Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0088-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Социален асистент” и „Домашен помощник” за хората с увреждания и самотно живеещи хора в община Априлци
Бенефициент: Община Априлци
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 04.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Априлци
Описание
Описание на проекта: Изготвяне на информационни материали и провеждане на медийна кампания сред потенциалните потребители и общността Изготвяне на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители Подбор на социалните асистенти и домашните помощници Сключване на трудови договори с одобрените социални асистенти и домашни помощници Сключване на договори с потребителите за предоставяне на социалните услуги и запознаване с правата и задълженията на страните по договорите Предоставяне на социални услуги “Социален асистент” и “Домашен помощник” комплексно или поотделно на потребителите Обучение на социалните асистенти и домашните помощници Супервизия на социалните асистенти и домашните помощници Организация и управление на проекта, контрол и наблюдение на качеството на социалните услуги
Дейности: Оборудване и обзавеждане на офиса по проекта Офисът за изпълнение на проекта ще бъде разположен в сградата на общината Необходимо е същият да бъде оборудван и обзаведен за техническо обезпечаване изпълнението на проекта
Изготвяне на информационни материали и провеждане на медийна кампания сред потенциалните потребители и общността Отпечатване на информационни дипляни, публикации в регионален вестник „Ловеч прес” и телевизинна презентация в кабелна телевизия „Априлци” Досегашната информация не е достатъчна за подробно запознаване на потенциалните потребители с дейностите на проекта
Изготвяне на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители Активно издирване на кандидат - потребители Извършване на социални анкети и изготвяне на индивидуални оценки Необходимост от оценяване на потребностите с оглед определяне вида на социалната услуга
Подбор на социалните асистенти и домашните помощници Изборът на социални асистенти и домашни помощници ще включва предварителен подбор по документи и провеждане на събеседване Предоставянето на социални услуги в общността изисква притежаване на подходящи умения и личностни качества от кандидатите
Сключване на трудови договори с одобрените социални асистенти и домашни помощници Сключване на 10 (десет) трудови договори с одобрените социални асистенти и домашни помощници. Договаряне и подписване на длъжностни характеристики. Предвижда се първоначално договорът да е със срок на изпитание в рамките на 6 месеца Провеждане на първоначален инструктаж Подготовка на лични досиета на наетите лица
Сключване на договори с потребителите за предоставяне на социалните услуги и запознаване с правата и задълженията на страните по договорите Подготовка и сключване на индивидуални договори за ползване на социалните услуги Чрез сключването на договор се регламентират взаимоотношенията между доставчика и потребителите на социални услуги
Предоставяне но социални услуги “Социален асистент” и “Домашен помощник” комплексно или поотделно на потребителите Предоставяне на социални услуги съобразно индивидуалните потребности на потребителите и в съгласие с установените критерии и стандарти Услугите се предоставят със стремеж към максимално запазване на достойнството и автономността на клиентите Изготвяне на лични досиета на потребителите Необходимост от подкрепа за задоволяване на ежедневните потребности за водене на самостоятелен живот
Обучение на социалните асистенти и домашните помощници Провеждане на въвеждащо и поддържащо обучение на назначените социални асистенти и домашни помощници по предварително разработена програма, която съдържа задължителните теми от одобрената програма на МТСП-АЗ и допълнителни теми и актуални проблеми. Предвижда се въвеждащото обучение да проведе в 2 модула по 3 дни по 4 сесии на ден , а поддържащото да се провежда след стартирането на услугите и да е периодично до края на Проекта – общо 3 модула по 2 дни по 4 сесии. Първият модул на поддържащото обучение ще се проведе в град Трявна с цел показване на добри практики по предоставяне на социалните услуги в общността – „Домашен помощник” и „Социален асистент”. Необходимост от формиране на познания и умения за работа с целевата група
Супервизия на социалните асистенти и домашните помощници Дейностите на социалния асистент и домашния помощник са в групата на помагащите професии, с висок риск от емоционално прегаряне. Дори и в начална фаза това крие рискове за качеството на предоставяните услуги – риск от поемане на чужди роли, синдром на зависимост, неудовлетвореност от работата. Това налага включването на супервизията като основно средство за професионална подкрепа. Предвижда се възможност за супервизия да имат всички социални асистенти и домашни помощници, които са ангажирани с реалното предоставяне на услугите. Предвижда се провеждане на индивидуална супервизия 4 месеца по 10 часа на месец и групова супервизия 3 месеца по 10 часа на месец. Общо за проекта 70 часа. Часовете за супервизия са организирани в 14 дни.
Организация и управление на проекта, контрол и наблюдение на качеството на предоставените социални услуги Реализация на проекта изисква оптимална организация и управление на дейностите Извършване на ежемесечни проверки и периодични оценки за качеството на предоставените услуги Поддържане на високо ниво на качеството на социалните услуги
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 78 380 BGN
Общ бюджет: 61 213 BGN
БФП: 61 213 BGN
Общо изплатени средства: 56 721 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 61 213 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 15 676 BGN
2011 0 BGN
2012 41 046 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
56 721 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 52 031 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 13 325 BGN
2011 0 BGN
2012 34 889 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
48 213 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 182 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 351 BGN
2011 0 BGN
2012 6 157 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 508 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 3 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 4 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 5 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 7 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 8 Брой лица с физически увреждания, ползващи услугата „от, до и на работно място” BG051PO001-5.2.07-0088-C0001
Индикатор 9 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция BG051PO001-5.2.07-0088-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз