Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0084-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0099
Наименование: Създаване на Център за обществена подкрепа за деца и семейства в риск в община Джебел
Бенефициент: Община Джебел
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 05.11.2010
Дата на приключване: 05.11.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Джебел
Описание
Описание на проекта: Комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви.
Дейности: 1. Подготовка и провеждане на процедура за извършване на СМР в обект „Център за обществена подкрепа”. Ще бъде подготвена тръжна документация, ще бъде обявена обществена поръчка и ще бъде избран изпълнител на СМР. с който ще бъде сключен договор.
2. Извършване на СМР в обект „Център за обществена подкрепа”. Ще бъде извършен ремонт на двете помещения, в които ще се помещава ЦОП, за да бъдат създадени условия за работа с децата от целевата група.
3. Подготовка и провеждане на процедура за доставка на оборудване на Центъра за обществена подкрепа. Ще бъде изготвена тръжна документация съгласно ПМС 55 за избор на доставчик на оборудване. Ще бъде публикувана обява за доставка на оборудване. Ще се сформира комисия, която ще избере доставчик. Ще бъде сключен договор с доставчик на оборудване. Оборудването ще включва: Нови учебни маси и столове, бюра ,шкафове, компютри, цифров фотоапарат и др.,необходими за заниманията на децата и работата на персонала.
4. Доставка на оборудване на Центъра за обществена подкрепа. Ще бъде закупено оборудване за двете помещения, в които ще се помещава ЦОП, за да бъдат създадени условия за работа с децата от целевата група. Оборудването ще включва: Нови учебни маси и столове, бюра ,шкафове, пердета, цифров фотоапарат и др.,необходими за заниманията на децата и работата на персонала.
5. Подбор и назначаване на екип от специалисти за предоставяне на социални услуги в ЦОП. За нормалното функциониране на създадения по проекта ЦОП е необходимо да бъде назначен персонал – екип от специалисти, които ще предоставят социалните услуги в Центъра на децата от целевата група. За целта ще бъде извършена процедура за подбор на 5 брой специалисти: Социален работник; Психолог (терапевт, семеен консултант); Педагог (специален педагог/ специалност ПУП, ПУНП, Специална педагогика); Социален работник и Логопед/ дефектолог. Ще бъдат назначени и директор на Центъра и помощен персонал. Съставянето на длъжностните характеристики ще бъде съобразено с методиките на МТСП за предоставяне на социални услуги и ще бъде консултирано с експерти и заинтересовани страни. В процедурата на подбор – по документи и чрез интервю – ще бъдат включени представители на заинтересовани страни: родители на деца в риск, представители на Детска педагогическа стая, училища и др. При подбора ще се съблюдават стриктно принципите за равенство на половете, избягване на дискриминация и прозрачност.
6. Обучение на екип от специалисти за предоставяне на социални услуги в ЦОП. За служители в ЦОП ще бъдат избрани и назначени лица с подходящо образование и квалификация, но обучението е необходимо за запознаването им с методиките и стандартите за предоставяне на конкретната социална услуга. В хода на обучението ще се заложи и процедура за планиране, изпълнение и оценка на услугите, включително механизмите на супервизия и непрекъснато усъвършенстване. В обучението ще се включат и представители на заинтересовани срани – НПО, училища, МВР и др. – които има отношение към работата с деца в риск. Тяхното участие в обученията ще допринесе за добрата координация и ефективност на системата за работа с деца в риск и техните семейства. Ще бъдат проведени три тридневни обучения по следните теми: 1 – Модерни социални услуги; 2 – Съвременна организация на предоставянето на социални услуги; 3 – Обществени кампании за и превенция на проблеми и в подкрепа на социални услуги. Ще бъдат наети обучаващи, които ще подготвят материалите и ще проведат обученията. В хода на интерактивните обучения участниците не само ще повишат своите знания по темите, но и ще подобрят уменията си, ще си създадат адекватни нагласи спрямо работата и ще подобрят взаимодействието си като екип (служители на ЦОП) и мрежа (ЦОП и заинтересовани страни). Обучението „Модерни социални услуги” ще представи на екипа на ЦОП и другите участници практически насоки за работа с децата от целевата група. Ще бъдат демонстрирани както методики за разработване на индивидуални планове, така и използване на тестове и въпросници за оценка състоянието на децата, а ще бъдат разигравани и ролеви игри и симулации за работа с деца. Обучението „Съвременна организация на предоставянето на социални услуги” ще бъде насочено към важността на системната работа. Разработване на индивидуални и екипни планове, контрол на качеството на услугите и работа в мрежа с професионалисти от други институции (заинтересовани страни в работата с деца в риск) и други доставчици на социални услуги. Обучението „Обществени кампании за и превенция на проблеми и в подкрепа на социални услуги” ще помогне на екипа на ЦОП да разработи активна стратегия за работа със семействата на децата и социалната среда с цел намаляване на рисковете от насилие, противо-обществени прояви и други застрашаващи децата фактори. За осигуряване на база и кетъринг за провеждане на обученията ще бъде проведена процедура по ЗОП.
7. Предоставяне на услуги в ЦОП Джебел В рамките на 9 месеца ще бъдат предоставяни социални услуги в ЦОП – Джебел. За всички деца ще бъдат разработени индивидуални планове за работа, които ще се базират на резултатите от диагностиката, разговори със семейството и възможностите за сътрудничество с други институции. За децата, които са инвалиди и не могат да се придвижват самостоятелно ще има посещения по домовете. Всички деца ще идват на индивидуални и групови занимания в ЦОП. Дейностите на ЦОП ще бъдат съобразени и съчетани с дейностите на други заинтересовани страни. Индивидуалните занимания по предмети ще бъдат съобразени с учебната програма. В рамките на цялостната работа с децата и семействата им ще бъдат предоставяни следните конкретни дейности: • индивидуални консултации и терапия; • семейни консултации и терапия; • трудови занимания и арт-терапия; • групови и индивидуални занимания с учебно съдържание; • групови и индивидуални занимания с игрови характер.
8. Консултиране и супервизия на персонала. В помагащите професии е необходимо да има непрекъснато професионално развитие, включително супервизия. Чрез включването на екипа на ЦОП в система за супервизия се гарантират: предпазване на специалистите от емоционално претоварване (burn-out), контрол на качеството на предоставяните услуги и възможности за непрекъснато професионално усъвършенстване. Още в хода на обученията ще бъде заложено създаването на система за супервизия. Критериите и дейностите по системата за супервизия ще бъдат разработени от специалист с участието на екипа на ЦОП. В продължение на 9 месеца специалистът супервизор ще посещава екипа на ЦОП и ще провежда сесии по супервизия. Екипът ще бъде посещаван и от медицински консултант, който в рамките на 9 месеца ще подпомага работата на ЦОП. В края на периода ще бъде разработена система за продължаване на супервизията и след края на проекта. екипът на ЦОП ще осъществи контакт с други институции, осъществяващи услугата ЦОП или сродни социални услуги и ще обменя с тях професионален опит.
9. Изготвяне на ръководство „Организация и управление на социални услуги за деца и семейства в ЦОП. Външен експерт с богат опит в доставката на социални услуги ще подготви съдържанието на наръчника. Експертът предварително ще разговаря с екипа на ЦОП и други заинтересовани страни, за да оцени точно техните потребности. След първоначалната разработка черновата ще бъде дадена на екипа на ЦОП и заинтересованите страни за коментар. Тогава ще се изработи окончателен вариант, който ще бъде отпечатан в 200 броя. Екземпляри ще бъдат разпратени на всички проявили интерес заинтересовани страни и доставчици на социални услуги. Текстът на наръчника ще бъде публикуван и на интернет страницата на ЦОП.
10. Обществена кампания за превенция на рисковете за деца. Голяма част от проблемите на децата в риск са породени от неадекватното отношение на възрастните – родители, учители, представители на институции или просто членове на общността. Липсата на разбиране за необходимостта от подкрепяща среда, важността на емоционалната подкрепа и социализацията на децата често водят до неадекватни реакции на възрастните. Вместо да подкрепят децата, те ги наказват. Проблемите се игнорират или се правят неадекватни опити да бъдат решени. Ето защо е необходимо цялата общност, на първо място родители, учители и представители на институции да бъдат включени в цялостно усилие за подобряване на средата за развитие на децата в община Джебел. Ще бъде проведена една начална кръгла маса за поставяне на проблемите и очертаване рамката на сътрудничество между заинтересованите страни. В пет поредни срещи, на които ще бъдат канени учители от всички училища, родители на деца в риск и представители на училищни настоятелства, ще бъдат обсъдени мерките за координация на усилията между отделните групи и институции. На срещата ще бъдат поканени и представители на читалища, ОДК, МКБППМН, НПО и медии. Втората кръгла маса ще има за цел да обобщи резултатите от работните срещи и да създаде работещ механизъм за сътрудничество между всички заинтересовани страни с цел подобряване средата за развитие на деца в община Джебел.
11. Заключителна Конференция За отчитане на резултатите от реализирането на проекта ще бъде организирана и проведена еднодневна конференция с 60 участника (представители на местната власт, структури на държавната власт, институции, представители на професионалните общности, неправителствени организации и заинтересовани лица). За организирането и провеждането на Конференцията ще бъде осигурена база и кетъринг. Ще бъде нает модератор, който да ръководи Конференцията. Ще бъдат подготвени и изпратени покани до участниците. Ръководителят на проекта и Директорът на ЦОП ще подготвят презентация, която представя резултатите по проекта и предоставените социални услуги в Центъра. Ще бъде представен опита на общини на територията на област Кърджали в предоставянето на социални услуги на деца.
12. Дейности за информиране и публичност по проекта. Екипът по проекта ще подготви и проведе две пресконференции, на които ще бъдат поканени представители на всички медии. На първата пресконференция ще бъдат представени целите и дейностите на проекта. Втората пресконференция ще бъде проведена след приключването на дейностите и ще е посветена на резултатите от проекта. Информация за изпълнението на проекта ще бъде публикувана регулярно на създадената по проекта уеб-страница на ЦОП-Джебел и на уеб-страницата на СГО „МРЕЖА”. Ще бъдат изработени две информационни табели (за помещенията на ЦОП.); два банера(за обученията по проекта и Конференцията). Ще бъдат изработени и разпространени 1000 броя брошури, съдържащи информация за проекта и социалните услуги, предоставяни в ЦОП. Ще се осъществят 2 броя радиопредавания и публикуват 2 броя статии в местната преса. Популяризирането на целите и резултатите от проекта е насочено към осигуряването на пълна прозрачност и публичност при реализирането на проекта. Медийното отразяване ще популяризира дейностите по проекта сред жителите на региона и ще допринесе за промяна на обществените нагласи в посока към по-голяма толерантност спрямо децата в риск. Избраните методи на информиране на общността отчитат спецификата на отделните групи в общността и позволяват за кратко време да се достигне до много широк кръг от потребители.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 141 545 BGN
Общ бюджет: 117 078 BGN
БФП: 117 078 BGN
Общо изплатени средства: 115 072 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 117 078 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 25 478 BGN
2011 38 332 BGN
2012 51 262 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
115 072 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 99 517 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 21 656 BGN
2011 32 582 BGN
2012 43 573 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
97 811 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 562 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 822 BGN
2011 5 750 BGN
2012 7 689 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 261 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Проведени СРМ
Индикатор 2 Доставено оборудване
Индикатор 3 Нает персонал
Индикатор 4 Предоставяне на услуги
Индикатор 5 Провеждане на обучения
Индикатор 6 Провеждане на супервизия
Индикатор 7 Провеждане на обществени срещи
Индикатор 8 Провеждане на кръгли маси
Индикатор 9 Провеждане на пресконференции
Индикатор 10 Провеждане на конференция
Индикатор 11 Създаване на уеб-сайт на ЦОП
Индикатор 12 Публикации в местната преса
Индикатор 13 Радиопредавания
Индикатор 14 Издадени информационни брошури
Индикатор 15 Разработка на наръчник
Индикатор 16 Помещения
Индикатор 17 Доставена техника и оборудване за две помещения
Индикатор 18 Предоставени социални услуги
Индикатор 19 Подобрение състоянието на децата; брой предоставени услуги; брой деца, получили услугите.
Индикатор 20 Обучени 13 специалисти и представители на заинтересовани страни
Индикатор 21 Качество на предоставените социални услуги
Индикатор 22 Промяна на обществените нагласи; брой участници в срещите
Индикатор 23 Промяна на обществените нагласи; брой участници в срещите 084
Индикатор 24 Подготвени прес-съобщения за медиите; брой представители на медиите
Индикатор 25 Брой направени презентации; брой участници - 60.
Индикатор 26 Предоставена информация за дейността на ЦОП; брой посетители на уеб-сайта.
Индикатор 27 Предоставена информация за проекта и дейността на ЦОП; брой публикации.
Индикатор 28 Предоставена информация за проекта и дейността на ЦОП; брой излъчвания.
Индикатор 29 Предоставена информация за дейността на ЦОП; брой разпространени брошури.
Индикатор 30 Документ за добро управление на ЦОП; брой разпространени наръчници


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз