Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0143-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „С грижа за всеки”
Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел "Свят без граници"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 02.11.2010
Дата на приключване: 01.05.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Дейност 1. Създаване на екип за управление на проекта и оборудване на помещение предназначено за офис. Дейност 2. Организиране и провеждане на информационна кампания за запознаване на общността и потенциалните потребители със същността на предоставяните по проекта услуги , както и реда за участие. Дейност 3 Подбор на лица – социални асистенти и домашни помощници. Провеждане на обучение. Дейност 4. Подбор на потребителите на услугите „Социален асистент„ и „Домашен помощник”. Изготвяне на индивидуални оценки на потребностите. Дейност 5. Провеждане на опознавателни срещи между потребителите,социалните асистенти и домашните помощници. Изготвяне на индивидуални графици за предоставяне на услугите и сключване на договори със социалните асистенти и домашните помощници Дейност 6. Предоставяне на услугите и сключване на договори между доставчика на услугите и потребителя. Дейност 7. Сключване на договор със социален консултант Дейност8. Организиране и провеждане на конференц
Дейности: 1. Създаване на екип за управление на проекта. Оборудване на помещение предназначено за офис С цел административно управление на проекта ще бъде сформиран екип, състоящ се от Ръководител проект, Координатор и Счетоводител, които ще отговарят за постигане целите на проекта, за документалното му оформяне, изготвянето на междинни и окончателни технически и финансови отчети и др. Ще бъде актуализиран плана за действие и ще бъдат разпределени задълженията, като за целта ще бъдат изготвени длъжностни характеристики.Ще се оборудва помещението предназначено за офис на проекта. Сдружение “Свят без граници” разполага с помещение, което се нуждае от дооборудване с необходимата техника, която да допринесе за нормалното функциониране на офиса по проекта и реализиране на заложените дейности.
Дейност 2. Организиране и провеждане на информационна кампания за запознаване на общността и потенциалните потребители със същността на предоставяните по проекта услуги, както и реда за участие С цел информиране на обществеността за съществуването на проекта, неговите дейности и цели ще бъде организирана информационна кампания, състояща се в:  Изготвяне и отпечатване 500 бр. дипляни, съдържащи информация за услугите, които ще бъдат предлагани от домашните помощници и социалните асистенти по проекта, както и условията за включване и с указан краен срок за подаване на заявки, формат 60х84/4,4цвята  Изготвяне и отпечатване на 200бр.листовки за популяризиране на услугата по схемата и приноса на ЕСФ.формат А4,4+4цвята,  Изготвяне и отпечатване на 150 бр. плакати за визуализация на проекта поставени в кметствата и в общината в офиса на проекта и на др. обществени места  Издаване на 5 публикации в местната преса – в началото на проекта, за предоставяне на обща информация за същността на проекта и предлаганите услуги и в края на проекта – за информиране на обществеността за постигнатите резултати. Една публикация за набиране на лица желаещи да ползват услугите по проекта и лица желаещи да я предоставят. И две публикации – 4месец и 8 месец –за популяризиране на услугите и постигнатите до момента резултати.  Изготвяне и отпечатване на брошура за проекта – ще се издаде преди приключването на проекта и в нея ще бъде представен изградения модел на работа, който да може да се използва и от други организации, желаещи да развиват дейност в областта на предоставянето на социални услуги; ще се популяризират постигнатите резултати – 100 броя.  Визуализация – за популяризиране на финансовия принос на ЕСФ и ОП „РЧР” ще бъде изработена и поставена 1бр. указателна табела, която ще бъде поставени на офиса на проекта, 100 рекламни папки и 100 рекламни химикалки за участниците в дейностите по проекта; обозначителни етикети, които ще се поставят на закупеното оборудване и обзавеждане; На всички материали, издания и продукти от проекта ще бъде отразявана финансовия принос на ЕСФ и ОП „РЧР”, като ще се спазват стриктно изискванията посочени в Насоките за визуализация.
3. Подбор на лица – социални асистенти и домашни помощници. Провеждане на обучение. Подборът на лицата ще бъде организиран по начин, осигуряващ равнопоставеност и свободен достъп за участие. Екипа за управление на проекта ще разработи длъжностна характеристика (която става неотменна част от договора) за дейностите „Социален асистент” и „Домашен помощник”, съдържаща задълженията и отговорностите, както и етичните норми, присъщи на длъжностите. Информация за създаваните по проекта работни места ще бъде публикувана в местната преса, както и ще бъде предоставена в ДБТ. Ще бъдат обявени места, както за безработни хора, които ще работят на пълен работен ден, така и за такива, които желаят да работят допълнително – по часово. Подборът ще бъде реализиран на 2 етапа. На първия етап желаещите кандидати ще предоставят документите си, а на втория – ще бъдат проведени интервюта с всички, преминали етап 1. В процеса на тези интервюта ще бъдат детайлно изяснени опита и мотивацията на кандидатите. Подборът и наемането им ще бъде извършено съгласно българското законодателство, и спазвайки принципите за равнопоставеност и антидискриминация.След приключване на конкурса лицата,които не са преминали обучение ще преминат 5 дневно обучение, съобразно установените нужди .Обучението ще допринесе за повишаване уменията на социалните асистенти и домашните помощници и за повишаване качеството на предлаганите услуги. За участниците в обучението се предвиждат учебни пакети включващи – папка, химикалка, нотпат-листя, допълнително необходимата информация съгласно българското законодателство свързано със социалните услуги / закон за социалното подпомагане, правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, методиката за предоставяне на социалните услуги- социален асистент и домашен помощник и др./В края на третият месец от предоставянето на услугата ще се проведе двудневно надграждащо обучение на всички социални асистенти и домашни помощници, в което ще се разгледат положителни практики и ще се представят практически модели за работа. За участниците в надграждащото обучение се предвиждат „мини”учебни пакети съдържащи презентации на добри практики, различни видове казуси за решаване, нотпат листя и папка.
Дейност 4. Подбор на потребителите на услугите „Социален асистент„ и „Домашен помощник”. Изготвяне на индивидуални оценки на потребностите. Подборът на потребителите ще бъде извършен от екипа за управление на проекта и назначеният по проекта социален консултант на база на подадените заявки от желаещите да ползват социалните услуги по проекта. Социалният консултант ще изготви оценка на потребностите на всички потребители на услугата – физическо състояние, способност за справяне с ежедневни дейности, социална активност и др. На базата на тази оценка ще бъдат разписани конкретни дейности, които да съответстват на индивидуалните потребности на конкретния потребител. Плановете ще бъдат дискутирани със съответните потребители и при необходимост ще бъдат коригирани. След изтичане на 6-месечен период тези оценки ще бъдат актуализирани, за да отразят настъпили промени в състоянието на потребителя.. Също така, на базата на предоставена от ДСП информация, ще бъде изготвена справка за доходите на потребителите на услугите и ще бъдат определени размерът на потребителската такса и начина за нейното заплащане.
Дейност 5. Провеждане на опознавателни срещи между потребителите,социалните асистенти и домашните помощници. Изготвяне на индивидуални графици за предоставяне на услугите и сключване на договори със социалните асистенти и домашните помощници Необходим етап от реализирането на проекта е социалните асистенти и домашните помощници да посетят в домовете им, потенциалните ползватели, с цел запознаване и уточняване на времето за предоставяне на услугата. На срещата ще присъства социалният консултант и представител на Екипа за управление на проекта. В последствие ще бъдат разработени графици за предоставяне на услугите, като ще бъдат взети предвид разстоянията между обслужваните потребители, както и местожителството на социалният асистент и домашния помощник. Целта ще бъде времето за придвижване на помощника от потребител до потребител да не надвишава ½ час на ден. След изготвянето им ще бъдат сключени договори със социалните асистенти и домашните помощници
Дейност 6. Предоставяне на услугите и сключване на договори между доставчика на услугите и потребителя. Предоставянето на услугите в общността осигурява на потребителите подкрепа в домашна среда, което е важно за психическото им състояние. По този начин се подхожда индивидуално към потребностите на потребителите и се подобрява качеството им на живот. За да бъдат гарантирани правата, задълженията и отговорностите на потребителя и доставчика на услугата, то те трябва да бъдат юридически регламентирани, поради което в 7-дневен срок след началото на предоставяне на услугите ще бъде сключен договор. Той ще дефинира техните права и задължения, видовете дейности, които ще бъдат извършвани, сроковете за извършването им и др. Всеки отделен потребител ще бъде обслужван ежедневно в рамките на 4 часа. Работещите на пълен работен ден ще обслужват по 2 лица дневно. Услугата ще бъде предоставяна спазвайки принципите на: - зачитане на личното достойнство и пространство на потребителя - спазване поверителност на личните и информация, С цел водене на отчетност и получаване на обратна връзка от страна на ползвателя, социалният асистент и домашния помощник ще водят дневник за своите посещения, в който ще описват ежедневните дейности, които са извършили, както и времето, в които са ги е извършили. Дневникът ще се подписва и от потребителя, което ще удостоверява достоверността на посочената информация.
Дейност 7. Сключване на договор със социален консултант. Социалният консултант ще извърши първоначалната оценка на потребностите на потребителите и ще продължи да работи с потребителите с цел подкрепа и предоставяне на консултации. Дейностите ще се извършват съвместно със социалните асистенти и домашните помощници и самите ползватели, а не само за тях.Тези дейности ще осигурят възможност на самотно живеещите възрастни хора и лица с увреждания да живеят достойно и сигурно получавайки необходимата обществена подкрепа.Социалният консултант ще бъде назначен на граждански договор, като ще работи 8 дни в месеца или 2 път в седмицата по 6 часа.
Дейност8. Организиране и провеждане на конференция за старт на дейностите по проекта и конференция за популяризиране на постигнатите резултатите по проекта На форумите ще бъдат поканени да присъстват медии, институциите, имащи отношение към проекта и много граждани от всички населени места в община Стара Загора. На конференцията за старт на дейностите ще бъдат представени дейностите залегнали в проекта, целевите групи и поставените индикатори за изпълнение. На втората конференция ще се представят постигнатите резултатите от проекта и ще бъде отчетена цялостната дейност. Провеждането на форумите е необходима дейност, за да се даде обществена значимост на изпълняваните по проекта дейности и се подчертае приноса на ЕСФ и Националното финансиране за осигуряването на независим и достоен живот за целевите групи, с което се намалява риска от институционален тип грижи. На вторият форум ще бъдат обсъдени нови и надграждащи форми за социални услуги и тяхната устойчивост. За двата обществени форума ще бъдат изготвени информационни материали за дейностите по проекта, включващи информационен преслист за медиите и информационна листовка.
Дейност 9.Осъществяване на текущ контрол на предоставяните услуги С цел осъществяване на текущ контрол, Ръководителят на проекта ще извършва проверки на място, в рамките на които ще се отчита мнението на потребителя по отношение на предоставяната услуга и ще бъде извършвана проверка на водения от домашния помощник или социален асистент дневник по отношение на пълнота и съответствие със заложените в индивидуалния план на потребителя дейности. За целта ще се използва формуляр който ще бъде попълван от Ръководителя по време на срещата и ще бъде използван като основа за разрешаването на конкретен проблем, възникнал по време на предоставянето на услугата.
10.Отчет на дейностите по проекта Изготвяне на междинни и окончателни технически и финансови отчети
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 169 156 BGN
Общ бюджет: 143 288 BGN
БФП: 143 288 BGN
Общо изплатени средства: 132 294 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 143 288 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 65 016 BGN
2012 67 278 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
132 294 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 121 795 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 55 263 BGN
2012 57 186 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
112 450 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 493 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 9 752 BGN
2012 10 092 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 844 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 3 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 4 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 5 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 7 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ 143
Индикатор 8 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ дп 143
Индикатор 9 1. Брой обслужвани потребители /брой лица от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване ДП 143
Индикатор 10 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки ДП 143
Индикатор 11 3. Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция ДП 143


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз