Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0121-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Социална активност за достоен живот - 2
Бенефициент: Община Чипровци
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 04.11.2010
Дата на приключване: 01.04.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Чипровци
Описание
Описание на проекта: 1. Подбор на потребителите на социалната услуга и подбор на социални асистенти и домашни помощници. 2. Извършване на индивидуална оценка на потребностите на всеки потребител и разработване на индивидуални планове за предоставяне на социалните услуги, в съответствие с чл. 40г от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. 3. Въвеждащо обучение на социални асистенти и домашни помощници (в съответствие с изискванията за провеждане на такива обучения, съгласно Приложение К - Методики за предоставяне на услугите в общността „Социален асистент” и „Домашен помощник”, утвърдени от Изпълнителния директор на АСП). 4. Предоставяне на социалните услуги „домашен помощник” и „социален асистент”. 5. Организация и провеждане на Супервизия. 6. Разработване на информационни материали и провеждане на кампании сред потенциалните потребители по схема “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора” с описание на обхва
Дейности: 1. Организация и подбор на потребителите на социалната услуга и подбор на социални асистенти и домашни помощници Ще бъде създадена Комисия за подбор на потребители на социални услуги , социални асистенти и домашни помощници с представители от страна на бенефициента – община Чипровци, Комисията по социални въпроси към Общински съвет, Дирекция „Социално подпомагане”, Дирекция „Бюро по труда” – клон Чипровци и представител на лекарското съсловие. След запознаване с целите на проекта и изискванията на програмата Комисията ще разгледа молбите на желаещите социалните услуги „Домашен помощник” и „Социален асистент”, направените оценки за потребности от социални услуги и разписаните конкретни дейности за удовлетворяване на индивидуалните потребности на конкретния потребител. /Оценката на потребностите от социални услуги се извършва за всички лица, заявили желание да ползват социални услуги от координатора и сътрудника в проектния екип. За по-качествен и безпристрастен подбор оценяването се извършва по определените показатели. В зависимост от обстоятелствата, се присъждат определен брой точки. Сборът от присъдените точки по всеки критерий формира общата количествена оценка за съответния кандидат - потребител. Услугата. След извършване на оценката на потребностите и остойностяване на резултатите, проектния екип изготвя списък на кандидат- потребителите , в който потенциалните потребители се подреждат в низходящ ред, съобразно крайната количествена оценка, започвайки с този от тях, който има най- висок брой точки. Крайният подбор на потребителите на услугите, които ще бъдат включени в проекта, се извършва от Комисията за подбор на потребители, назначена от кмета на община Чипровци. Получените молби за работа като домашен помощник и социален асистент също ще бъдат предоставени от бенефициента на Комисията за подбор за осъществяване на качествен и безпристрастен подбор на потребителите и техните домашни помощници и социални асистенти.
2.Извършване на индивидуална оценка на потребностите на всеки потребител и разработване на индивидуални планове за предоставяне на социалните услуги, в съответствие с чл. 40г от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. След получаване на подадените молби при бенефициента от кандидат потребителите на услугите „Домашен помощник” и „Социален асистент” координатора и сътрудника извършват оценка на потребностите от социални услуги по предварително разработени формуляри /използвайки като основа социалните оценки направени по време на първа фаза на проекта и изискванията на ППЗСП. Въз основа на направената оценка в плана за представяне на услугата разписват конкретни дейности за удовлетворяване индивидуалните потребности на конкретния потребител до средата на втория месец Четвъртата седмица на втория месец ще бъдат сключени договорите с потребителите за предоставяне на услугата „Социален асистент” и работата с тях за изясняване на правата и отговорностите на двете страни по договора /права и отговорности на потребителя и неговите близки, права и отговорности на прекия доставчик – социален асистент и домашен помощник. Въз основа на направената индивидуална оценка и плана за предоставяне на услугата за конкретните дейности за удовлетворяване на индивидуалните потребности на конкретния потребител се изготвят индивидуалните графици за предоставяне на услугата „Социален асистент” и „Домашен помощник”.
3. Въвеждащо и основно обучение на социални асистенти и домашни помощници (в съответствие с изискванията за провеждане на такива обучения, съгласно Приложение К - Методики за предоставяне на услугите в общността „Социален асистент” и „Домашен помощн В края на втория месец ще бъде извършено тридневно обучение на социалните асистенти и домашни помощници за предоставяне на качествена услуга от избрана лицензирана фирма, съгласно Наредба за малки обществени поръчки
4. Предоставяне на услугите «Домашен помощник» и «Социален асистент» Обучените социални асистенти и домашни помощници предоставят качествено услугите въз основа плана и графика за предоставяне на услугата «Социален асистент» и «Домашен помощник» Ръководителят или координаторът на проекта и представител на бенефициента извършват ежемесечен мониторинг
5. Организация и провеждане на Супервизия. След извършване на избор на фирма или институция според изискванията на Наредбата за малки обществени поръчки ще бъде проведена колективна супервизията и предвидена възможност за индивидуални консултации на домашните помощници и социални асистенти от експерти, която да съчетава елементи и от специализираното консултиране и от психотерапията, Така се създават условия за осъзнаване на собственото поведение на социалните асистенти и домашни помощници в работата и свързаните с него чувства, както и за предприемането на конкретни действия за позитивна промяна.
6.Разработване на информационни материали и провеждане на кампании сред потенциалните потребители по схема “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора” с описание на обхвата на у  Организиране на две медийни изяви /при стартиране и приключване на проекта/ с участие на регионални медии.  Информация за проекта на сайта на общината.  Десет информационни срещи по населени места за осигуряване на достъпна, разбираема и изчерпателна информация за целите и дейностите на проекта, процедурите и правилата за предоставяне на социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник”, както и за предоставената подкрепа от Европейския съюз и Европейския социален фонд.  Издаване на брошура с информация за целите на проекта, процеса на предоставяне на услугата (оценка на потребностите, оценка на риска, планиране на услугата); описание на правата и задълженията на домашния помощник и на потребителя; начин на формиране на потребителската такса; описание на процедурите за подаване на жалби и обратна връзка; информация за финасовата подкрепа с чиято помощ се осъществява проекта.  Пред офиса на екипа, работещ по проекта ще стои табела, съгласно изискванията на Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/ 2006 от 8.12.2006 .
7. Организация и управление на проекта Проектния екип ще разработи детайлизиран план за работа. Ръководителят на проекта ще е отговорен за изготвяне на длъжностите характеристики. Въз основа на подписания договор за изпълнение на проекта и изискванията на Оперативна програма „РЧР” и Управляващия орган членовете на екипа ще организират, управляват и отчитат дейностите по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 194 666 BGN
Общ бюджет: 185 064 BGN
БФП: 185 064 BGN
Общо изплатени средства: 169 536 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 185 064 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 107 619 BGN
2012 61 917 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
169 536 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 157 305 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 91 476 BGN
2012 52 630 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
144 106 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 760 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 16 143 BGN
2012 9 288 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 430 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 2 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 3 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 4 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 5 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ 121
Индикатор 6 1. Брой обслужвани потребители /брой лица/деца от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/. От тях: 121
Индикатор 7 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки 121
Индикатор 8 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ 121
Индикатор 9 1. Брой обслужвани потребители /брой лица от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/дп 121
Индикатор 10 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки дп 121
Индикатор 11 3. Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция дп 121


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз