Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0143-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0056
Наименование: „ЗАЕДНО ДНЕС ЗА ПО-ДОБРО УТРЕ”
Бенефициент: Община Неделино
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 02.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Неделино
Описание
Описание на проекта: Разкриване и предоставяне на качествена социална услуга в общноста за деца в риск от община Неделино с цел повишаване благосъстоянието на децата от рискови групи чрез комплексен подход за подкрепа; защита най-добрия интерес на детето и осигури възможности за физическо, интелектуално и личностно развитие; подпомагане на социалното включване и приобщаване на децата от целевата група, подобряване на социалните им умения. Проекът има за цел предотвратяване настаняването в специализирани институции, чрез предоставяне на комплекс от услуги в общността и подкрепа на родителите в справянето им с проблемите на децата.
Дейности: 1.Организация работата на екипа и разпределение на отговорностите по проекта. Провежда се работна среща на екипа за организация и управление на проекта, разпределят се задълженията на всеки един от членовете свързани с ръководенето, координирането и изпълнението на цялостната дейност по проекта.Дефиниран е график за месечни срещи по проекта. Сключване на договори с екипа .
2.Подготовка на офис за изпълнение на проекта Освежаване на офиса за сметка на кандидата Оборудване на офиса Закупуване и доставка на канцеларски материали.
3. Информиране на обществеността чрез пресконференции и средствата за масова информация. Провеждане на пресконференция за стартиране на проекта на която присъстват членовете на екипа по проекта и представители на заинтресовани институции. Екипа на управление разработва съобщения свързани с информация за реализирането на проекта, разпространени чрез местните и регионални медии – платени публикации- старт. Изработка на две идентификационни табели съобразно насоките на ЕСФ чрез ОП”РЧР” за визуализация и популяризиране дейността по проекта. Монтаж на същите на сградата на община Неделино и на сградата където ще се помещава Центъра за обществена подкрепа. Изработване и разпространение на 500 броя листовки и 100 броя химикали с лого, 50 броя тениски с лого, които ще бъдат разпространени чрез доброволци.
4.Подготовка и изпълнение на процедури за избор на изпълнител на СМР и доставчици на оборудване и обзавеждане. Запитване до фирми / изпълнители / за исвършване на СМР . Избиране на изпълнител за извършване на строително монтажни дейности в две от помещенията и коридор. Запитване до фирми / доставчици / на офис-оборудване и офис-обзавеждане на Центъра за обществена подкрепа. Избор на доставчици.
5.Ремонт и преустройство на част от съществуваща сграда. Извършване на строително-монтажни работи в две от помещенията предвидени за ползване от Центъра за обществена подкрепа. Освежаване с латекс на стени – две стаи и коридор. Оформяне на подова настилка в стаи и коридор. Създаване на санитерен възел. Боядисване на врати. Поставяне на осветителни тела.Дейностите са подробно описани в количествено стойностна сметка на ремонтни и монтажни работи.
6.Оборудване на Центъра за обществена подкрепа. Доставка на офис-обзавеждане за Центъра. Монтаж на офис-обзавеждане. Доставка на офис-оборудване за Центъра. Инсталиране на офис техниката. Създаване на локална мрежа. Осигуряване на интернет достъп до всички компютри.
7.Разработване на критерии за подбор на персонал и изготвяне на длъжностни характеристики за всяко работно място. Подбор и наемане на персонал. За функционирането на Центъра се обявява процедура за длъжностите: директор, психолог, педагог, двама социални работника, информатор администратор. От екипа на проекта се изготвят критерии за подбор на персонала. Процедурата ще се проведе в два етапа – допустимост по документи и интервю с съгласно разработените критерии. Кандидатите за директор на Центъра трябва да представят и Концепция за организацията на работа и развитието на социалните услуги в Център за обществена подкрепа.Списъците с допуснатите кандидати и всички съобщения, свързани с подбора ще бъдат обявени в сградата на Общината и на интернет страницата на общинска администрация Неделино. Подписване на договори
8. Обучения на екипа, работещ за предоставяне на социални услуги в общността През периода на реализиране на проекта се предвиждат две обучения – въвеждащо и подържащо.Въвеждащото обучение с тематична насоченост, основни методи и техники на социална работа в Център за обществена подкрепа е предвидено да бъде тридневен курс.В него ще вземе участие целия екип от специалисти назначен на работа в Центъра. Поддържащо обучение от обучител е предвидено да се осъществи в Центъра.
9. Разработване на основни документи за определяне правилата на работа и цялостното функциониране на Центъра за обществена подкрепа. Подготовка на писмени правила за ползване на социалната услуга, уточнено е кой може да ползва услугата и какви документи са необходими. За правилната работа и цялостното функциониране на Центъра за обществена подкрепа се разработва процедура за подаване и разглеждане на жалби от децата и техните родитери, настойници/попечители или от лица полагат грижи за детето , и от персонала. Осигурена възможност за свободно подаване на оплаквания от потребителите, разработена процедура за защита от насилие и злоупотреби. Децата ползващи услугите на Центъра се информират по достъпен за тях начин за Вътрешеня правилник регламентиращ уредеността и нормите за безопаснос и култура на поведението им. Етичен кодекс. Разработен план за действие при бедствия, аварии и други критични ситуации. Всички документи, необходими за ефективно управление на процеса по предоставянето на услугата и за защита на потребителите се създават се и се съхраняват в посочения от българското и общностното законодателства срокове. Всички документи се изготвят, поддържат и използват в съответствие със Закона за защита на личните данни. Актуализират се и съхраняват подредени и заключени в определени за целта шкафове, визуализирани с името на Проекта и знамето на ЕС.Поддържането и начините на ползване на тази документация се определя при спазване на изискванията за поверителност, достъпност и съхранение, регламентирани в длъжностните характеристики на членовете на персонала. – регистър за ползвателите на социалната услуга Център за обществена подкрепа; – лично досие на детето ; – протоколни книги за съвещанията на Екипния съвет и за общите работни срещи с целия персонал и/или с отделни групи служители; – присъствена книга на ползвателите; – входящ и изходящ дневник; – книга за регистриране на заповедите на Директора и приложените заповеди към нея ; – книга за регистриране на жалбите; – лично досие на всеки член на персонала; – утвърдените документи по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана. В Центъра се разработват, утвърждават се от Директора и се ползват различни документи при предоставянето на всяка услуга в ЦРДУ, като: приемателен протокол за ползвателя с пореден номер – номера в регистъра на съответния ползвател; типов договор за предоставяне на социалната услуга; регистрационна присъствена форма на ползвателите, в т.ч. на предоставените услуги; регистрационна форма по развитието на случая/детето; регистрационна форма за мобилната работа; протокол от посещение на адрес на ползвател; протокол за проведена междуинституционална работна среща по случая; други работни документи, с цел регистриране, наблюдение и отчетност на предоставяните услуги.
10. Предоставяне на социална услуга в Центъра за обществена подкрепа. Конкретните изисквания по отношение предоставянето на услугата са изложени по-подробно в Методика за предоставяне на услугата раздел 5.2 В проекта, без оглед на финансово положение и при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, етническа принадлежност , ще се включват:  Деца лишени от родителска грижа, които нямат родители или са останали трайно без тяхна грижа;  Деца, които са жертва на злоупотреба, насилие, експлатация или всяко друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството им;  Деца за които съществува опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото, интелектуалното и социално развитие;  Деца с отклоняващо се поведение;  Деца с физически увреждания;  Деца, които имат проблеми в училище, и за които има риск да отпаднат или са отпаднали от образователната система;  Родители на деца в риск, самотни родители, социално слаби родители. Предоставените услуги са в следните направления: І.Направление - „Превенция на отклоняващо се поведение при деца и работа с деца с отклоняващо се поведение и техните семейства”. - социални, правни, психосоциални и психологически консултации, психопедагогическа подкрепа;подготовка на децата да преодоляват проблемите си, подготовка на родителите да се грижат за децата си, социална работа за въстановяване на връзката родител-дете, справяне с конфликти и кризи в отношенията им; - програми за социални умения, умения за самопознание - актуализиране на убежденията, ценностите и вътрешните репрезентации; организиране на Аз-концепцията от гледна точка на вътрешния потенциал; насърчаване на себеувереността и обективиране на самооценката; получаване на базисни знания за непосредствено обкръжаващата среда и изграждане на чувство за принадлежност към общносттта; осъзнаване на характеристиките на самостоятелния живот и поемане на отговорност за ефективно преминаване към него; развиване на уменията за поддържане на формалната и неформална социална мрежа за подкрепа; определяне на индивидуалния личностен стил на поведение в конфликтна ситуация и развиване на умения за ефективно управление на междуличностните конфликти. - битови умения-поддържане на лична и полова хигиена; умения за поддържане на самостоятелно домакинство: разпределение на личния бюджет – пари, цени, стоки; икономично пазаруване; поддържане на и приготвяне на храна; пране и гладене на дрехи; запознаване с различните домакински уреди и използване на електрически уреди, безопасно боравене с тях, запознаване с хранителни продукти, обработка на храните, видове ястия;здравна и сексуална просвета; семейство - развиване на качества за пълноценен семеен живот. - програми по превенция на отклоняващо се поведение; ІІ. Направление - „ Превенция на отпадането от училище. Работа с деца отпаднали от училище”. Услугата включва следните дейности: -групова и индивидуална работа с деца-образователна подкрепа, педагога насочва самоподготовката за училище, подпомага и подкрепя децата. -консултиране и съветване; - програми за придружаване на детето – неформални извънучилищни и извънкласни занимания, целящи подпомагане на детето в целия процес на справяне с трудностите. -програми за стимулиране и развитие на интересите и заложбите на децата-доброволни занимания по интереси: рисуване, компютри, музика, спорт, ателиета за различни творчески дейности според интересите и способностите на децата – изработване на сувенири, рисуване, музика, танци и др.Осъществява съвместна дейност с организации и общински структури, предоставящи организирани дейности по изкуства и спорт, към които може да се насочат деца.Екипът на Центъра създава възможности за честване на празници и отразяване на традиции. Предоставя възможности за подвижни игри на открито, разходки сред природата, посещения на обекти с природна и културна стойност.Центъра разполага с компютри за децата и достъп до интернет. Персоналът организира посещения на театри, изложби, концерти и спортни състезания. ІІІ.Направление - „Превенция на насилието. Работа с деца жертви на насилие.” -първична превенция – програми за информираност но обществото с активното участие на медиите, с цел сенсибилизация към проблема-кръгли маси, конференции, публикации в средствата за масово осведомяване, диплянки. -вторична превенция-насочена към самите деца, които да бъдат информирани за риска и включва идентифициране на рисковите групи, разработване и прилагане на образователни програми за правата и задълженията на гражданите и санкциите при нарушаването им, опасности и последици от употребата на наркотици и алкохол, тютюнопушене, трафик на хора, сексуална експлоатация, информиране по въпросите на насилие и пренебрежение и др. -ретична превенция-налагаща се при вече преживяно насилие и превенция на рецидив-обучение на родители за овладяванена гнева, стимулиране на сензитивността към проблемите на децата и изграждане нан взаимоотношения на уважение и респект; ІV. Подкрепа и консултиране на семейства от ощността –информиране, изслушване и насочване към адекватни услуги в общността;индивидуални и групови психологични и социални консултации на семейства в риск соглед превенция на изоставянето на детето и настаняването му в специализирана институция, както и на семейства от общността за справяне с проблеми, възникващи при развитието на детето, при семейни конфликти и трудности при справяне с ежедневните задължения, свързани с детето. Индивидуалната и групова работа е насочена към основните аспекти на доброто родителстване. Удовлетворяване на специфичните потребности на потребителя на социалната услуга, съобразени максимално с неговите лични предпочитания. Водещия случая социален работник ръководи изготвянето на индивидуален план за услуги от мултидисциплинарния екип на база на специализираната оценка и в съответствие с целите, заложени в плана за действие.Той инициира провеждането на среща за обсъждане на индивидуалния план за услуги с екипа, детето, родителите и социален работник от Отдел”ЗД” . Водещия социален работник координира и наблюдава всекидневното изпълнение на индивидуалния план за услуги, организира провеждането на среща за преглед на индивидуалния план за услуги с участието на екипа по случая, детето, родители или законни представители и водещия социален работник от О”ЗД”. Срещата се протоколира и протоколът се съхранява в досието на детето. Ръководителят на Центъра осигурява контрола по изпълнението на индивидуалния план за услуги.
11. Наблюдение, контрол, оценка и анализ на дейностите.  Екипа на управление чрез провеждане на месечни работни срещи, на които се отчита какво е свършенаи какво предстои по Проекта. Проведените срещи се документират чрез протокол.  Директора на Центъра осъществява периодично наблюдение и контрол на персонала и качеството на предоставените услуги;  Доклади и информация от Центъра за социални услуги до Отдел”Закрила на детето”;  Общи работни срещи или с отделни групи служители – протоколират се;  Разработена от процедура за осъществяване на вътрешен контрол върху функционирането на услугата, гарантираща, съответствие с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца;  Агенция за социално подпомагане- осъществява контрол върху качеството на социалните услуги в съответствие с утвърдените критерии и стандарти;  Обществен съвет, създаден с решение на Общински съвет Неделино-осъществява контрол върху качеството на социалните услуги в съответствие с утвърдените критерии и стандарти.
12.Популяризиране на Центъра за обществена подкрепа Екипа на управление разработва съобщения свързани с информация за изпълнените дейности по проекта, разпространени чрез местните и регионални медии – платени публикации- напредък и финал. Създаване на сайт които съдържа база данни за предоставяните социални услуги в Центъра за обществена подкрепа, вътрешни правила, процедура по жалби, електронен форум, имена и контакти на хора, работещи в центъра, полезни връзки. Отпечатване и разпространение на 500 броя диплянки - двустранни, пълноцветни с три сгъвки се популяризира предоставянето на социална услуга в общността, условия и реда за предоставяне, имена и телефони за контакти, финансираща организация. Анкетно проучване сред общността. Анкетно проучване сред потребителите на изхода. Директора разработва годишен план за кампонии-самостоятелно и с държавни и общински институции,НПО,с участие на доброволци, целящи да повишат чувствителността на обществото към проблемите на децата в риск.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 166 782 BGN
Общ бюджет: 95 468 BGN
БФП: 95 468 BGN
Общо изплатени средства: 95 421 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 95 468 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 33 356 BGN
2011 0 BGN
2012 62 065 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
95 421 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 81 148 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 28 353 BGN
2011 0 BGN
2012 52 755 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
81 108 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 320 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 003 BGN
2011 0 BGN
2012 9 310 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 313 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 1. Протокол от работна среща на екипа обслужващ проекта, 2 График за месечни срещи
Индикатор 2 1. Фактура за закупени канцеларски материали
Индикатор 3 1.Пресконференции; 2.Статии в регионален вестник; 3. Табели; 4. Листовки; 5. Химикали; 6.Тениски;
Индикатор 4 1. Запитване до фирми / изпълнители, доставчици;
Индикатор 5 1. Снимков материал
Индикатор 6 1.Фактура; 2.Приемно – предавателен протокол за доставка
Индикатор 7 1. Длъжностни характеристики; 2.Трудови договори
Индикатор 8 1. Сертификати за проведено обучение 2. Договор с обучителя 3. Фактура 4. Снимков материал от обучението
Индикатор 9 1. Регистът на потребители; 2. Лично досие на детето; 3. Протоколна книга за съвещания; 4. Книга за регистрираните заповеди на Директора и приложените заповеди към неея; 5. Входящ и изходящ дневник; 6. Книга за регистриране на жалби; 7. Лично досие
Индикатор 10 1. Присъствена форма на потребителите; 2. Индивидуален план за услуги; 3. Протоколи от проведени срещи;
Индикатор 11 1. Протокол от месечни работни срещи; 2. Оценителен лист за персонала;
Индикатор 12 1. Дипляна 2. Сайт на Центъра 3. Анкетни проучвания
Индикатор 13 Сключени граждански договори
Индикатор 14 1. Снимка на офиса за обслужване на проекта
Индикатор 15 Сключени договори с фирми / изпълнители, доставчици;
Индикатор 16 1.Снимка на обзавеждането; 2 Снимка на оборудването
Индикатор 17 1. Длъжностни характеристики; 2. Трудови договори
Индикатор 18 1. Сертификати за проведено обучение 0143 2. Договор с обучителя 3. Фактура 4. Снимков материал от обучението
Индикатор 19 1.Регистът на потребители; 2.Лично досие на детето; 3.Протоколна книга за съвещания; 4.Книга за регистрираните заповеди на Директора и приложените заповеди към неея; 5.Входящ и изходящ дневник; 6.Книга за регистриране на жалби; 7. Лично досие на пер
Индикатор 20 1.Присъствена форма на потребителите; 2.Индивидуален план за услуги; 3.протоколи от проведени срещи;
Индикатор 21 1. Протокол от месечни работни срещи 0143; 2. Оценителен лист за персонала;
Индикатор 22 1. Дипляна 0143 2. Сайт на Центъра 3. Анкетни проучвания


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз