Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0086-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Независимост и достоен живот за хора с увреждания и самотноживеещи хора на територията на община Мизия
Бенефициент: Община Мизия
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 04.11.2010
Дата на приключване: 01.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Мизия
Описание
Описание на проекта: Информационна кампания по проекта; Подбор на потребители на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник”; Подбор на социалните асистенти и домашните помощници; Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на 48 бр. потребители от община Мизия; Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник”; Изработване на индивидуални планове за предоставяне на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник”; Изработване на ежедневни графици за предоставяне на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”;Обучение на социалните асистенти и домашните помощници; Предоставяне на социалните услуги „Домашен помощник” и „Социален асистент”; Актуализация на индивидуалната оценка на потребностите и на индивидуалните планове; Мониториране на представяните услуги.
Дейности: Информацианна кампания по проекта За постигане на поставените цели ще бъдат изработени информационни материали - 500 бр. дипляни; 5 бр. табели за визуализаци, поставени в кметствата, където се изпълнява проекта и в офиса на проекта в град Мизия; ще бъдат публикувани 2 съобщения в местен вестник; 2 излъчвания по местната кабелна телевизия; ще се създаде и поддържа портал към Интернет страницата на общината, съдържащ необходимата информация за ОП РЧР, за приоритетно направление 5- фаза 3, информация за целите и основните дейности на проекта, потребителите на услугата СА/ДП, източниците на финансиране, приноса на водещата организация и на договарящия орган; използвана методология; анализи, изготвени от общината, касаещи дейностите СА и ДП.
Подбор на потребители на услугите “Социален асистент” /СА/ и “Домашен помощник” /ДП/. Подборът на потребителите на услугите СА/ДП ще се извърши чрез допитване (пряка анкета) до хората, нуждаещи се от обгрижване в домашна среда.. За целта потребителите ще попълнят заявления за ползване на услугата СА/ДП.
Подбор на социалните асистенти и домашните помощници За съответните дейности подборът ще се извършва между лица, работили по ОП РЧР, приоритетно направление 5-фаза 1, безработни лица, пенсионери и други търсещи работа лица; между желаещите да работят допълнително; както и между лица, членове на семействата на обслужваните. Подборът ще се извърши чрез интервю от комисия с представители на Дирекция Бюро по труда – Оряхово и община Мизия.
Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на 48 бр. потребители от община Мизия. Оценките ще се разработват от експерт; ще включват оценка на общото физическо и психическо състояние на всеки потенциален потребител; способността му за справяне с ежедневни дейности; социалната му активност и интереси; взаимоотношенията със семейството му и други значими хора; битовите условия на живот; изискванията за медикаментозно лечение и диети; допълнителни потребности; безопасност и рискове.
5.Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугите “Социален асистент” /СА/ и “Домашен помощник” /ДП/ Изготвяне и подписване на индивидуален договор за всеки потребител, в зависимост от неговите потребности от социални услуги.
Изработване на индивидуални планове за предоставяне на услугите “Социален асистент” /СА/ и “Домашен помощник” /ДП/ Индивидуалните планове ще се изготвят с участието на потребителите и ще бъдат съобразени с начина им на живот и предпочитания, изготвената оценка на индивидуалните потребности от социални услуги и оценка на риска. Ще съдържат описание на дейностите, които ще бъдат извършвани по часове и ще включват оценка на рисковете за здравето и безопасността на потребителя и на прекия доставчик на услугите.
Изработване на ежедневни графици за предоставяне на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник Ежедневните графици ще се изработват в съответствие с индивидуалните планове на социалните асистенти и домашните помощници. В тях потребителите на услугите СА/ДП ще се подписват, с което ще удостоверяват, че социалният асистент или домашният помощник е изпълнил задълженията си. На база ежедневни графици ще се оценява работата на наетите в дейност „Социален асистент”/ „Домашен помощник лица.
Обучение на социалните асистенти и домашните помощници Обучението ще се извърши по специално изготвена за целта програма, съдържаща всички задължителни за получаване на качествено обучение теми. Предвижда се обучението да се проведе от социалния консултант на екипа- специалист в областта на социалните услуги. Ще бъде проведено:  Въвеждащо обучение за 5 бр. СА- в рамките на 5 дневен курс, социалните асистенти ще получат необходимите знания и умения да оказват физическа, психологическа и емоционална подкрепа на самотноживеещите и хората с увреждания; да оказват подкрепа за социалното им включване, реинтеграция и преодоляване на социалната изолация. В рамките на 5 дневния курс един ДП също ще бъде обучен за организиране на бита и хигиената в дома на потребителите по предварително изготвена за тях програма.  Надграждащо- предвижда се провеждане на 2-дневно надграждащо обучение разделено на социалните асистенти и на домашните помощници за повишаване на тяхната квалификация, професионални умения и мотивация.
Предоставяне на социалните услуги „Домашен помощник” и „Социален асистент” Социалните асистенти ще предоставят следните услуги: помощ при общуване и поддържане на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него -организиране на срещи, честване на празници, четене на ежедневници и литература , придружаване при разходка и посещение на църква, осигуряване на компания чрез общуване, полагане на грижи за осигуряване на психическия комфорт на клиента; административни услуги - съдействие при изготвяне и подаване на документи в институции, при снабдяване с помощни средства, куриерска работа, др.; медицински услуги - съдействие при настаняване в болница, при необходимост грижи в болницата, рехабилитация, измерване на кръвно налягане, проследяване на приема на лекарства. Домашните помощници ще предоставят следните услуги: текущо почистване – подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение; основно почистване - измиване на прозорци и врати, баня, кухненски уреди, др.; поддържане на лична хигиена - помощ при ежедневния тоалет и обличане, при къпане, сресване, подстригване или придружаване до мястото на услугата; хранене - приготвяне на храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране; битови услуги - закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост със средства на клиента; заплащане на ел.енергия, телефон, вода, данъци със средства на клиента; осигуряване на отоплителни материали със средства на клиента; цепене, внасяне и палене на печка през зимния сезон; телефонна подкрепа; дребни технически ремонти; др.
Актуализация на индивидуалните планове На 9-ия месец от стартиране на проекта ще се извърши актуализация на индивидуалните планове за предоставяне на социалните услуги, поради възможността от настъпили промени в нуждите на потребителите.
Мониториране на предоставяните услуги и на изпълнението на проекта Разработване на анкети, анализи и оценки за дейността на социалните асистенти и домашни помощници – 9 –ия и 14-ия месец; Месечни посещение за проверка качеството на предоставяните услуги и превенция на риска; Изготвяне на ежемесечни отчети от екипа на проекта за отчитане на извършените дейности.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 157 879 BGN
Общ бюджет: 149 350 BGN
БФП: 149 350 BGN
Общо изплатени средства: 137 263 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 149 350 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 31 576 BGN
2011 25 002 BGN
2012 80 684 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
137 263 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 126 947 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 26 839 BGN
2011 21 252 BGN
2012 68 582 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
116 673 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 402 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 736 BGN
2011 3 750 BGN
2012 12 103 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 589 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 3 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 4 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 5 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 7 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 8 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция BG051PO001-5.2.07-0086-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз