудване. 1.2.2. Извършване на ремонтни дейности в помещенията на СКЦ (2 зали и 1 офис) - боядисване на стени, ВиК, ремонт на санитарен възел. 1.2.3. Обзавеждане и оборудване на СКЦ, което включва бюра и столове за посетители, маси и столове за учебните зали; материали за занималнята и клубовете по интереси.
1.3. Подбор, обучение и развитие на екипа на СКЦ (персонал, експерти, програмен екип) 1.3.1.Сформиране на екип от експерти и специалисти с необходимата квалификация за СКЦ „Столипиново” Подбраният екип ще бъде утвърден от ГУП. 1.3.2.Обучение на персонала и част от експертите (27 дни): • 15 дни въвеждащо обучение (25 участници); • 10 дни специализирани тренинги по отделните направления на работа в СКЦ; • 2 дни обучение за работа в екип (25 участници); Обучението ще се проведе паралелно с ремонта в СКЦ в учебните зали на ФРР „Рома-Пловдив”. Обучението за работа в екип ще се извърши в Хисаря с откъсване от работната среда, което е доказан успешен метод за изграждане на екипното взаимодействие. Обученията ще развият капацитета на персонала за предоставяне на качествени услуги на целевите групи. Те са организирани модулно, интерактивно. Включен е и тренинг за спецификите в работата с уязвими етнически общности. 1.3.3.Обучение на 20 доброволци, които ще подпомагат дейността на СКЦ. Обучението е модулно за 2 дни; ще се проведе в Хисаря, за да се постигнат обучителните резултати и допълнително да се стимулира мотивацията на доброволците за участие. 1.3.4. Супервизия за работата по случаи ще бъде предоставяна на екипа в хода на изпълнението на проекта. Ще бъдат организирани 2 вида супервизия – индивидуална и екипна с общ обем 450 часа.
1.4. Изграждане на партньорство и взаимодействие със заинтересованите страни 1.4.1.Текущи срещи с ДСП и ОЗД Пловдив за обмен на информация и съгласуване на дейностите. СКЦ ще сигнализира ОЗД за конкретни случаи, в които се налагат мерки за закрила; при нужда екипът и доброволците от СКЦ ще придружават децата/ родителите до ОЗД за консултация и подкрепа. Организиране на обсъждания на случаи с ОЗД, което спомага за регулиране на отношенията между СКЦ и ОЗД и е ефективна форма на междуведомствена супервизия. 1.4.2.Срещи и сътрудничество с действащи социални услуги в Пловдив (като КСУДС, Звено „Майка и бебе”, приемна грижа, организации за борба с наркомании) за взаимо-действие и работа в мрежа, вкл. препращане на случаи и бенефициенти, нуждаещи се от специфична подкрепа. 1.4.3.Срещи с училищата за идентифициране на деца, застрашени от отпадане от училище и за съгласуване на учебното съдържание в образователните дейности. 1.4.4. Провеждане на редовни срещи на всички заинтересовани страни (всеки 2 месеца) за обмен на информация, съгласуване на социални дейности и мерки за социално включване на рисковите групи.
2.1. Работа в общността за защита правата на децата 2.1.1.Курсове за развитие на родителски умения - обучение в родителски умения, курс „Бременност и грижи за новороденото”, насочени към споделяне на опит, развитие на знания и умения за родителстване. Курсовете ще се организират в малки групи, както с родители, така и сред млади хора, бъдещи родители и ученици от горен курс. 2.1.2.Услуги за семейна подкрепа в домашна среда за рискови групи деца: деца на непълнолетни родители; деца с увреждания/ здравословни проблеми/ честа хоспитализация; деца, живеещи в бедност; деца от многодетни семейства или от семейства на самотни родители. СКЦ ще развие схеми за работа в общността с цел идентифициране на рискови семейства и договаряне на подкрепа към родителите за разпознаване и гарантиране на правата на децата. В работата в общността СКЦ цели няколко ефекта за повишаване благосъстоянието на децата в Столипиново: 1) подкрепа на семействата на рискови групи деца за развитие на родителски умения; 2) повишаване чувствителността и знанията в общността за правата и нуждите на децата; 3) ранно идентифициране на рискове за детето и гарантиране правото на закрила; 4) овластяване на общността за самоподкрепа, добър стандарт за грижа за децата и нетърпимост към насилието и експлоатацията на деца.
2.2. Услуги за деца по мярка на закрила и подкрепа на техните семейства 2.2.1.Услугите за превенция на изоставянето са насочени към подкрепа на семействата на деца в риск за преодоляване на затрудненията и гарантиране на сигурна среда за детето в семейството на своите родители. Превантивните услуги са най-важната част от работата с деца и семейства - те подкрепят семействата да се справят с кризите, да градят родителския си капацитет, да запазват децата в семейството, вместо да ги изоставят или поставят в условия на насилие. 2.2.2.Услугите по реинтеграция са насочени към подкрепа на връщането на деца в семействата им. Екипът на СКЦ участва в целия процес – оценка на децата и семействата, подготовката им за съвместен живот, подкрепа за връщане на детето в семейството, подкрепа след реинтеграцията. Работата е насочена към преодоляване на причините, довели до настаняването и е необходимо да се работи активно както с детето, така и със семейството. Много често това не се случва поради ограничения капацитет на ОЗД. Услугите, предлагани в СКЦ, преодоляват това ограничение на системата за закрила и водят до сигурно и трайно връщане на деца от домове в семействата им. 2.2.3.Услуги за развитие на алтернативни семейства- на роднини или близки до детето възрастни, осиновители или приемни семейства. Услугите включват целия процес – от запитване на граждани, информиране, оценка и обучение на кандидати, представяне пред Комисия, до подкрепа при настаняване/осиновяване, консултиране при трудни ситуации, супервизия на срещи с биологични родители, групи за подкрепа. Ще бъде реализирана Информационна кампания по приемна грижа с разпространение на листовки, но която ще заложи предимно на специфичните за общността подходи, а именно информиране в малки групи в самата общност. Кампанията ще търси възможностите за развитие на професионалната приемна грижа в общността.
3.1. Здравна просвета на родителите в Столипиново Здравната просвета е изключително необходима за маргинализираните семейства на неграмотни родители, както и за семействата от малолетни и непълнолетни родители, които не притежават необходимия социален опит, здравна култура и познания за здравословните и хигиенните изисквания в отглеждането на децата. 3.1.1.Беседи и групови дискусии с родители по здравни проблеми - ще се организират от СКЦ веднъж месечно с участието на лектор – специалист по избраната тема. 3.1.2.Провеждане на 5 курса по семейно планиране с по 15 участници и с продължителност по 4 уч. часа.
4.1. Образователни услуги - клубове по интереси за децата в Столипиново Клубовете по интереси в СКЦ ще работят за приобщаване на децата към училището, за повишаване на тяхната обща култура, интереси и знания. Клубните занимания ще бъдат избрани в съответствие с интересите на децата. 4.1.1.Подготовка и провеждане на срещи в общността и в училищата за популяризиране на дейностите и за проучване на специфичните интереси на децата. 4.1.2.Организиране и дейност на 4 клуба по интереси (като народни и модерни танци, музика, езикова подготовка, рисуване и др.). Заниманията ще се провеждат 2 пъти седмично по 2 уч. ч. от преподаватели в съответната област.
4.2. Занималня за деца, застрашени от отпадане от училище Занималнята е предназначена за деца, застрашени от отпадане от училище, които не получават подкрепа от своите семейства за своето образование. В занималнята децата ще подготвят уроците и домашните си и с помощта на учители и възпитатели ще наваксват изоставането си в усвояването на учебния материал. 4.2.1. Подготовка на дейността, подбор на участниците. Изоставащите ученици ще бъдат идентифицирани съвместно с училищата по препоръка на учителите. 4.2.2.Работа на занималнята с 2 групи по 25 изоставащи ученици. Занятията ще се провеждат следобед в двете зали за обучения на ФРР “Рома-Пловдив. С децата от начален курс (1-4 клас) ще работи специалист начална педагогика, а за основен курс (5-8 клас) ще бъдат осигурени педагог – възпитател и учители за консултации по проблемните предмети (веднъж седмично), по които има затруднения с усвояването на учебния материал. Учебната програма ще се съгласува с училищата, в които учат децата. През лятната ваканция занималнята ще подготвя за поправителните изпити други 40 ученици, застрашени от повтаряне на класа. 4.2.3.Срещи и индивидуални консултации с родителите за повишаване на интереса им към образованието на техните деца и улесняване на комуникацията им с учителите.
5.1. Услуги за превенция на наркотиците, рисково и зависимо поведение сред децата и младежите Кампаниите за превенция на зависимости и рисково поведение сред деца и ученици ще бъдат организирани съвместно с училищата, НПО, училищни настоятелства, като се привлекат всички партньори, които работят в сферата на образованието и детското развитие. 5.1.1.Провеждане на масирани информационни кампании Антидрога във всички училища (1-12 клас) в квартала – хепъниги, беседи и дискусии в часа на класа, раздаване на шалчета, стикери и топки с надписи, поставяне на плакати и банери във всички училища в Столипиново. 5.1.2. Създаване на младежки клуб «Антидрога» към СКЦ – обучения на 30 активисти за превантивна работа в общността (1 изнесено обучение за 2 дни; 3 обучения в СКЦ); участие в организирането на кампанията «Антидрога» водене на дебати, дискусии, инициативи. 5.1.3.Провеждане на здравни беседи в СНЦ пред младежи над ученическа възраст за вредата от наркотиците
5.2. Услуги за ре-интеграция на деца и младежи със зависимости, наркомании и рисково поведение 5.2.1. Посредничество. СКЦ ще съдейства за свързването на младежите с подходящи социални, здравни и др. услуги в зависимост от техните нужди и проблеми. Нуждата от посреднически услуги в СКЦ се поражда от факта, че сериозен проблем на лицата със зависимости е изолацията, ниската социална компетентност и незнанието/неумението да се обърнат към подходяща институция или специалист, които да им помогнат в решението на проблемна ситуация. 5.2.2. Предоставяне на следните услуги от СКЦ: - развиване на умения за самостоятелен живот и превенция на рисково поведение; - семейно консултиране психологическо консултиране, медиация, рехабилитация, - информационно-консултантски услуги, - консултиране за професионална квалификация и посредничество за намиране на работа. 5.2.3. Консултации и подкрепа на родители и близки как да спомагат за превенция на зависимости и преодоляване на наркоманиите и отклоняващо се поведение при техните деца
6.1. Дейности за информиране и популяризиране на услугите в СКЦ, добрите практики и приноса на ЕСФ 6.1.1.Публикуване и разпространение на 1200 листовки (2 стр., формат А4, цветност 4+4) и 50 плаката за представяне на целите, дейностите и услугите в СКЦ. 6.1.2.Поставяне на опознавателна табела за популяризиране на приноса на ЕСФ на ЕС и ОП “РЧР” за изграждането и дейността на СКЦ „Столипиново”. 6.1.3.Срещи с общността за популяризиране на СКЦ и информиране за прогреса на проекта: • Провеждане на 4 срещи с общността в Столипиново • Посещения по домовете на младите семейства на малолетни и непълнолетни родители 6.1.3.Официално откриване на СКЦ в Столипиново (под формата на хепънинг с програма, подготвена от ученици. 6.1.4.Заключителна конференция за представяне резул-татите от проекта и разпространение на добрите практики и натрупания опит - в Пловдив, 1 ден, 60 участници.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 211 084 BGN
Общ бюджет: 202 465 BGN
БФП: 202 465 BGN
Общо изплатени средства: 201 811 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 202 465 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 42 216 BGN
2011 0 BGN
2012 159 595 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
201 811 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 172 095 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 35 884 BGN
2011 0 BGN
2012 135 656 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
171 539 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 370 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 332 BGN
2011 0 BGN
2012 23 939 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
30 272 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изграден, ремонтиран и оборудван СКЦ
Индикатор 2 Сформиран, обучен и подкрепен екип за работа с рисковите групи по проекта
Индикатор 3 Обем преминати обучения от екипа и персонала
Индикатор 4 Брой часове за проведена супервизия
Индикатор 5 Брой привлечени и обучени доброволци и създадена доброволческа мрежа
Индикатор 6 Брой родители обхванати в консул-тации и курсове за развитие на роди-телския капацитет и семейна подкрепа в домашна среда
Индикатор 7 Брой подкрепени семейства на деца за защита на техните права
Индикатор 8 Брой деца и техните семейства ползващи услуги за семейна подкрепа с цел превенция на изоставянето
Индикатор 9 Брой семейства на деца с проблемно поведение получили консултации и услуги
Индикатор 10 Брой деца, получили подкрепа за реинтеграция в биол.семейства
Индикатор 11 Брой обхванати кандидат-приемни семейства
Индикатор 12 Брой алтернативни семейства обхванати в услуги
Индикатор 13 Брой проведени информационни срещи по приемна грижа
Индикатор 14 Брой проведени здравни беседи и дискусии
Индикатор 15 Брой проведени семинари /курсове по семейно планиране
Индикатор 16 Брой създадени Клубове по интереси
Индикатор 17 Брой родители на деца в занивалните и клубовете по интереси, обхванати в консултиране и срещи
Индикатор 18 Брой обхванати училища и ученици в масираните кампании Антидрога
Индикатор 19 Създаден Младежки клуб Антидрога
Индикатор 20 Брой случаи за работа по рехабили-тация на младежи със зависимости
Индикатор 21 Брой деца и мла-дежи със зависи-мости, обхваати в услуги, информи-ране и консултиране
Индикатор 22 Брой семейства на деца/младежи със зависимости, получили консултации и подкрепа
Индикатор 23 Брой листовки и срещи с общността за информиране за услугите на СКЦ
Индикатор 24 Проведена Заключителна конференция 095
Индикатор 25 Създадени усло-вия за предоставя-не на услуги в директно в риско-вите етнически общности
Индикатор 26 Предоставени услуги и информа-ция на рисковите групи
Индикатор 27 Подобрени умения и квалификация на персонала и краткосрочните експерти
Индикатор 28 Брой членове на персонала, екипа, за които е осигу-рена супервизия
Индикатор 29 Осигурена информация за рискови случаи в квартала и контакт със семейства в риск
Индикатор 30 Повишена информираност в Столипиново за доброто родителство и съвременните изисквания в грижата за детето
Индикатор 31 Подобрена грижа в семейството за деца в риск
Индикатор 32 Брой деца, задържани в семействата чрез услуги за семейна подкрепа
Индикатор 33 Подобрено общуване между деца и родители и подобрени умения на родителите за справяне с кри-тични ситуации
Индикатор 34 Брой деца реинте-грирани в биологичните семейства
Индикатор 35 създадени условия за приемна грижа в Столипиново чрез изграден ка-пацитет на прием-ни семейства
Индикатор 36 Брой алтернатив-ни семейства с подобрена грижа за настанени / осиновени деца
Индикатор 37 Брой родители/ семейства информирани за услугата приемна грижа
Индикатор 38 Брой родители с подобрени позна-ния на здравослов-ното отглеждане на децата
Индикатор 39 Брой млади хора повишили информираността си за семейното планиране
Индикатор 40 Брой деца с повишена мотивация за образование и техните родители
Индикатор 41 Брой родители с повишен интерес към образованието на техните деца
Индикатор 42 Дял на учениците в Столипиново с повишено разби-ране и информи-раност за вредата от наркотици и зависимости
Индикатор 43 Брой активисти в Младежки клуб антидрога
Индикатор 44 Брой реинтегрирани деца и младежи с наркомании
Индикатор 45 Брой семейства с подобрени умения и познания за справяне с наркотици и зависимости сред децата/младежите
Индикатор 46 Брой семейства, запознати с дейностите и услугите на СКЦ
Индикатор 47 Брой участници и подобрена обществена информираност за резултатите от услугите на СКЦ и добрите практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз