Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0029-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живе- ещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”
Бенефициент: Община Мъглиж
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 28.10.2010
Дата на приключване: 01.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Мъглиж
Описание
Описание на проекта: - Провеждане на информационна кампания - Осигуряване на информация и публичност чрез рекламно-информационни материали Набиране на желаещи да ползват такъв вид социални услуги, извършване на индивидуални оценки на потребностите на всеки потребител. - Подбор на потребителите на услугите “Социален асистент” и/или “Домашен помощник” - Подбор на социалните асистенти и/или домашните помощници. - Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугите “Социален асистент” и/или “Домашен помощник” и работа с тях за изясняване на правата и отговорностите на страните по договора. - Обучение на социалните асистенти и домашните помощници за предоставяне на качествени услуги. Изработване на индивидуални графици за предоставяне на услугите “Социален асистент” и/или “Домашен помощник” на всеки потребител. - Предоставяне на услугите „социален асистент” и „домашен помощник” в рамките на пълен работен ден, като всеки обслужва двама преки потребители, в продължение на 12 месеца. Осигу
Дейности: Провеждане на информационна кампания за старта на проекта. Проектът ще стартира с информационна конференция, на коята ще бъде представен екипа за управление и запознаване на местната общност с целите и хода на проекта, същността и обхвата на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” и реда за тяхното предоставяне. Срещата ще се проведе в заседателната зала на общинска администрация. Стартирането му ще бъде разгласено и чрез направа и изпращане на покани, обява в пресата и разлепяне на обяви по всички населени места на територията на Община Мъглиж. Предвижда се и кетъринг - запупуване на минерална вода, безалкохолни напитки, кафе, чай, ядки и сладкиши.
Осигуряване на информация и публичност чрез рекламно-информационни материали – 2 табели, химикали, чанти, тениски и 250 бр. брошури, отразяване в местната медия и съобщение за преса. Информацията и публичността ще постигнем чрез изработване и предоставяне на рекламно-информационни материали – 2 бр. табели /информационна и указателна/, химикали, чанти, тениски с логото на ОП РЧР и на Община Мъглиж и ще бъдат отпечатани и раздадени 250 бр. рекламни брошури. Стартирането на проекта ще бъде отразено в местната медия и ще бъде написано и публикувано съобщение за преса.
Набиране на желаещи да ползват такъв вид социални услуги и извършване на индивидуални оценки на потребностите на всеки потребител. Обявяване на период за набиране на молби на желаещи да ползват услугите на “Социален асистент” или “Домашен помощник”. На всяко лице подало молба за ползване на социални услуги се разработва индивидуална оценка на потребностите. Оценките ще се разработват от социален работник назначен на граждански договор и включват: - оценка на общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител; - способността му за справяне с ежедневни дейности; - социалната му активност и интереси; - взаимоотношенията със семейство то му и други значими хора; - битовите условия на живот; - допълнителни потребности; - безопасност, рискове и др.
Подбор на потребителите (на лицата от целевите групи, които ще бъдат включени в проекта) на услугите “Социален асистент” и/или “Домашен помощник” Екипът на проекта и Комисия определена със Заповед на Кмета на Общината ще разгледат всички подадени молби и направените индивидуални оценки на потребностите на кандидатите, след което ще извършат окончателен подбор и определят потребителите, на които ще бъде предоставена социална услуга “Социален асистент” или ”Домашен помощник”. Лицата ще бъдат уведомени за взетото решение.
Подбор на подходящите Социалени асистенти и Домашени помощници (на участниците, които ще бъдат включени в проекта). Обявяване на период , в който всички желаещи и избрани да бъдат назначени като социални асистенти или домашни помощници подават молби. Екипът на проекта и Комисия определена със Заповед на Кмета на Общината ще разгледат подадените молби, кандидатите задължително ще се интервюират, с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа, след което ще се извърши окончателен подбор на социалните асистенти и/или домашните помощници. Сключване на трудови договори с кандидатите.
Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугите “Социален асистент” и/или “Домашен помощник” и работа с тях за изясняване на правата и отговорностите на страните по договора. Екипът на проекта подготвя договори за сключване с потребителите и разяснява правата и отговорностите на страните по договора: - права и отговорности на потребителя и неговите близки; - права и отговорности на прекия доставчик - социален асистент или домашен помощник, - права и отговорности на бенефициента - доставчик на социални услуги.
Обучения на социалните асистенти и домашните помощници за предоставяне на качествени услуги. Предвиждат се няколко вида обучения: - Въвеждащо обучение на СА и ДП, които са нови и не са преминали такова в рамките на фаза 1; - Надграждащо обучение, Организиране и провеждане на 1 Въвеждащо обучение на СА и 1 Въвеждащо обучение на ДП, които са нови и не са преминали такова в рамките на фаза 1, преди да започнат работа в дома на потребителя за изграждане на умения и знания, необходими за удовлетворяване на неговите потребности. Организиране и провеждане на 1 Надграждащо обучение на СА и 1 Надграждащо обучение ДП, които са преминали въвеждащото обучение в рамките на фаза 1, с цел надграждане над придобитите умения, навици и знания, необходими за качественото обслужване. Въвеждащото обучение и Надграждащото обучение ще бъдат възложени на експерти /социални работници/ - обучители, назначени на граждански договор.
Изработване на индивидуални графици за предоставяне на услугите “Социален асистент” и/или “Домашен помощник” на всеки потребител. На всеки потребител ще бъде изработен индивидуален график за: - предоставяне на услугите “Социален асистент” – насочени към соц. работа и консултации, задоволяване на потребностите от организация на свободното време и осъществяване на контакти; - предоставяне на услугите „Домашен помощник” – в домашни условия, насочени към поддържане на лична хигиена и хигиена на обитаваното жилище, пазаруване,, приготвяне на храна, пране и др. комунално-битови дейности.
Предоставяне на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” в рамките на пълен работен ден, като всеки обслужва двама преки потребители, в продължение на 12 месеца. Закупуване на работни екипи и подходящи чехли за работа на СА и ДП. Дейността ще предлага услугата „Социален асистент” и „Домашен помощник” на територията на Община Мъглиж. За целта ще бъдат закупени на СА и ДП работни екипи и подходящи чехли, които ще са необходими и удобни за работата им при обгрижването на преките потребители. „Социалният асистент” ще извършва следните дейности: 1. Помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него - организиране на срещи, честване на празници, четене на ежедневници и литература, придружаване при разходка, посещение на църква, кино, театър, осигуряване на компания чрез общуване и др.; 2. Административни услуги - съдействие при изготвяне и подаване на документи в институции, при снабдяване с помощни средства, куриерска работа и др. 3. Медицински услуги - съдействие при настаняване в болница, грижи в болницата при необходимост, съдействие при приема на лекарства, рехабилитация, измерване на кръвно налягане и др.; „Домашният помощник” ще извършва следните дейности: 1. Основно и текущо почистване - измиване на прозорци и врати в стаята на потребителя, пране, влажно почистване на подови настилки, изтупване и разстребване, подреждане на гардероба на потребителя, измиване на банята, почистване на кухненски уреди, подреждане на стаята, обитавана от потребителя, обиране на прах в стаята, обитавана от потребителя, изтупване и постилане на постелъчните завивки, измиване на съдове, използвани от потребителя. 2. Поддържане на лична хигиена - помощ при ежедневния тоалет и обличане, помощ при къпане, сресване, подстригване или придружаване до мястото на услугата и др.; 3. Хранене - приготвяне на храна, съдействие и подпомагане при хранене и др.; 4. Битови услуги - закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост със средствата на клиента, заплащане на ел. енергия, вода, данъци, телефон и прочие със средствата на клиента, почистване и палене на печка, през зимния сезон, дребни технически ремонти и др. Анкетиране – с цел анализ на постигнатите резултати, надгражда- не над планираните дейности, съобразяване с мнението на потребителите, СА и ДП с цел по-качествено обслужване.
Осигуряване на информация и публичност за приключването на проекта, чрез разработване на рекламно-информационни материали – химикали, чанти, тениски и 250 бр. брошури, отразяване в местната медия и съобщение за преса. Информацията и публичността ще постигнем чрез рекламно-информационни материали – химика- ли, чанти, тениски с логото на ОП РЧР и на Община Мъглиж и 250 бр. рекламни брошури. Приключването на проекта ще бъде отразено в местната медия и бъде написано и публикувано съобщение за преса.
Заключителна информационна конференция за края на проекта, отчитане на постигнатите резултати и ефекта от неговото реализиране пред общественосттта. Кетъринг. Провеждане на заключителна конференция за края на проекта, на коята ще бъдат отчетени резултатите от реализирането на проекта и ефективността от предоставените социални услуги. Ще се отчете ролята и необходимостта от такива проекти насочени към социалната сфера с акцент върху хора в неравностойно положение. Срещата ще се проведе в заседателната зала на Община Маглиж. На нея ще бъдат поканени заинтересовани страни като - Дирекция „Социално подпомагане” – Мъглиж, Дирекция „Бюро по труда” - Мъглиж, НПО, общественността и др. Кетърингът ще се състои в запупуване на минерална вода, безалкохолни напитки, кафе, чай, ядки и сладкиши.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 107 389 BGN
Общ бюджет: 90 802 BGN
БФП: 90 802 BGN
Общо изплатени средства: 85 429 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 90 802 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 21 478 BGN
2011 33 264 BGN
2012 30 687 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
85 429 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 77 181 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 18 256 BGN
2011 28 274 BGN
2012 26 084 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
72 615 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 620 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 222 BGN
2011 4 990 BGN
2012 4 603 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 814 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 2 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 3 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 4 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 5 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 7 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 8 Брой лица с физически увреждания, ползващи услугата „от, до и на работно място” BG051PO001-5.2.07-0029-C0001
Индикатор 9 Брой лица с ментални увреждания, подкрепени на работното място BG051PO001-5.2.07-0029-C0001
Индикатор 10 Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки BG051PO001-5.2.07-0029-C0001
Индикатор 11 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция BG051PO001-5.2.07-0029-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз