Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0162-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0083
Наименование: Център за социална рехабилитация и интеграция в град Мизия
Бенефициент: Асоциация Аркадия
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 04.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Мизия
Описание
Описание на проекта: Развитие на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” в град Мизия, ориентирана към индивидуалните нужди на потребителите от целевата група.
Дейности: 1. Организационна дейност по проекта Дейността ще включва: Сформиране на екип - В рамките на тази под-дейност ще бъдат сключени договори с членовете на екипа на проекта, който ще се състои от ръководител, координатор, счетоводител и технически сътрудник. Провеждане на първоначална среща на екипа на проекта - На тази среща ръководителят ще запознае членовете на екипа с целите и дейностите на проекта, план графика, финансовото управление, финансовата подкрепа на ЕСФ. Ще се изяснят начините на комуникация, отчитане и контрол в рамките на екипа, ще се разпределят задълженията и отговорностите на всеки във връзка с изпълнение на дейностите. Дейността е необходима за осигуряване успешното изпълнение на проекта, неговото умело организиране и ръководство, както и за създаване на условия за целенасочена и ефективна екипна работа. Екипът по проекта ще се запознае с указанията на Договарящия орган за изпълнение и отчитане на проекта и значението на прилагането на хоризонталните принципи при изпълнението му, както и с методите за информиране и публичност.
2.Избор на подизпълнители Тази дейност обхваща подготовката и провеждането на тръжни процедури за избор на подизпълнители за: доставка на оборудване и обзавеждане за Центъра за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ); отпечатване на брошури, листовки и стикери; изработване на табела; изработване на видеоклип; доставка на материали за работата на ЦСРИ; организиране на откриването на ЦСРИ. Изборът на подизпълнители ще бъде извършен съгласно изискванията на ПМС 55/12.03.2007 г. При изпълнение на дейността стриктно ще се спазват принципите: публичност и прозрачност; свободна и лоялна конкуренция; равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Чрез изпълнението на тази дейност ще бъдат избрани подизпълнители, които предлагат най-добро качество в съчетание с най-добри икономически показатели.
3.Оборудване и обзавеждане на ЦСРИ Сградата, която Община Мизия ще предостави за предоставяне на услугата Център за социална рехабилитация и интеграция е ремонтирана и напълно достъпна за хора с увреждания. Тя разполага с необходимите за целта помещения: кабинет за персонала на ЦСРИ; зала за рехабилитация със съблекална и санитарен възел, достъпен за хора с увреждания; медицински кабинет и зала за трудова и занимателна терапия. Помещенията, предвидени за ЦСРИ са в отлично техническо състояние, но не са оборудвани. За да се създадат необходимите условия за адекватно и качествено предоставяне на социалната услуга се предвижда всяко помещение да бъде оборудвано и обзаведено с необходимата екипировка, в зависимост от неговото предназначение. Доставката на оборудване и обзавеждане за кабинетите и общите помещения в ЦСРИ ще включва специализирано оборудване и обзавеждане, в зависимост от конкретните потребности на лицата и всичко, което е необходимо за предоставяне на услугата ЦСРИ. Чрез осъществяването на тази дейност в ЦСРИ ще бъдат създадени подходящи условия за работа на специалистите с хората с увреждания и възрастните хора, както и ще бъде създадена уютна и комфортна обстановка за провеждане на различни дейности с целевата група.
4.Избор на персонал за ЦСРИ В рамките на тази дейност ще бъде проведен подбор на специалисти, които да предоставят услуги на хората с увреждания и възрастните хора и да отговарят за функционирането на ЦСРИ. Специалистите ще бъдат подбрани по предварително определени критерии, разработени от екипа за управление на проекта. За извършване на подбора ще бъде сформирана специална комисия, включваща представители на екипа на проекта и община Мизия. С оглед спецификата на предоставяните услуги в ЦСРИ, екипът ще включва: 1 управител; 1 социален работник; 1 рехабилитатор, 1 трудотерапевт; 1 медицинска сестра и 1 хигиенист. Провеждането на тази дейност ще създаде предпоставки за качествено предоставяне на услуги за хора с увреждания и възрастни хора и ще обезпечи успешното развитие на дейността на Центъра.
5.Обучение и консултации на персонала на ЦСРИ В рамките на тази дейност ще бъде проведено 1 въвеждащо обучение и последващи консултации на персонала на ЦСРИ. Обучението има за цел да осигури качество и ефективност на социалните услуги и да подпомогне професионалното развитие на персонала. В рамките на въвеждащото обучение персоналът ще придобие общи познания за организацията на работата в ЦСРИ, необходимата документация за предоставяне на услугите и нормативната уредба, както и за добри европейски практики във връзка с работата с хората с увреждания и възрастните хора. Обучението ще бъде с продължителност 3 дни. Консултациите ще се провеждат веднъж на два месеца в рамките на 1 ден. Предвидените консултации ще осигурят подкрепа за дейностите на ЦСРИ, както и съдействие при решаване на различни проблеми по отношение на процедурите на ЦСРИ и работата с клиенти. Обучението и консултациите ще се извършат от 2 експерти с необходимата квалификация и опит в сферата на предоставяне на социални услуги – експерт социални дейности и експерт психолог.
6.Дейност на ЦСРИ Дейността на ЦСРИ ще се извършва съгласно изискванията на Методиката на АСП за организиране на работата по предоставяне на социалната услуга в общността – „Център за социална рехабилитация и интеграция”. Основните насоки на дейността на центъра ще включват: извършване на рехабилитация, обучение в умение за справяне с ежедневни житейски ситуации; индивидуална и групова работа за разкриване потенциала на лицата в неравностойно положение; експертно консултативна помощ; организация на свободното време. Специфичните дейности по развитие и осъществяване на социалните услуги в тези насоки са следните:  Рехабилитация В зависимост от конкретните нужди и потребности на всеки индивидуален потребител ще се предлагат две форми на рехабилитационна дейност: двигателна и социална рехабилитация. Двигателната рехабилитация е предназначена да подобри двигателните възможности на клиентите. Социалната рехабилитация ще се реализира по индивидуална социална програма за всяко лице с оглед неговото ниво на увреждане, умения и потребности. Целите на социалната рехабилитация са развитие и подобряване на способностите на потребителите за адаптация в социалната среда.  Трудова терапия В ЦСРИ ще се развиват и предлагат програми за трудова терапия. Трудотерапевтичните програми ще се провеждат в група и индивидуално и целят чрез включване на клиентите в различни трудови дейности да се развиват трудовите и професионалните им навици, да им помагат да усвоят различни практически умения и, като резултат, да повишат възможностите си за социалната адаптация и интеграция. Програмите на трудова терапия ще се прилагат в следните направления: Кулинария и готварство: предварителна обработка на хранителните продукти, приготвяне на ястия, запазване на хранителните продукти в домашни условия, изготвяне на седмично меню; подреждане на маса и етикет на храненето; рецепти и прилагане на използваните в тях мерки; диети – хранене и здраве. Битов труд и ръкоделие: плетене, бродиране. Цветарство и градинарство: общи познания и грижи за цветята; градината и оранжерии; цветя в жилището; цветята – естетика и хоби. Ремонти: отстраняване на дребни повреди в къщи и безопасна работа с домакински ел. уреди.  Занимателна терапия Програмите на занимателната терапия в ЦСРИ ще са предназначени да развиват творческите заложби и способности на клиентите и да им предложат възможност за социално включване чрез изкуство и творчество. Предлагат се следните програми: Литературен клуб - литературни четения на лични произведения; обсъждания на литературни творби; срещи с литературни творци. Музикална терапия - история на музиката; слушане на музика; певчески хор. Рисуване и художествено творчество - рисуване с различни техники и материали; изработка на покани и картички; изработка на пана от различни природни и текстилни материали; макраме. Периодично, във връзка с различни обществени прояви и социални събития или празници, ще се организират изложби на произведенията и представления на клиентите на ЦСРИ. Тези творчески прояви ще повишат обществената информираност и чувствителност по отношение на проблемите на хората с увреждания и възрастните хора, ще демонстрират качествата и заложбите на клиентите на ЦСРИ и ще подкрепят тяхното по-активно социално участие и по-успешна интеграция в обществото.  Свободно време, отдих и развлечения Предвижда се организиране и осъществяване на разнообразни мероприятия за клиентите на ЦСРИ и техните близки, насочени към пълноценно прекарване на свободното време. Тези събития ще се подготвят от клиентите на ЦСРИ с подкрепата на професионалния екип на ЦСРИ. В тази дейност ще се включват мероприятия, като организиране на тържества за отбелязване на национални и лични празници и други значими събития по различни поводи в общността. Друга насока дейности през свободното време включва провеждане на спортни празници за клиентите като организиране и провеждане на разходки и пикници сред природата и различни други колективни дейности. Целта на тези дейности е не само да помогнат на хората с увреждания и възрастните хора да оползотворят свободното си време, но и да преодолеят социалната изолация и да осъществят социални контакти.  Информация, консултации и посредничество Специалистите на ЦСРИ ще предоставят на хората с увреждания и възрастните хора информация и консултации по въпроси, свързани със социалното подпомагане, социалното осигуряване, данъчни и други облекчения, както и по различни трудово-правни въпроси. На клиентите на ЦСРИ, ще се предлага посредничество при взаимодействие с други институции и организации.
7.Дейности за информиране и публичност Дейностите за информиране и публичност ще включват: официално откриване на ЦСРИ; изработване и поставяне в ЦСРИ на 1 информационна табела; изготвяне и разпространение на 500 броя брошури с информация за целите, дейностите и очакваните резултати от реализиране на проекта, и финансовата подкрепа на ЕСФ; изготвяне и разпространение на 500 броя листовки за предлаганите услуги и дейности на ЦСРИ; изработване на стикери – 500 броя; изработване на видеоклип за дейностите на ЦСРИ и финансовата подкрепа на ЕСФ. Официалното откриване на ЦСРИ има за цел популяризиране на ЦСРИ, услугите и дейностите, които ще се развиват в него, както и финансовата подкрепа на ЕСФ. На официалното откриване ще бъдат поканени представители на институции, работещи в социалната сфера, представители на местни власти и медии, на други заинтересовани страни и институции на територията на община Мизия, представители на местната общност. При изработване на всички информационни материали ще бъдат спазени изискванията за визуализация на финансиращия орган. Чрез изпълнението на тази дейност ще бъде осигурена публичност на проекта, финансовата подкрепа на ЕСФ и популяризиране на дейността на ЦСРИ.
Партньори
Партньори:
Община Мизия
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 116 832 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 23 366 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 - 23 366 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 19 861 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 861 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 505 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 - 23 366 BGN
2015 0 BGN
- 19 861 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността
Индикатор 3 Брой функциониращи нови социални услуги в общността
Индикатор 4 Брой лица с повишено качество на живот
Индикатор 5 Брой лица, за които са създадени условия за предотвратяване настаняването в специализирани институции
Индикатор 6 Брой заети при предоставяне на услугата лица
Индикатор 7 Брой популяризирани услуги в общността
Индикатор 8 Брой изработени и разпространени брошури
Индикатор 9 Брой изработени и разпространени листовки
Индикатор 10 Брой изработен видеоклип
Индикатор 11 Брой изработена табела


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз