Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0250-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Ние ще Ви помогнем”
Бенефициент: Община Белица
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 04.11.2010
Дата на приключване: 01.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Белица
Описание
Описание на проекта: 1.Подбор на потребителите на социалната услуга и подбор на социални асистенти и домашни помощници. 2.Извършване на индивидуална оценка на потребностите на всеки потребител и разработване на индивидуални планове за предоставяне на социалните услуги, в съответствие с чл. 40г от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. 3. Предоставяне на социалните услуги „домашен помощник” и „социален асистент” заедно или поотделно. 4. Въвеждащо обучение на социални асистенти и домашни помощници, които не са преминали такова в рамките на фаза 1 и фаза 2 от настоящата схема. 5.Поддържащо обучение и супервизия. 6.Разработване на информационни материали и провеждане на кампании сред потенциалните потребители по схема “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора” с описание на обхвата на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” и реда за тяхното предоставяне при спазване на изискванията за визуализация. 7.О
Дейности: 1.Подбор на потребителите на социалната услуга и подбор на социални асистенти и домашни помощници. Да се направи преглед на потребностите от социални услуги на всеки кандидат потребител и да се прецени колко време ще бъде необходимо да работи доставчикът на услуги, за да бъдат удовлетворени. Да се проведе интервю с желаещите да работят като социални асистенти, за да се установи какви умения и знания притежават, какъв придобит опит в предоставянето на социални услуги имат до сега и какви потребности от допълнително обучение имат, за да се обучат и да бъдат готови да извършват работата си качествено.
2.Извършване на индивидуална оценка на потребностите на всеки потребител и разработване на индивидуални планове за предоставяне на социалните услуги, в съответствие с чл. 40г от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. С помощта на беседа и наличните медицински документи да се установи кои са индивидуалните потребности, които следва да бъдат удовлетворени.
3. Предоставяне на социалните услуги „домашен помощник” и „социален асистент” заедно или поотделно. Предоставянето на социални услуги под формата на обгрижване в домашна среда ще подкрепи както лицата, ангажирани с извършването на тази дейност, така и членовете на целевата група.
4. Въвеждащо обучение на социални асистенти и домашни помощници, които не са преминали такова в рамките на фаза 1 и фаза 2 от настоящата схема През периода на реализиране на проекта се предвижда провеждането на въвеждащо обучение. Разработването на темите и съдържанието на обученията се изпълнява от Екипа за управление на проекта с помощта на специалисти – социални работници с дългогодишен стаж. Ръководителят осигурява въвеждащото обучение по теми, свързани с начина на поведение, основни задължения на социалния асистент и домашния помощник, грижи по задоволяване на специфичните потребности на потребителите, здравословни и безопасни условия на труд и др. Обученията ще се провеждат от обучители /социални работници/. За осъществяването на тази дейност са предвидени разходи за командировки на обучаваните, които живеят извън населеното място, в което се провежда обучението. Предвидени са разходи за командировки и на лекторите.
5.Поддържащо обучение и супервизия. По време на изпълнение на дейностите по проекта ще се извършва непрекъснат мониторинг и при констатиране на нередности ще се предприемат необходимите мерки като основната от тях е провеждането на поддържащо обучение от подходящи квалифицирани специалисти. Предвижда се да бъдат наети социални асистенти и домашни помощници, които до сега не са извършвали такива дейности. Целта е заедно с подпомагането на обслужваните лица да се подпомогнат и социалните асистенти и домашните помощници като им се осигури безплатно обучение. Да им се даде възможност да придобият „занаят” – знания и умения, благодарение на които ще могат да си осигуряват прехраната и след приключването на дейностите по проекта. Това благородно дело от друга страна предполага по-дълготрайно поддържащо обучение, защото придобиването на умения за предоставянето на услуги на хора в неравностойно положение е много трудна и отговорна задача. За осъществяването на тази дейност са предвидени разходи за командировки на обучаваните, които живеят извън населеното място, в което се провежда обучението. Предвидени са разходи за командировки и на лекторите. Мониторинг ще се извършва и от външни експерти. Община Белица ще изпълнява за пръв път такива дейности по ОП”РЧР” и за да бъде сигурна, че извършва качествено тези дейности желае да има външен мониторинг.
6.Разработване на информационни материали и провеждане на кампании сред потенциалните потребители по схема “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора” с описание на обхвата на ус Запознаване на обществеността с целите на проекта, чрез разпространяване на информация за реализирането на проекта, издаване и разпространение на информационни материали. Поддържане на работни взаимоотношения с местните медии и обществени организации за популяризиране на проекта, чрез предоставените от екипа за управление информационни материали. Чрез изготвените брошури, дипляни и др. информационни материали се популяризира предоставянето на социалната услуга в семейна среда, условията за предоставянето и, реда за подаване на документи за участие и др. Периодично информиране на обществеността за хода на дейностите по реализацията на проекта. Дейността по проекта се популяризира съгласно изискванията на ЕСФ чрез ОП”РЧР” като част от тези инициативи.
7.Организация и управление на проекта. Всички документи, необходими за ефективно управление на процеса по предоставянето на услугата и за защита на потребителите се създават и се съхраняват в посочените от българското и общностното законодателства срокове. Всички документи се изготвят, поддържат и използват в съответствие със Закона за защита на личните данни. Актуализират се и съхраняват подредени и заключени в определени за целта шкафове, визуализирани с името на Проекта и знамето на ЕС. Архивирането и съхранението на финансовите документи се извършва в съответствие с изискванията на Закона за счетоводство и разпоредбите на чл.90 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 . Цялостна отговорност за спазване на общностното и национално законодателство при изпълнението и управлението на дейностите носят всички членове на екипа за управление на проекта. Предвиждат се материали и консумативи за воденето на документацията по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 195 921 BGN
Общ бюджет: 189 615 BGN
БФП: 189 615 BGN
Общо изплатени средства: 173 103 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 189 615 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 39 184 BGN
2011 82 594 BGN
2012 51 325 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
173 103 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 161 172 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 33 307 BGN
2011 70 205 BGN
2012 43 626 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
147 138 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 442 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 878 BGN
2011 12 389 BGN
2012 7 699 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 965 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 2 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 3 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 4 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 5 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ 250
Индикатор 6 1. Брой обслужвани потребители /брой лица/деца от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/. От тях: 250
Индикатор 7 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ ДП 250
Индикатор 8 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки 250
Индикатор 9 1. Брой обслужвани потребители /брой лица от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/ ДП 250
Индикатор 10 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки ДП 250
Индикатор 11 3. Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция ДП 250


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз