Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.3.01-0005-C0001
Номер на проект: 0032-ОО-1.3
Наименование: Укрепване на административния капацитет на Одитния орган по Структурните и Кохезионния фондова на ЕС
Бенефициент: Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 06.08.2010
Начална дата: 18.08.2010
Дата на приключване: 01.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се доизгради и укрепи административния капацитет на Одитния орган посредством поддържане на оптимален брой квалифицирани одитори за изпълнение на функциите му заложени в Регламент (ЕО) № 1083/2006 и Регламент (ЕО) № 1828/2006
Дейности: Дейност 1. Финансиране на възнаграждението на 20 щатни бройки за одитори от Одитния орган, чиито функции са свързани изцяло с одита на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в България - в т.ч. основните месечни заплати, допълнителните възн
Дейност 2. Финансиране на допълнителните възнаграждения по чл.6, ал.1 от ПМС № 67/2010 г. на изпълнителния директор и държавните служители от специализираната администрация на Одитния орган, които през поне 50% от работното си време през отработените
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 213 220 BGN
Общ бюджет: 559 913 BGN
БФП: 559 913 BGN
Общо изплатени средства: 559 913 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 559 913 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 442 644 BGN
2011 117 269 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
559 913 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 475 926 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 376 247 BGN
2011 99 679 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
475 926 BGN
В т.ч. Национално финансиране 83 987 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 66 397 BGN
2011 17 590 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
83 987 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намалено текучество на персонала на бенефициентите за година


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз