Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0136-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: “Предотвратяване на социалната изолация на хора в неравностойно положение от Община Дългопол”
Бенефициент: Община Дългопол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 04.11.2010
Дата на приключване: 01.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Дългопол
Описание
Описание на проекта: 1. Начална презентация на проекта 2. Информационна кампания и набиране на заявления за ползване на социалните услуги; 3. Изготвяне на оценка на потребностите и оценка на риска за дейностите СА и ДП 4. Кампания и подбор на кадри за работа 5. Подбор на кандидати и провеждане на обучение за социалните асистенти и домашните помощници 6. Предоставяне на форми на социални услуги в семейна среда и в общността 7. Кампания за активност и гражданско участие 8. Визуализация и публичност 9. Мониторинг, контрол и отчетност 10. Заключителна презентация и отчитане на проекта
Дейности: 1. Начална презентация на проекта Представяне на целите, дейностите, целевите групи, услугите, които ще се предлагат и условията за ползване, както и представяне на финансиращия орган и програма. Ще бъдат поканени представители на целевите групи и всички заинтересовани страни, както и медии.
2. Информационна кампания и набиране на заявления за ползване на социалните услуги; Предвижда се чрез срещи с кметовете на селата, с представители на НПО, неформални контакти, обяви по местния кабелен канал и радиовъзел да се информират нуждаещите се от грижи и желаещите да подадат заявление за ползване на съответната услуга. Ще се изработят и разпространят информационни материали, които да обяснят условията за подбор на хората, желаещи да ползват услугите.
3. Изготвяне на оценка на потребностите и оценка на риска за дейностите СА и ДП Хората, които ще бъдат обгрижвани ще бъдат избрани, след като специалист/и от Д”СП” и консултантът направят оценка на потребностите на всички, подали заявление за ползване на услугите.
4. Кампания и подбор на кадри за работа За да се гарантира качеството, ефективността и устойчивостта на предлаганите социални услуги е необходим внимателен подбор на кадрите, които ще предоставят услугите на нуждаещите се хора. Затова се предвижда в процеса на подбор да участват освен представители на Екипа на проекта, така и специалисти от Дирекция “Бюро по труда”
5. Подбор на кандидати и провеждане на обучение за социалните асистенти и домашните помощници Наемане на външен експерт, който ще участва в подбора на кандидатите и ще проведе обучение за социалните асистенти и домашни помощници – с продължителност и обхват, съобразени с Методиката за предоставяне на услугата социален асистент и домашен помощник – за всяка група от 10 човека интервю в рамките на 1 ден и обучение в рамките на 3 дни
6. Доставка на оборудване Закупуване на един преносим компютър и мултифункционално устройство – принтер, скенер, ксерокс. Техниката ще се използва при подготовката и провеждането на кампания по активизиране на местната общност, за изработването на документацията, свързана с предоставянето на услугите, за поддържане на база данни на потребители и актуализиране на индивидуалните им планове, при работата по индивидуално консултиране на родители на деца с увреждания. Изборът на доставчик ще бъде проведен съобразно българското законодателство
7. Предоставяне на форми на социални услуги в семейна среда и в общността Предоставяне на социални услуги – соц.асистент и домашен помощник в гр. Дългопол и населените места от общината, където има заявена и най-голяма потребност. При предоставянето на услугите ще се съблюдава както утвърдената методика, така и вътрешни правила, определени от доставчика. Предвиждат се експерт – супервизия да провежда ежемесечни срещи за индивидуални консултации с хората-потребители на услугите или с техните семейства с оглед спазване на правилата за предоставяне на услугата и гарантиране на нейното качеството и адекватността. Консултациите ще се провеждат в обособено за тази цел помещение или на място при обгрижвания.
8. Кампания за активност и гражданско участие Провеждане на семинар с участието на представители на 20 представители на НПО, хора, ползващи социални услуги, институции и общественост в община Дългопол. Представяне концепцията на социалните услуги, предоставяни в семейна среда и възможностите за повишаване на ефективността им. Ще се акцентира специално на изискванията към организациите – доставчици на соц. услуги, ще бъде споделен опит и виждане за развитието им в целевия регион и възможност дейността да бъде извършвана от някой от местните НПО или фирми след края на проекта
9. Визуализация и публичност По време на изпълнението на проекта ще се изработят информационно - рекламни материали с обозначителните знаци и текстове, според изискванията за визуализация. Изработването на материалите ще бъде възложено на изпълнител като се спазват изискаванията на ЗОП и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.
10. Мониторинг, контрол и отчетност Изготвяне на междинни отчети за изпълнението на дейността, придружени с всички съпътстващи документи, доказващи напредъка на проекта. В края на проекта ще бъде представен и финален отчет въз основа на месечните междинни отчети.
11. Заключителна презентация и отчитане на проекта Отчет пред обществеността от целевия регион и донорите за постигнатите резултати и представяне на бъдещите алтернативи за предоставяне на услугите. Провеждане на: - парти за 15 деца с увреждания - коктейл за целевите групи по проекта при финална презентация - 50 човека.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
КРИЕЙТИВ ДИСИЖЪНС ООД
СЛАВЕНА ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 109 603 BGN
Общ бюджет: 98 119 BGN
БФП: 98 119 BGN
Общо изплатени средства: 92 501 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 98 119 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 21 921 BGN
2011 29 233 BGN
2012 41 347 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
92 501 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 83 401 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 18 633 BGN
2011 24 848 BGN
2012 35 145 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
78 626 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 718 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 288 BGN
2011 4 385 BGN
2012 6 202 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 875 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 3 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 4 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 5 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция BG051PO001-5.2.07-0136-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз