Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0512-C0001
Номер на проект: ESF-2102-03-02007
Наименование: “Повишаване на професионалната квалификация на служителите на „СИС ТЕХНОЛОГИЯ” АД”
Бенефициент: СИС ТЕХНОЛОГИЯ АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.09.2010
Начална дата: 07.10.2010
Дата на приключване: 01.07.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Проектът „Повишаване професионалната квалификацията на служителите на „СИС ТЕХНОЛОГИЯ” АД се предлага от “СИС ТЕХНОЛОГИЯ” АД, като общата цел на проектното предложение е да допринесе за повишаване на производителността на труда, качеството на човешките ресурси и адаптивността на заетите в България чрез насърчаване на инвестициите в човешкия капитал и включване на заетите в курсове за подобряване на тяхната професионална квалификация. Проектът ще създаде условия за изпълнение на целите на Лисабонската стратегия и в частност стремежът към създаване не само на нови, но и на по-добри работни места. От една страна той ще съдейства за подобряване на конкурентоспособността на заетите лица, а от друга – ще повиши конкурентоспособността на предприятията, чийто основен актив са човешките ресурси. Ще се подобри пригодността за заетост в съответствие с новите условия на труд и предизвикателствата, произтичащи от присъединяването към ЕС.
Дейности: Подготовка на дейност 1 „Сформиране на екип по проекта”
Изпълнение на дейност 1 „Сформиране на екип по проекта”
Подготовка на дейност 2 „Избор на подизпълнител за провеждане на обучение по: част от професия „Програмист”, специалност „Системно програмиране” и част от професия „Техник на компютърни системи”, специалност „Компютърна техника и технологии””
Изпълнение на дейност 2 „Избор на подизпълнител за провеждане на обучение по: част от професия „Програмист”, специалност „Системно програмиране” и част от професия „Техник на компютърни системи”, специалност „Компютърна техника и технологии””
Подготовка на дейност 3 „Провеждане на изпит за входно ниво”
Изпълнение на дейност 3 „Провеждане на изпит за входно ниво”
Подготовка на поддейност 4.1. „Провеждане на обучение за професионална квалификация по част от професия „ „Програмист”, специалност „Сиситемно програмиране””
Изпълнение на под дейност 4.1. „Провеждане на обучение за професионална квалификация по част от професия „ „Програмист”, специалност „Сиситемно програмиране””
Подготовка на поддейност 4.2. „Провеждане на обучение за професионална квалификация по част професия: „Техник на компютърни системи”, специалност „Компютърна техника и технологии”
Изпълнение на под дейност 4.2. „Провеждане на обучение за професионална квалификация по част професия: „Техник на компютърни системи”, специалност „Компютърна техника и технологии”
Изпълнение на дейност 5 „Визуализация и разпространение на резултатите”
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
AЙ ТИ СИ И ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 54 949 BGN
Общ бюджет: 71 818 BGN
БФП: 50 272 BGN
Общо изплатени средства: 50 260 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 50 272 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 10 990 BGN
2011 39 292 BGN
2012 - 22 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
50 260 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 42 731 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 9 341 BGN
2011 33 398 BGN
2012 - 19 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
42 721 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 541 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 648 BGN
2011 5 894 BGN
2012 - 3 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 539 BGN
Финансиране от бенефициента 23 550 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз