Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0138-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора в община Цар Калоян.
Бенефициент: СДУЖЕНИЕ "МЛАДЕЖКИ ФОРУМ 2001-РАЗГРАД"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 03.11.2010
Дата на приключване: 01.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Цар Калоян
Описание
Описание на проекта: 1. Подбор на социалните асистенти и домашните помощници; 2. Организация на работата по предоставяне на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”; 3. Създаване на подходяща подкрепяща среда за потребителите на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”. 4. Разработване на информационни материали; 5. Социално консултиране и насочване на хората към потенциални работодатели 6. Организиране и провеждане на информационна кампания с участието на хора в неравностойно положение; 7. Организиране на периодични срещи с институциите с участието на хора от целевите групи. 8. Oбучение на социалните асистенти и домашните помощници- консултиране и супервизия. 9. Консултиране на социалните асистенти, домашните помощници и потребителите на услугите. 10. Мониторинг и контрол върху предоставянето на социалните услуги.
Дейности: 1. Подбор на социалните асистенти и домашните помощници. Подборът на кандидати за работа, за извършване на дейностите „Социален асистент” и „Домашен помощник”, ще се осъществи чрез обява в местната преса и публикувано на сайта на Община Цар Калоян. Обявата ще съдържа информация относно условията и критериите за извършване на подбора както и изискуемите документи при кандидатстване. За подборът ще се използва вече разработен инструментариум, който ще бъде проверен и съгласуван с нормативните изменения. Подборът ще се извършва по следните критерии: образование, професионална квалификация, опит в предоставянето на социални услуги и работа с лица в неравностойно социално положение. С всички кандидати ще бъде проведено интервю с цел установяване мотивацията и нагласите им за работа с лица в неравностойно положение. Подборът на кандидатите и наемането на работа ще бъдат съобразени с изискванията на българското трудово и антидискриминационно законодателство. Ще бъдат предоставени равни възможности за кандидатстване както на мъжете, така и на жените.
2. Организация на работата по предоставяне на социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник” Организация на работата е свързана с определяне и подготовка на необходимите документи за предоставяне на услугите, организиране на предварителни срещи с потребителите на услугите и техните семейства, планиране и организиране на работата. С одобрените социални асистенти и домашни помощници ще бъдат подписани срочни трудови договори, изготвени по реда и условията на Кодекса на труда, те ще се запознаят с длъжностните си характеристики и с: 1. Правилник за вътрешния ред на доставчика; 2. Декларация за спазване на поверителността на личните данни и информацията, касаеща потребителите; 3. Работен график; 4. Индивидуален работен план; С цел правилното съхраняване на събраната документация на всеки потребител ще бъде създадено лично досие. Всички необходими документи за работата по предоставянето на услугите са изготвени, поддържат и използват в съответствие със Закона за защита на личните данни. Ще се закупи работно облекло за всички 20 назначени плюс екипа (3 бр.) и супервизора. Ще бъде закупено работно облекло на всеки служител и ще бъдат изработени табелки с имената на всеки. Необходимо създаване на нормативни документи за оперативната работа, за да има яснота по проекта относно правата и задълженията на социалните асистенти и домашните помощници, както и на потребителите.
3. Създаване на подходяща подкрепяща среда за потребителите на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”. Ще бъде направен текущ ремонт на едно от помещенията на офиса; първа стая от 50,40 кв.м. с прилежащ санитарен възел от 47,45 кв.м. Целта е да се създадат подходящи условия за подкрепяща среда за потребителите на услугите. Ще бъде обособен кът за срещи и консултации, за да могат потребителите на услугите социален асистент и домашен помощник да се чувстват удобно при споделянето на проблеми и трудности в процеса на работа. Ще бъдат обособени и 4 работни места, като бъде закупено и обновено оборудването. Необходимо е да бъде създадена подходяща подкрепяща среда за развитие на потребителите на двете услуги. В сегашния си вид помещението е неподходящо за успешна и ползотворна работа при предоставяне на двете нови социални услуги.
4. Разработване на информационни материали В проекта е заложено изпълнението на маркетингови и рекламни дейности, които да подобрят информационното осигуряване. Ще бъде издадена информационна дипляна (тираж 3000 броя), която ще съдържа информация за: финансиращия орган; доставчика на услугите; реализираните до момента дейности от доставчика на услугите „социален асистент” и „домашен помощник”; реда за предоставяне на услугите; правата и задълженията на социалните асистенти и домашни помощници; права и задължения на потребителите; метод за формиране и определяне размера на потребителската такса и др. Ще бъдат изработени две информационни табели по проекта, които ще съдържат информация за него и задължителната визуализация на ЕС. Необходима е публичност и прозрачност при изпълнение на дейностите по проекта. Всички дейности ще бъдат описани в издадените рекламни материали.
5. Социално консултиране и насочване на хората към потенциални работодатели С цел подобряване на финансовото положение на семействата, такива хора ще бъдат консултирани и насочвани към потенциални работодатели. Основната цел на тази дейност е да бъдат ориентирани хората от трите целеви групи за възможностите за работа и новостите в пазара на труда. По този начин те ще имат възможност да намерят подходящи условия за работа, които да отговарят на нуждите им. Това би подобрило и финансовото състояние на семействата от целевите групи. В семействата, където има деца или възрастни хора с увреждания, доходите са ограничени и оскъдни. Тези семейства разчитат основно на социалните помощи, които се отпускат за хората с увреждания. Самотно живеещите хора не са добре осведомени относно възможностите, които се предлагат на пазара на труда за хора в неравностойно социално положение.
6. Организиране и провеждане на информационна кампания с участието на хора в неравностойно положение. Ще бъдат организирани 3 информационни дни в 3 населени места на общината с участието на хора с увреждания, чрез които ще се популяризират целите, дейностите, организацията и резултатите от работата по изпълнението на проекта – в началото на проекта, в средата на изпълнението на проекта и в края. Актуална информация и снимки ще бъдат представяни на интернет-страницата на общината всеки месец. Ще бъдат подготвени материали за местната преса, които ще съдържат информация за финансиращия орган, целите, съдържанието и текущото изпълнение на проекта. За каузата на проекта е много важно да се привлече обществеността с фокус хората с увреждания, за да се представяте техните проблеми сред цялата общност и се търсят поддръжници.
7.Организиране на периодични срещи с институциите с участието на хора от целевите групи. Ще бъдат организирани и проведени 10 срещи на местните институции с представителите на трите целеви групи по проекта. На срещите хората ще дискутират значими за тях теми и проблеми, като представителите на институциите ще могат да запознаят хората с практиките на работа с хора с увреждания и самотноживеещите хора. Много от представителите на целевите групи по проекта живеят изолирани. Голяма част от тях се чувстват ненужни, самотни и изолирани от страна на институциите. Срещите с институциите ще им даде увереност и ще ги накарат да се почувстват значими.
8. Oбучение на социалните асистенти и домашните помощници - консултиране и супервизия Обучението на социалните асистенти и домашните помощници ще бъде съобразено напълно с Методиката за предоставяне на услугата в общността „Социален асистент” и „Домашен помощник”, одобрена от изпълнителния директор на АСП към МТСП. Всички избрани кандидати ще участват в петдневен тренинг за надграждане на уменията за предоставяне на услугата. За всички наети на работа ще бъдат подсигурени помагала за самостоятелна работа и подготовка. Ще бъде организирано и надграждащо обучение през два почивни дни в град Разград в извънработно време. С цел професионално развитие на социалните асистенти и домашните помощници ще осигурим различни форми на обучение, консултиране и обмяна на опит – работна среща, консултиране, споделяне на добри практики. Допълнително ще се извършва редовна супервизия на всеки един назначен и ще се попълва формуляр. За назначаване на социалните асистенти и домашните помощници са необходими специални умения и знания, които могат да се придобият само по време на обучение. За отлично изпълнение на задълженията асистентите и помощниците се нуждаят от периодично консултиране и супервизия, както и психологическа подкрепа в кризисни ситуации.
9. Консултиране на социалните асистенти, домашните помощници и потребителите За периода, в който са наети на работа на социалните асистенти и домашните помощници ще бъде осигурено индивидуално или групово професионално консултиране, съобразено с актуалните им потребности от информация и подкрепа. Консултиране ще бъде предложено и на потребителите. При двата вида консултиране се спазва принципът за поверителност на личните данни, касаещи потребителите, които могат да бъдат обект на обсъждане в хода на консултациите. При консултирането социалните асистенти и домашните помощници ще получават необходимата информация, психологическа подкрепа или експертно мнение, които да ги подпомогнат да се справят с възникнал проблем. Консултациите ще осигурят и възможност за вентилиране на емоциите и справяне със стреса, съпровождащи грижите за хората в риск или криза. Консултирането ще се извършва в офиса на проекта в Цар Калоян по предварително обявен график след приключване на ежедневните грижи за потребителите на услугите. Необходима е подкрепа за вземане на важни решения и помощ за поддържане на работна форма на социалните асистенти и домашните помощници. Потребителите трябва да бъдат консултирани периодично за подобряване на емоционалното състояние.
10. Мониторинг и контрол върху предоставянето на социалните услуги. Социалните асистенти и домашните помощници, подлежат на проверка и контрол при изпълнение на задълженията си. Поне веднъж в месеца ще се посещава работното място на всеки асистент и помощник, за да се провери как той/тя спазва индивидуалния си работен план. За тези посещения ще се изготвя отчет /3 пъти през периода на проекта/. При срещите си със социалните асистенти и домашните помощници, доставчикът на услугите ще наблюдава, проверява и контролира спазването на индивидуалните работни планове, както и от евентуални проблеми във взаимоотношенията им с потребителите, за които полагат грижи. Ще бъде търсена обратна връзка и от потребителите на услугите. При установени нередности доставчикът ще налага санкции, предвидени в Кодекса на труда и българското трудово законодателство. Предвидени са мерки да се коригират действията и разработени документи, ако се установи нередност или се налага промяна в изградените системи за управление. Резултатите от направената оценка ще имат значение при следващо наемане на социалните асистенти и домашните помощници на работа, в случай че за услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” се обяви следваща покана за набиране на проектни предложения. Необходимо е да се следи и наблюдава целия процес по предоставяне на двете социални услуги, за да се подобрява качеството и да се мотивира персонала.
Партньори
Партньори:
Община Цар Калоян
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 125 036 BGN
Общ бюджет: 53 466 BGN
БФП: 53 466 BGN
Общо изплатени средства: 47 131 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 53 466 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 25 007 BGN
2011 1 454 BGN
2012 20 669 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
47 131 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 45 446 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 21 256 BGN
2011 1 236 BGN
2012 17 569 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
40 061 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 020 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 751 BGN
2011 218 BGN
2012 3 100 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 070 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 3 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 4 Брой лица/деца, потребители на услугата “Социален асистент”, отказали се от услугата по време на изпълнение на проекта.
Индикатор 5 Брой лица, включени в програма за обучение за извършване на услугата “Социален асистент”
Индикатор 6 Брой лица, участвали в тренинг надграждане на уменията за извършване на услугата „Социален асистент”.
Индикатор 7 Брой лица/деца, потребители на услугата „Социален асистент”, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция. BG051PO001-5.2.07-0138-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз