Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0278-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Развитие на социалните услуги за хора в неравностойно положение в Община Костинброд – дейност „Социален асистент”и „Домашен помощник”
Бенефициент: Община Костинброд
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 29.10.2010
Дата на приключване: 01.05.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Костинброд
Описание
Описание на проекта: 1. Сформиране на проектен екип и подготовка изпълнение на проекта 2. Провеждане на информационна кампания сред жителите на община Костинброд с цел набиране желаещи да предоставят и ползват услугата „Социален асистент” и „Домашен помощник” . 3. Подбор на предоставящи и ползващи услугата „Социален асистент”. 4. Подбор на предоставящи и ползватели на услугата „Домашен помощник”. 5. Сключване на договори с предоставящи и ползватели на услугата „ Социален асистент” и „Домашен помощник”. 6. Въвеждащо обучение на социалните асистенти и домашни помощници. 7. Извършване не индивидуална оценка на потребностите на всеки потребител ползващ услугата „Социален асистент” и изготвяне на индивидуални планове за предоставянето на услугата. 8. Извършване на идивидуална оценка на потребностите на всеки потребител ползващ услугата „Домашен помощник” и изготвяне на индивидуални планове за предоставянето на услугата. 9. Изготвяне на индивидуални графици за предоставяне на услугите. 10. Набиран
Дейности: 1. Сформиране на проектен екип и подготовка изпълнение на проекта Проектният екип се състои от ръководител на проект, координатор, счетоводител и технически сътрудник. Това минимално необходимият състав от хора, необходим за правилното администриране на проекта. По усмотрение на проектния ръководител може да се привлекат и други лица, които да сътрудничат на проектния екип и да помагат при реализирането на проекта. Ще се организира среща на проектния екип, на която ще бъдат обсъдени дейностите по проекта, ще бъдат разпределени задачите и отговорностите на всеки член на екипа и ще бъде изработен план за мониторинг на проекта, който ще съдържа график на посещенията на членове на проектния екип по домове на ползватели на услугата „Социален асистент” и „Домашен помощник”. Ще бъде изработен график на срещите на проектния екип, на които ще се обсъжда изпълнението на проекта. Ще бъдат подготвени и подписани граждански договори с членовете на проектния екип за целите на изпълнението на проекта.
2. Провеждане на информационна кампания сред жителите на община Костинброд с цел набиране желаещи да предоставят и ползват услугата „Социален асистент” и „Домашен помощник” . Ще бъдат разработени информационни материали във вид на брошури и плакати, където ще бъде описан обхвата на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”, необходимите условия за получаване на услугите и реда на предоставянето им. Ще бъдат изработени 700 брошури и 200 плаката, които ще бъдат разпространени сред хората с увреждания, в административните сгради, магазини и културни центрове, а плакатите ще бъдат разлепени на подходящи места в най-големите населени места на общината. Проведената информационна кампания ще помогне за по-лесното набиране на предоставящи и ползващи услугите, които да са напълно информирани за техния обхват и условия на ползване. По този начин набраните ползватели ще са убедени желаещи да се възползват от предоставените услуги.
3. Подбор на предоставящи и ползващи услугата „Социален асистент”. Измежду проявилите желание и подали заявление да станат социални асистенти ще бъдат подбрани 15 лица с подходящ професионален опит и образование. Водещи критерии при избора ще бъдат мотивацията на лицето и професионалния му опит. Ще се обърне внимание на лицата, които са безработни, като измежду бъдещите социални асистенти ще се подберат минимум 10 безработни лица. Ще бъде нает психолог за изготвяне оценка на общото психическо състояние на потенциалните потребители. При определяне ползвателите на услугата ще се наблегне на деца с 50 % и над 50% с чужда помощ, възрастни и самотни хора, с инвалидност 90 % и над 90 % при спазване на хоризонталните принципи на настоящата схема.
4. Подбор на предоставящи и ползващи услугата „Домашен помощник”. Измежду проявилите желание и подали заявление да станат домашни помощници ще бъдат подбрани 15 лица с подходящ професионален опит и образование. Водещи критерии при избора ще бъдат мотивацията на лицето и професионалния му опит. Ще се обърне внимание на лицата, които са безработни, като измежду бъдещите домашни помощници ще се подберат минимум 10 безработни лица. Ще бъде нает психолог за изготвяне оценка на общото психическо състояние на потенциалните потребители. При определяне ползвателите на услугата ще се наблегне на деца с 50% и над 50% с чужда помощ, възрастни и самотни хора, с инвалидност 90 % и над 90 % при спазване на хоризонталните принципи на настоящата схема.
5. Сключване на договори с предоставящи и ползватели на услугата „Социален асистент” и „Домашен помощник След направения подбор на предоставящите и ползвателите на услугите на социалните асистенти и домашни помощници ще се сключат договори, които ще изяснят правата и отговорностите на всички страни по договора ( потребителя, социалния асистент, домашния помощник и бенефициента по проекта ).
6. Въвеждащо обучение на социалните асистенти и домашни помощници. Ще бъде избран подизпълнител обучителна организация, която да направи обучение на подбраните 30 бъдещи социални асистенти и домашни помощници в съответствие с методика за предоставяне на услугата в общността „Социален асистент” и „Домашен помощник”. Ще бъдат обучени с 10 лица повече от необхадимите по проект, тъй като в последствие след обучението и при стартиране самото предоставяне на услугата е възможно да се откажат някои от обучените и да има решение за наемането на друг обучен по същата програма на негово място. Предвиденият период на обучение е 10 дни, в края на което те ще се сдобият със сертификат за преминато обучение за социален асистент и домашен помощник.
7. Извършване на индивидуална оценка на потребностите на всеки потребител ползващ услугата „Социален асистент” и изготвяне на индивидуални планове за предоставянето на услугата. Ще се направи анкета сред целевата група – деца и възрастни с трайни увреждания и самотни хора желаещи да ползват услугата „Социален асистент”. Ще се извърши оценка на специфичните потребности на потребителите социални услуги. Оценките ще се разработят от социален работник и в тях ще се направи оценка на способността на всеки потребител да се справя с ежедневните дейности , социалната му активност и интереси, взаимоотношенията му със семейството и близки, битови условия на живот, изисквания за медикаментозно лечение и диети, допълнителни потребности, безопастност и рискове. Въз основа на направените оценки ще се разработят планове за предоставяне на услугата с изписани конкретни дейности за удовлетворяване не конкретния потребител. Ще бъдат изработени 30 такива индивидуални плана на потребителите на услугата.
8. Извършване на индивидуална оценка на потребностите на всеки потребител ползващ услугата „Домашен помощник” и изготвяне на индивидуални планове за предоставянето на услугата. Ще се направи анкета сред целевата група – деца и възрастни с трайни увреждания и самотни хора желаещи да ползват услугата „Домашен помощник”. Ще се извърши оценка на специфичните потребности на потреителите на социални услуги. Оценките ще се разработят от социален работник и в тях ще се направи оценка на способността на всеки потребител да се справя с ежедневните дейности , социалната му активност и интереси, взаимоотношенията му със семейството и близки, битови условия на живот, изисквания за медикаментозно лечение и диети, допълнителни потребности, безопастност и рискове. Въз основа на направените оценки ще се разработят планове за предоставяне на услугата с изписани конкретни дейности за удовлетворяване не конкретния потребител. Ще бъдат изработени 30 такива индивидуални плана на потребителите на услугата.
9. Изготвяне на индивидуални графици за предоставяне на услугите Въз основа на сключените договори и изготвените планове ще се изработят графици за предоставяне на услугата „Социален асистент” и „Домашен помощник”, които ще съдържат периода и часовете за предоставяне на услугата, както и тяхното времево разпределение за целия период на предоставяне. Тези графици ще бъдат съобразени с индивидуалните потребности на ползвателите. В тяхното изработване ще участват – водещата организация, партньора и социален работник. Графиците са необхадими за гарантиране качественото предоставяне на услугата от страна на социалните асистенти и домашните помащници и сигурност на потребителите и.
10. Набиране, обработване и поддържане на актуална документация удостоверяваща доходите на потребителите въз основа на които ще се определи месечната такса и създаване на условия за последващото и събиране и отчитане.Разработване на правила, процедур Водещата организация помощта на Д „СП” и други институции, ще събере и обработи необходимата актуална документация, удостоверяваща доходите на лицата от целевата група, чрез която ще бъде определена месечната такса. Потребителите които нямат доходи, в това число и децата, ползващи услугата „Социален асистент” и „Домашен помощник” не заплащат месечна такса. В центъра за „Информация и услуги на гражданите” в ОбА – Костинброд ще се открие партида за по-горе упоменатите услуги, което ще доведе до лесна проследимост на месечните такси. Воденето на лични досиета и създаването на ясни правила и процедури допълнително ще допринесе за добро реализиране на дейността.
11.Предоставяне на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” на деца и възрастни с трайни увреждания и самотноживеещи хора. В продължение на 12 месеца избраните 30 социални асистента и домашни помощници ще предоставят услуги на 60 потребителя, съобразно изготвените индивидуални планове и графици. Услугите, които ще предоставят ще обхващат следните дейности: - Социален асистент : 1.Помощ при общуването и поддържането на социални контакти, организиране развлечения и занимания в дома и извън него; 2.Административни услуги; 3.Медицински услуги; - Домашен помощник: 1.Поддържане на хигиената в обитаваното жилище; 2.Пазаруване и приготвяне на храна; 3.Пране и други комунално – битови дейности. Предоставените услуги ще повишат качеството на живот на целевата група, ще стимулират активното им участие в социалния и икономически живот в Община Костинброд. Партньорът ще помага за качественото предоставяне на услугата, ще сътрудничи при организирането на дейността.
12. Организиране на посещение на масово мероприятие ( концерт, театър , изложба ) на хора от целевата група Община Костинброд и партньорът ще организират посещение на културно – развлекателно мероприятие, в което ще се вкрючат 60 брой хора в неравностойно положение, с което ще се даде възможност да се откъснат от ежедневната среда и да се включат активно в социалния, културния и интелектуален живот в Общината.
13.Популяризиране на проекта Популяризирането на проекта е ключов момент от неговото изпълнение.Тази дейност ще осведоми обществеността в региона за направените инвестиции от национален и европейски характер. Популяризирането на проекта ще се изпълнява по време на целия период на реализирането му. Част от популяризирането на проекта ще са информационните кампании за набиране на желаещи да станат социални асистенти и домашни помощници и желаещи да ползват услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” , по време на които ще бъдат разпрастранени 700 брошури и 200 плаката, провеждане на пресконференция . Отделно от това ще бъде поместено пространно изложение на интернет страницата на общината. Ще бъде пусната информация в местната кабелна телевизия и местната преса, която ще информира общността за дейностите по проекта и постигнатите резултати.
14. Изготвяне на крайни технически и финансови отчети Проектът ще приключи с изготвянето на 2 финални доклада – технически и финансов. Докладите са много важни елементи от всеки проект, тъй като осигуряват прозрачност и отчетност при изразходването на средства от национални и европейски източници на всеки етап от реализирането на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 161 362 BGN
Общ бюджет: 125 864 BGN
БФП: 125 864 BGN
Общо изплатени средства: 113 319 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 125 864 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 32 000 BGN
2012 81 319 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
113 319 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 106 984 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 27 200 BGN
2012 69 121 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
96 321 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 880 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 4 800 BGN
2012 12 198 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 998 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 2 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 3 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 4 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 5 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ 278
Индикатор 6 1. Брой обслужвани потребители /брой лица/деца от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/. От тях: 278
Индикатор 7 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки 278
Индикатор 8 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ Дп 278
Индикатор 9 1. Брой обслужвани потребители /брой лица от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/ дп 278
Индикатор 10 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки дп 278
Индикатор 11 3. Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция дп 278


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз