Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0160-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Център за социални услуги в семейна среда- 2
Бенефициент: Община Крушари
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 28.10.2010
Дата на приключване: 01.05.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Крушари
Описание
Описание на проекта: 1.Организационно изграждане на Центъра за социални услуги в семейна среда - 2 2. Подбор и обучение на персонала 3. Назначаване обучените домашни помощници 4. Консултации и супервизии на персонала 5. Предоставяне на услугата „Домашен помощник”. 6. Информиране и популяризиране на проекта
Дейности: 1.Организационно изграждане на Център за социални услуги в семейна среда 1.1 Изработване на организационна структура на Центъра. 1.2 Изработване на вътрешна документация, която включва всички документи, регламентиращи правилата и процедурите при предоставяне на услугата „Домашен помощник”. 1.3 Изработване на схема за информационните и документо-потоци. 1.4 Изработване на оперативен график за дейностите в Центъра. 1.5 Създаване и функциониране на Съвет за наблюдение на проекта. 1.6 Изработване на Етичен кодекс в работата на домашните помощници. 1.7 Изработване на инструментариум и план за вътрешен мониторинг. 1.8 Подробен анализ на количествени и качествени индикатори, отчитащи успеха и постигането на резултатите заложени в техническото задание. 1.9 Заключителен доклад.
2.Подбор и назначаване персонал 2.1. Публикуване на обяви за набиране на персонал. 2.2. Приемане и регистриране на кандидатури. 2.3. Провеждане на интервюта с потенциалните домашни помощници; 2.4. Окончателен подбор на кандидатите; 2.5. Публикуване на обяви, свързани с предоставяне на услугата; 2.6. Извършване на социално проучване на кандидат-потребителите; 2.7. Изготвяне на социални оценки на кандидат-потребителите на социални услуги по проекта;
3.Обучение на домашни помощници. 3.1 Провеждане на въвеждащо обучение за 15 домашни помощника. 3.2 Обучение на домашните помощници в специфични практически умения за предоставяне на услугата. 3.3 Обучение на домашните помощници в здравословни и безопасни условия на труд. 3.4. Провеждане на две поддържащи обучения
4. Месечни супервизиии на персонала 4.1 Провеждане на планирани супервизии.
5.Предоставяне на услугата „Домашен помощник” на клиентите на центъра 5.1 Предоставяне на информация за услугата. Информация за услугата ще се предоставя по няколко начина: Чрез изработване и разпространение на брошура, която да дава информация за проекта и описание на социалната услуга; чрез консултиране от екипа на Центъра и чрез провеждане на информационни срещи с местната общност по селата в общината. Целта на тези срещи е информацията за проекта и за услугата да достигне до всички потенциални потребители. 5.2 Оценка на индивидуалните потребности. Оценката се осъществява от външен експерт и включва оценка на общото психическо и физическо състояние на потенциалния потребител; способността му за справяне с ежедневни дейности; социалната му активност и интереси; взаимоотношенията му със семейството му и други значими хора; битовите условия на живот; изискванията за медикаментозно лечение и диети; допълнителни потребности, безопасност и рискове. 5.3 Договор между доставчика и потребителя. Договорът се сключва в седемдневен срок от началото на предоставянето на услугата и регламентира условията за предоставяне на услугата; правата и отговорностите на доставчика и потребителя; размер на потребителската такса и начин за нейното заплащане; отговорност и неустойки при неспазване на клаузите на договора; срок на договора и условия/начини за неговото прекратяване. 5.4 Изработване на Индивидуален план за предоставяне на услугата. В плана се формулира целта на предоставяне на услугата и съдържа описание на дейностите, които ще бъдат извършвани за задоволяване на потребностите на конкретния потребител, както и на областите, в които той ще бъде стимулиран да използва максимално своя потенциал и да изгражда своята самостоятелност. Индивидуалния план включва освен оценката на потребностите, оценка на рисковете за здравето и безопасността на потребителя, както и процедури/действия за контролиране на основните рискови фактори. 5.5 Изпълнение на индивидуалния план. Всички дейности, включени в плана следват постигането на набелязаните в него цели. 5.6 Периодичен преглед на изпълнението на индивидуалния план. Планът се актуализира веднъж на шест месеца или по-рано, ако са настъпили изменения във вече констатираните обстоятелства. Промените се съгласуват с потребителя, негов роднина, близък или с неговия законен представител, след което се вписват в плана. 5.7 Групови дейности, свързани с осигуряване на условия за общуване и социални контакти. По проекта се предвижда провеждането на две инициативи, в които ще се включат по-голямата част от потребителите, домашните помощници, представители на общността. Инициативите ще помогнат за социализацията на възрастните хора и хората с увреждания, за разнообразяване на живота им за създаване на повече положителни емоции у тези хора.Предвижда се потребителите заедно да отпразнуват Нова година . По проекта се предвижда организирано участие в общоселския събор на Илинден в местността Текето. В честването на тези празници ще се включат самодейни състави от читалищата на територията на община Крушари В края на проекта ще се проведе заключителна среща на всички потребители на услугата с общинското ръководство - кметски екип, представители на Общинския съвет, на която освен резултатите по проекта, ще се обсъдят възможности за бъдещи социални услуги в подкрепа на възрастните хора и хората с увреждане.
6.Информиране и популяризиране на проекта. 6.1 Публично представяне на проекта, неговите цели, услугите които ще предоставя, както и на постигнатите резултати, чрез провеждане на две пресконференции- в началото и в край на проекта. 6.2 Изработване на информационни материали: плакати, брошура и информационни табла за проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Медия прес ООД
Студио Таим 08 ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 73 459 BGN
Общ бюджет: 77 639 BGN
БФП: 71 327 BGN
Общо изплатени средства: 64 940 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 71 327 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 28 008 BGN
2012 36 932 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
64 940 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 60 628 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 23 807 BGN
2012 31 392 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
55 199 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 699 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 4 201 BGN
2012 5 540 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 741 BGN
Финансиране от бенефициента 6 501 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 2 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 3 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 4 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"
Индикатор 5 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ 160
Индикатор 6 1. Брой обслужвани потребители /брой лица/деца от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/. От тях: 160
Индикатор 7 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки 160
Индикатор 8 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ дп 160
Индикатор 9 1. Брой обслужвани потребители /брой лица от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване дп 160
Индикатор 10 2. Брой лица, започнали работа в резултат на осигурена грижа в семейна среда за болните им близки дп 160
Индикатор 11 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция дп 160


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз