Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0199-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: “Грижа в семейна среда на хора с увреждания и самотно живеещи хора от община Якоруда чрез предоставяне на услугите “социален асистент” и “домашен помощник”
Бенефициент: Община Якоруда
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 04.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Якоруда
Описание
Описание на проекта: 1. Управление на проекта. 2. Подбор на потребителите на социалната услуга. 3. Подбор и назначаване на социални асистенти и домашни помощници. 4. Извършване на индивидуална оценка на потребностите на всеки потребител и разработване на индивидуални планове за предоставяне на социалните услуги. 5. Осигуряване на въвеждащо обучение на социални асистенти и домашни помощници. 6. Предоставяне на социалните услуги „домашен помощник” и „социален асистент”. 7. Дейност за осигуряване на публичност.
Дейности: 1. Управление на проекта Управлението на проекта включва следните поддейности:  администриране;  финансов мениджмънт;  счетоводство;  архивиране;  мониторинг;  изготвяне на финален отчетен доклад. В рамките на Дейност 1 ще бъде проведена начална среща на всички членове на екипа за уточняване на конкретните задължения, обсъждане на плана за действие, разясняване на методите за вътрешен контрол и оценка на риска. Работни срещи ще се провеждат ежеседмично, а при нужда и ежедневно. Те са особено важни, защото ще се обсъждат изпълнените дейности и постигнатите резултати по проекта, възникналите трудности и рискове и ще се предприемат възможни коригиращи действия. За осъществяването на тази дейност ще отговаря ръководителя на проекта. След приключване на предоставянето на услугите “социален асистент” и “домашен помощник” ще бъде изготвен финален отчетен доклад.
2. Осигуряване на въвеждащо обучение на социални асистенти и домашни помощници. Община Якоруда ще осигури въвеждащо обучение на 20бр. социални асистенти, преди да започнат работа в дома на потребителя, което ще трае 3 дни и ще бъде направено от нает за целта обучител. Обучението ще включва следните теми: • общи познания за домашните грижи и за необходимите на социалния асистент умения за извършване ; • основни задължения на социалния асистент; • специфика на грижите за стари хора и лица с увреждания; • методика за предоставяне на услугата „Социален асистент”; • етични стандарти в работата на социалния асистент; • здравословни и безопасни условия на труд, включително въведение в процедурите за оказване на услуги с физически контакт; • процедури за осигуряване на качество на услугата и за мониторинг; Въвеждащо обучение ще бъде осигурено на 20бр. домашни помощници, преди да започнат работа в дома на потребителя.То също ще трае 3 дни, ще бъде извършено от нает обучител и ще включва следните теми: • общи познания за домашните грижи и за необходимите на домашния помощник знания и умения; • основни задължения и права на домашния помощник; • етични стандарти в работата на домашния помощник (принципи и ценности на социалната работа, поверителност, антидискриминационно поведение, др.); • специфика на грижите за стари хора, за лица с увреждания; • разпознаване и навременно сигнализиране на рискове и опасности за потребителя (влошаване на здравословното състояние, инциденти, дискриминация, различни форми на експлоатация, насилие, други рискове), както и за нововъзникнали потребности; • умения за предоставяне на подкрепа, изискваща физически контакт; • умения за разпознаване на рискове и справяне с кризисни ситуации (оказване на първа помощ и начин на действие в спешни случаи, рискове при физически контакт, др.); • здравословни и безопасни условия на предоставяне и ползване на социални услуги (основни изисквания към подготовката и съхраняването на храна съобразно изискванията на Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, основни правила за поддържане на лична хигиена и контролиране на рискове от заразяване; ползване на подходящо облекло и обувки, ползване на лични предпазни средства, действия и поведение при случаи на насилие и предизвикателно поведение, при случаи на сексуален и/или расов/етнически тормоз; действия и поведение при потребители, пристрастени към вредни за здравето субстанции; опасности, произтичащи от битовите условия на живот на потребителя, напр. неизправна електрическа инсталация, повредени домакински уреди, др.);
3. Подбор на потребителите на социалната услуга. Подборът на потребителите ще се извърши на базата на разработени от община Якоруда критерии за подбор. В тях ясно ще бъдат посочени изискванията и условията, на които трябва да отговарят кандидат-потребителите. Ясно ще бъдат определени процедурата и сроковете, както и комплекта от документи, който трябва да бъде подаден до кандидата. Ще се спазва принципа на равнопоставеност на пол и религия.
4. Подбор и назначаване на социални асистенти и домашни помощници. Ще бъдат подбрани и назначени 17бр. социални асистенти от обучени 20бр. и 17бр. домашни помощници от обучени 20бр. Тяхното назначаване ще се извърши след проведено интервю от представители на община Якоруда с цел установяване степента на усвоените знания и придобити умения по време на обучението, мотивацията и нагласите им за тази работа. Подборът и наемането на персонала ще съответства на изискванията на българското трудово и антидискриминационно законодателство, ще осигурява защита на потребителите и ще се извърши съгласно утвърдените Методики за предоставяне на услугите «домашен помощник» и «социален асистент» . Ще бъдат изготвени длъжностни характеристики, от които ще им бъде предоставен екземпляр.
5. Извършване на индивидуална оценка на потребностите на всеки потребител и разработване на индивидуални планове за предоставяне на социалните услуги Услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” ще се предоставят след оценка на потребностите на кандидат-потребителя от съответната социална услуга, изготвена с помощта на наети за целта консултанти. На база на оценката с участието на потребителя, а когато това е невъзможно – с участието на негов роднина, близък или законен представител, ще се изготви и индивидуален план. Планът ще се съобразява в максимална степен с начина на живот на потребителя и с неговите предпочитания. . Индивидуалният план ще формулира целта на предоставянето на услугите „социален асистент” и “домашен помощник” и ще съдържа описание на дейностите, които ще бъдат извършвани за задоволяване на установените в съответствие с чл. 40 г, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане индивидуални потребности на потребителя. При първоначалното му изготвяне ще се отчитат здравословното и психично състояние на потребителя, неговите индивидуални нужди и потребности от всекидневна грижа, социалният му статус и материалното му положение. Изготвените планове, които се подписват от потребителя или от негов законен представител и Община Якоруда, ще се актуализират от ангажираните за това консултанти веднъж на шест месеца или по-рано, ако са настъпили изменения във вече констатираните обстоятелства. Промените ще се съгласуват с потребителя, негов роднина, близък или с неговия законен представител, след което ще се впишат в плана.
6. Предоставяне на социалните услуги „домашен помощник” и „социален асистент” Ясно ще бъдат определени професионалните задължения и отговорности на персонала, което ще гарантира високо качество на предлаганите услуги. Социалният асистент и домашният помощник ще извършват предвидените в договора и в индивидуалния план на потребителя дейности, съобразявайки се с ежедневните му нужди и предпочитания. Те ще спазват стриктно договорения период от време, който трябва да прекарват при потребителя. Всяка промяна в работното време ще се съгласува с потребителя и с Община Якоруда. Социален асистент и домашен помощник ще се заменят с друг само при наличието на основателни причини и в съответствие с утвърдените Методики за предоставяне на услугите. Замяната на социалния асистент/домашния помощник ще се съгласува с потребителя, неговите близки или законния му представител в случаите, когато промяната е с постоянен характер или с времетраене повече от 30 дни. Представител на екипа по проекта ще осъществява непрекъснат мониторинг върху работата на социалните асистенти и домашни помощници и ще оценява нейното качество. Представител на екипа по проекта ще посещава потребителя веднъж месечно, за да мониторира на място предоставянето на услугата. Резултатите от проведените срещи и предприетите действия ще се документират с цел осигуряване на връзка.
7. Дейност за осигуряване на публичност. 1. Проектът ще бъде популяризиран в регионалните медии чрез публикации в местен/регионален ежедневник – 3 статии; 2. Участниците по Проекта ще и разпространят рекламни брошури с информация за дейностите по Проекта – 150 броя; 3. При реализиране на Проекта ще бъдат организирани 3 медийни изяви /радио или TV/ с цел запознаване участниците и обществеността с планираните дейности. При реализиране на всички дейности ще бъдат отчетени публично постигнатите резултати от изпълнението на Проекта. 4. С цел информиране на обществеността за проекта, изпълняван по ОП”Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от ЕСФ и осигуряване на публичност ще бъде направена и поставена на видно място 1 бр. табела. 5. На сайта на общината ще се публикува информация за изпълнението на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 176 973 BGN
Общ бюджет: 174 715 BGN
БФП: 174 715 BGN
Общо изплатени средства: 158 429 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 174 715 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 35 395 BGN
2011 65 516 BGN
2012 57 519 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
158 429 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 148 507 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 30 085 BGN
2011 55 688 BGN
2012 48 891 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
134 665 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 207 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 309 BGN
2011 9 827 BGN
2012 8 628 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 764 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 3 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 4 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 5 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 7 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 8 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ 0199
Индикатор 9 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ ДП 0199
Индикатор 10 1. Брой обслужвани потребители /брой лица от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/ДП 199
Индикатор 11 . Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки дп 199
Индикатор 12 3. Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция дп 199


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз