Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0213-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Социален асистент и домашен помощник в помощ на хората със специфични потребности в община Твърдица”
Бенефициент: ОБЩИНА ТВЪРДИЦА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 05.11.2010
Дата на приключване: 01.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Твърдица
Описание
Описание на проекта: Публичност на услугите "Социален асистент" и/или "Домашен помощник" и провеждане на кампания сред потребителите. 2.Подбор на потребителите на социалните услуги. 3.Разработване на индивидуална оценка на потребностите от социални услуги. 4. Подбор и класиране на кандидатите за социален асистент и домашен помощник. 5. Провеждане на въвеждащо обучение. 6. Сключване на трудови договори с преминали обучението кандидати. 7. Разработване и прилагане на индивидуален график за всеки потребител. 8. Сключване на договор с потребителите. 9. Предоставяне на услугите. 10. Отчетност и популяризиране на резултатите. 11. Организация и управление.
Дейности: Публичност за услугите „Социален асистент” и/или „Домашен помощник” и провеждане на кампания сред потенциалните потребители на социалните услуги и кандидатите за работа. Проектът ще стартира с информационна пресконференция на която ще бъде представен екипа за управление и запознаване на обществеността с целите и същността на проекта, както и обхвата на услугите “Социален асистент” и/или “Домашен помощник” и реда за тяхното предоставяне. Срещата ще се проведе в заседателната зала на общинската администрация.
Оборудване на офис по проекта. Предвижда се в помещение, собственост на Община Твърдица да бъде обособен офиса на проекта. За целта е необходимо закупуване на необходимото оборудване за нормалното протичане на изпълнението на дейностите по проекта.
Подбор на потребителите на социални услуги „Социален асистент” и/или „Домашен помощник” Обявяване на период за набиране на молби на желаещи да ползват услугите “Социален асистент” и/или “Домашен помощник”.
Разработване на индивидуална оценка на потребностите от социални услуги на потенциалните потребители за удовлетворяване на конкретните нужди. На всяко лице подало молба за ползване на социални услуги се разработва индивидуална оценка на потребностите . Оценките се разработват от експерт на граждански договор, и включва оценка на общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител; способността му за справяне с ежедневни дейности; социалната му активност и интереси; взаимоотношенията със семейството му и други значими хора; битовите условия на живот; допълнителни потребности; безопасност и рискове и др.
. Подбор и класиране на кандидатите за социален асистент и/или домашен помощник. Обявяване на период , в който всички желаещи да бъдат назначени като социални асистенти или домашни помощници подават молби. Екипът на проекта разглежда подадените молби, кандидатите задължително се интервюират с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа, след което се извършва окончателен подбор на социалните асистенти и/или домашните помощници.
Провеждане на въвеждащо обучение на класиралите се кандидати за социален асистент и/или домашен помощник с цел предоставяне на качествени услуги. Организиране и провеждане на въвеждащо обучение на кандидатите за социални асистенти и домашни помощници, преди да започнат работа в дома на потребителя за изграждане на умения и знания, необходими за удовлетворяване на неговите конкретни нужди и потребности.
Сключване на трудови договори с преминалите обучение кандидати за социален асистент и/или домашен помощник. Сключване на трудови договори за предоставяне на услугите „Социален асистент” и/или „Домашен помощник” между одобрените и преминали обучение кандидати, които ще изпълняват този вид услуги и Община Твърдица, като работодател.
Разработване и прилагане на индивидуален график за всеки потребител на социалните услуги към договорите. Съобразно конкретните нужди и потребности на ползвателите на социалните услуги ще бъдат разработени индивидуални графици за всеки един от тях, които ще бъдат неразделна част от тристранните договори.
Сключване на договори с потребителите на услугите социален асистент и/или домашен помощник. Сключване на тристранни договори между потребителите на услугите „Социален асистент” и/или „Домашен помощник”, община Твърдица, като доставчик на този вид услуги и назначените изпълнители на длъжността „Социален асистент” и/или „Домашен помощник”.
Предоставяне на услугите социален асистент и/или домашен помощник. В рамките на 12 месеца в различните населени места на територията на Община Твърдица се предвижда да бъдат предоставяни услугите „Социален асистент” на 10 лица и „Домашен помощник” на 30 лица.
Отчетност и популяризиране на резултатите по проекта Да се обобщят междинните отчети и да се разработи финален отчет, показващ резултатите от проектните дейности. За популяризиране и отчитане на заложените цели в проекта са предвижда изработване и разпространение на печатни материали, пресконференция с участието на водещата организация и партньорите и медийни изяви на ръководителя на проекта.
Организация и управление на проекта. За целите на управлението на проекта се създават Екип за управление. Функциите и отговорностите на членовете на екипа са подробно описани в т.ІІ на настоящия проект. Членовете на органите по управление и изпълнение на проекта са отговорни за подготовката и проверката за съответствие на цялата документация, свързана с разработването, изпълнението и контрола на проекта, изготвянето на междинни технически доклади и окончателен технически доклад, придружени от финансови отчети по образец.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 120 240 BGN
Общ бюджет: 112 629 BGN
БФП: 112 629 BGN
Общо изплатени средства: 102 218 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 112 629 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 24 048 BGN
2011 42 949 BGN
2012 35 221 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
102 218 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 95 735 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 20 441 BGN
2011 36 507 BGN
2012 29 938 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
86 885 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 894 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 607 BGN
2011 6 442 BGN
2012 5 283 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 333 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 3 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 4 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 5 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 7 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 8 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция BG051PO001-5.2.07-0213-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз