Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0035-C0001
Номер на проект: BG051PО001-5.2.06/D01/0049
Наименование: СВЕТЛИНА В ДУШИТЕ
Бенефициент: Национална потребителна кооперация на слепите в България
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 02.11.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване качеството на живот на хората с увредено зрение със съпътстващи увреждания и преодоляване на социалното изключване. Създаване на център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увредено зрение и съпътстващи увреждания в гр. София, ориентиран към индивидуалните нужди на потребителите.
Дейности: 1. Обновяване и текущ ремонт на помещенията, в които ще се предоставят услугите. Ще бъдат извършени следните ремонтни дейности: 1. Отваряне на вход към тоалетна и нейното адаптиране за хора с увреждания. По този начин центъра ще има собствен санитарен възел приспособен за хора с увреждания. 2. Подмяна на остаряла дървена дограма със PVC такава в помещенията на центъра. По този начин ще се изолират помещенията от атмосферните влияния, уличния шум, по-ефективно използване на енергията за отопление, както и създаване на уютна обстановка за работа с клиентите на центъра. 3. Освежително боядисване на помещенията и коридора на центъра, който ще бъде обособен в самостоятелно крило на сградата. Това се налага, от една страна, че дълго време не е извършвано такова, а от друга – поради повредите, които ще възникнат вследствие на предходните ремонтни дейности.
2. Доставка на оборудване, свързано с изпълнението на дейностите. 1. Поставяне на 4 бр. климатици. Това се налага, поради факта, че последните години през летните месеци се достигат много високи температури на въздуха. Освен това не е за пренебрегване и факта, че ще бъдат обучавани хора с множество увреждания. 2. Доставка на 5 бр. персонални компютри и мултифункционално цветно лазерно устройство. Компютрите ще се използват за обучение на незрящи потребители, както и за самостоятелно ползване от вече обучени член-кооператори, които не разполагат с компютри или адаптирани такива у домовете си. Цветния принтер е необходим за изработка на качествени учебни помагала предимно за кабинета по зрителна рехабилитация, както и за обичайни нужди. 3. Комплексно кухненско оборудване и обзавеждане – ще се използва при обучение в готварство и всекидневни умения. 4. Доставка на медицинско оборудване. – Ще бъде обзаведен кабинет за лечебен масаж, в който ще се осъществява медицинска рехабилитация на потребителите.
3. Кампания за информиране на обществеността Пресконференция при стартиране на проекта, официално откриване на центъра, информационни диплянки, публикации в интернет и медийни изяви. Чрез информационната кампания ще се опитаме да достигнем до всички заинтересувани страни: хора с увреждания, техните близки, социалните служби, неправителствени организации, медии. Ще бъде информирана и широката общественост, като по този начин могат да бъдат открити и привлечени евентуални бъдещи потребители на центъра, тъй като все още има такива, които не са организирани нито в ССБ нито в НПКСБ.
4. Подбор и обучение на екипа на центъра Участниците в екипа на центъра ще се подбират от ръководителя и координатора, чрез конкурс по документи и събеседване, като с предимство ще се ползват кандидати с трайни увреждания, притежаващи подходяща квалификация за съответната длъжност. След извършения подбор ще се сключат съответните трудови и граждански договори. След назначаването им ще бъде проведено обучение за специфичната работа на центъра. Обучението ще повиши капацитета и ще формира професионални умения за работа с хора с множество увреждания. През цялото времетраене на проекта ще се извършва супервизия от опитни експерти, за да се постигне високо качество и ефективност на предоставените услуги.
5. Подбор на потребители на социални услуги. Ще бъде създадена комисия в състав: ръководител на проекта, координатор, управител на центъра, социален работник и трудотерапевт. Тя ще разработи информационно писмо до всички член-кооператори от целевата група с приложено към него заявление за ползване на услугите предоставени от центъра. На база получените и попълнени заявления ще бъдат подбрани 50 потребители, с които ще бъдат сключени договори за ползване на услугите предоставяни от центъра. По този начин ще осигурим равнопоставеност на всички член-кооператори от целевата група и ще добием реална представа за техните индивидуални потребности и интереси.
6. Разработване на индивидуални планове. Управителят на центъра и социалният работник изготвят досиета на подбраните потребители. На база на събраната информация, те изготвят социална оценка за нуждите на отделните потребители, след което съставят индивидуален план за включване в конкретните дейности. Индивидуалният план съдържа график за посещенията в центъра и ползваните услуги. Индивидуалните планове се изискват от действащото социално законодателство и представляват задължителен етап при предоставянето на социални услуги. Те гарантират постигането на съответствия между действителните индивидуални потребности на клиентите и конкретните услуги, които им се предлагат.
7. Стартиране на дейностите на центъра за социална рехабилитация и социална интеграция. В ЦСРИ ще се предоставят следните групи социални услуги: 1. Индивидуална социална работа: осъществява се от социалните работници и включва, попълване на всякакъв вид заявления, формуляри и др. документи, придружаване до институции или представяне на документи от името на клиента, където това е допустимо, съдействие за поучаване на социални помощи, организиране на социално-културни дейности. 2. Рехабилитационни дейности: • Ориентиране и мобилност, • Готварство, всекидневни умения, • Зрителна рехабилитация, • Лечебен масаж. 3. Обучителни дейности: • Компютърно обучение, • Чуждоезиково обучение, • Трудотерапия. 4. Социално-правни консултации и правна помощ. Дейностите са подбрани от разработената и публикувана в сайта на АСП методика за предоставяне на социалната услуга /Център за социална рехабилитация и интеграция/ и са съобразени със спецификата на зрителното увреждане.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 234 747 BGN
Общ бюджет: 149 477 BGN
БФП: 149 477 BGN
Общо изплатени средства: 143 415 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 149 477 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 46 949 BGN
2011 0 BGN
2012 96 466 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
143 415 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 127 056 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 39 907 BGN
2011 0 BGN
2012 81 996 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
121 903 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 422 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 7 042 BGN
2011 0 BGN
2012 14 470 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 512 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица наети за работа в центъра
Индикатор 2 Брой лица поканени да ползват услугата
Индикатор 3 Брой лица ползватели на услугата
Индикатор 4 Брой сключени договори
Индикатор 5 Брой получени заявления


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз