Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0183-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Социален асистент” и “Домашен помощник” за независим достоен живот в община Брацигово”
Бенефициент: Община Брацигово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 29.10.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Брацигово
Описание
Описание на проекта: 1. Управление на проекта 2. Информационна кампания и осигуряване на публичност 3. Разработване на индивидуални оценки на потребностите на всеки един потенциален потребител 4. Подбор на потребителите на социалните услуги, разработване на индивидуални планове за предоставяне на услугите и сключване на договори с потребителите. 5. Подбор на социалните асистенти и домашните помощници, и тяхното назначаване. 6. Обучение на социалните асистенти и домашните помощници за предоставяне на качествени услуги. 7. Рзработване на необходимите документи, във връзка с управлението и организацията на услугата ”социален асистент” и „домашен помощник”. 8. Предоставяне на социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник” 9. Mониторинг и вътрешен контрол върху изпълнението на проекта, обратна връзка с потребителите на социални услуги
Дейности: 1. Управление на проекта След подписване на Договора, през първия месец от осъществяването на проекта се сформира проектният екип, състоящ се от Ръководител проект, Координатор, Счетоводител, Експерт мониторинг. На първата среща Ръководителят на проекта ще предложи за приемане работен план и график за срещите на екипа. Срещите ще се провеждат най-малко веднъж в месеца, с продължителност най-малко 2 часа. Цялата отговорност за резултатите от проекта, съответствието им с проектното предложение, техническата документация, спазването на правилата и сключения договор между кандидата и Управляващия орган ще се поеме от ръководителя на проекта, който ще бъде назначен на граждански договор, подписан с Кандидата. По същия начин ще се оформят правата и задълженията на счетоводителя и координатора – сключване на граждански договори. Дейност 1 ще се изпълнява в офис, намиращ се в сградата на Младежки дом – Брацигово, предоставен от Община Брацигово, на който предварително ще бъде направен освежителен ремонт и включва: - Планиране и координиране на оперативните дейности; - Оперативно ръководство съобразно приетия детайлизиран план-график; - Контрол и мониторинг за съответствие на постигнатите резултати със заложените цели; - Проектно счетоводство; - Текущо, междинно и окончателно техническо и финансово отчитане (съобразно изискуемите форми и документи приложени към настоящата схема и договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ)
2. Информационна кампания и осигуряване на публичност Ръководителят на проекта сключва договор с рекламна фирма за разработване на информационни материали –информационни листовки и плакати. Изборът на подизпълнител ще се проведе според разпоредбите на ПМС 55 от 12.03.2007 г Ще се публикуват обяви и материали в местния и регионалния печат, и съобщения в местния радиовъзел, с които текущо ще се информира местното население и всички заинтересовани страни за напредъка на проекта. Екипът по управление на проекта, съвместно с партньора- ГС „Авангард” ще посетят лично всеки един от потенциалните потребители, които ще бъдат информирани за предлаганите социални услуги – „Социален асистент” и „Домашен помощник”. Рекламните материали ще бъдат разпространени от партньора по проекта, съвмесно с доброволци от „Младежкия парламент” –Брацигово. По време на реализацията на дейността ще се прави снимков материал.
3. Извършване на индивидуални оценки на потребностите на всеки един потенциален потребител. Назначени на граждански договор, двама социални работници извършват оценка на потребностите от социалната услуга въз основа на подадено заявление от кандидата за потребител, приложените документи и по методика, разработена за целите на конкретния проект. Индивидуалната оценка се актуализира на 6 месеца. Дейността се осъществява с участието на потенциалните потребители.
4. Подбор на потребителите на социалните услуги, разработване на индивидуални планове за предоставяне на услугите и сключване на договори с потребителите. На основание изготвена процедура за класиране на кандидат - потребителите, оценката на потребностите и приложени документи, назначена комисия извършва подбор и класиране на потребителите. Изготвя се списък на преките бенефициенти. За всеки един от тях се изготвя индивидуален план за предоставяне на услугата от двама социални работници, назначени на граждански договор. Индивидуалният план се изготвя с участието на потребителя, а когато това е невъзможно – с участието на негов роднина, близък или законен представител. Планът се съобразява в максимална степен с начина на живот на потребителя и с неговите предпочитания. Индивидуалният план се изготвя на база анализ и оценка на индивидуалните потребностите от социални услуги и оценка на риска, и се актуализира на 6 месеца. Договорът регламентира правата и задълженията на доставчика и потребителя на социалната услуга. Той се сключва писмено в 7-дневен срок от началото на предоставянето на услугата.
5. Подбор на социалните асистенти и домашните помощници, и тяхното назначаване. В подбора на 12 социални асистенти и 18 домашни помощника ще се допуснат безработни лица, пенсионери, близки на потенциалните потребители, които търсят работа на пълен работен ден. Критериите и процедурата за подбор на кандидатите се публикуват в местен вестник и чрез обява по местния радиовъзел. В 10 дневен срок от публикуване на обявата, кандидатите за социални асистенти и домашни помощници подават в деловодството заявление за постъпванена работа с приложени: автобиография, свидетелство за съдимост, медицинско свидетелство, документ за завършено образование, трудова книжка, служебна бележка от Бюрото по труда. Подборът се извършва съгласно разпоредбите на българското трудово законодателство - включва първичен подбор по документи и интервю с работодателя. Одобрените кандидати се назначават на трудов договор, запознават се с длъжностната си характеристика, получават копие от Правилника за вътрешния трудов ред и подписват декларация за спазване на поверителност на личната информация на потребителя.
6. Обучение на социалните асистенти и домашните помощници за предоставяне на качествени услуги. Обучението ще се извърши от лектори / обучители/, квалифицирани за предоставяне на обучение в сферата на социалните услуги. Лицензирана фирма ще предостави свои обучители за провеждане на въвеждащо обучение в първия месец от действието на проекта и на поддържащо обучение през седмия месец. Обучението ще се проведе по програма, отговаряща на Методиката за предоставяне на услугата „Социален асистент” и „Домашен помощник” в общността. Кандидатът по проекта, ще осигури помещение за провеждане на обучението, което ще бъде оборудвано с необходимата за целта техника. Въвеждащо е обучението на социалните асистенти и домашните помощници, които не са преминали такова в рамките на фаза 1.То ще се проведе в рамките на 4 дни от трима /3/ обучители, назначени на граждански договор. Въвеждащото обучение ще се състои от няколко основни модули, а именно: 1. Общи познания за домашни грижи и услуги. Права и задължения на домашните помощници и социалните асистенти; 2. Оказване на помощ и емоционална подкрепа на потребителите на социални услуги; 3. Специфика на грижите за хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора; 4. Развиване на социалните умения на социалните асистенти и домашни помощници; 5. Процедури за осигуряване качеството на социалните услуги; 6. Екипни стандарти в работата на социалните асистенти и домашни помощници; 7. Безопасни условия на труд. През поддържащо обучение ще преминат всички социални асистенти и домашни помощници.Поддържащото обучение ще бъде с продължителност 2 дни и ще бъде проведено от двама обучители, назначени на граждански договор. При поддържащото обучение темите ще се определят от обратната връзка дадена от социалните асистенти и домашни помощници. И при двете обучения ще има теоретична и практическа част. Дейността ще се популяризира чрез публикация в местния вестник и обява по местния радиовъзел, чрез които обучаващите се лица ще бъдат информирани за предстоящия обучителен курс. На всеки участник ще се осигурят необходимите помощни и учебни материали. Успешно преминалите курса на обучение получават съответния сертификат.
7. Изготвяне на необходимите документи, във връзка с управлението и организацията на услугата ”социален асистент” и „домашен помощник”. Съгласно Методиката за предоставяне на услугата в общността „Социален асистент” ще се изготвят необходимите документи, правила, процедури и правилници, във връзка с организиране работата на социалните асистенти и домашните помощници в рамките на проекта, както и защита правата и интересите на потребителите. В зависимост от вида на документа е възможно и съгласието и становището на потребителя или законния му представител. Всички необходими документи ще се изработят от екипа по проекта и партньора по проекта, който ще ангажира свой представител – експерт „социални дейности”, който ще бъде назначен на граждански договор и ще изготви специфичните за социалните дейности документи и процедури.
8. Предоставяне на социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник” и контрол на дейността. В рамките на тази дейност, след обучението и сключване на трудови дговори с 12 социални асистенти и 18 домашни помощници, ще се предоставя социалната услуга „социален асистент” и „домащен помощник” индивидуално на всеки потребител. Назначените работници се запознават с Правилника за вътрешния ред, Процедурите за качеството на предлаганата услуга, Плана за намаляване на риска, Правилата за осигуряване на здравето и безопасността на социалните асистенти и домашните помощници. На базата на разработени индивидуални планове, всеки един социален асистент и домашен помощник предоставя определени услуги, в зависимост от желанието и потребностите на бенефициента. Услугите, което ще предоствя социалния асистент са: подкрепа и помощ в общуването и поддържане на социални контакти, при организиране на развлечения и занимания в дома и извън него, придружаване до и от работното място, административни услуги, битови услуги, услуги в подкрепа на здравето на потребителя. Услугите, което ще предоставя домашния помощник са: подкрепа и помощ за извършване на дейности в бита, текущо почистване, поддържане на лична хигиена, хранене, закупуване на хранителни продукти, административни услуги; Всеки един ползувател се обслужва от домашен помощник и/или социален асистент, които го посещават по определен график. За всяко свое посещение социалният асистент и домашният помощник води потребителски дневник. Един път месечно, ръководителят по проекта и координатора извършват проверки на място за качеството на предлаганата услуга. Резултатите от проверките на място ще се отпазяват в констативен протокол и ще се води Регистрационен дневник на посетените потребители.
9. Mониторинг и вътрешен контрол върху изпълнението на проекта; обратна връзка с преките потребители. Тази дейност е вътрешна управленска дейност, която дава възможност да се сравнява напредъкът на проекта с планираните резултати, да се идентифицират проблемите и решенията им. При мониторинга ще се използват формални и неформални методи за отчет. Основният фокус при реализация на мониторинга ще е върху ресурсите, дейностите и резултатите от проекта. Провежда се на всеки три месеца и завършва с доклад, изготвен от Експерта по мониторинг. При необходимост, ръководителят на проекта предприема превантивни и коригиращи действия. В рамките на тази дейност ще бъде проведено и анкетно проучване за степента на удовлетвореност на преките потребители от предоставяните социални услуги, като резултатите от това допитване ще бъдат обработени и ще бъде изготвен окончателен доклад за оценка на въздействието на проекта върху преките бенефициенти.
Партньори
Партньори:
Гражданско сдружение "Авангард - Брацигово"
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 179 639 BGN
Общ бюджет: 168 272 BGN
БФП: 168 272 BGN
Общо изплатени средства: 153 959 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 168 272 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 35 920 BGN
2011 98 734 BGN
2012 19 305 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
153 959 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 143 031 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 30 532 BGN
2011 83 924 BGN
2012 16 409 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
130 865 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 241 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 388 BGN
2011 14 810 BGN
2012 2 896 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 094 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 3 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 4 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 5 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 7 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 8 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ 0183
Индикатор 9 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ ДП 0183
Индикатор 10 . Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки ДП 0183
Индикатор 11 . Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция ДП 0183


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз