Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-5.0.01-0008-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Заповед № РД-16-386/13.04.2010 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма и ръководител на УО за изплащане на ежемесечни средства от Прироитетна ос 5 за допълнителни възнаграждения в размер на основната месечна заплата за съответния служител в дирекция "Вътрешен одит".
Бенефициент: Министерство на икономиката и енергетиката
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 13.04.2010
Начална дата: 13.04.2010
Дата на приключване: 30.04.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Заповед № РД-16-386/13.04.2010 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма и ръководител на УО за изплащане на ежемесечни средства от Прироитетна ос 5 за допълнителни възнаграждения в размер на основната месечна заплата за съответния служител в дирекция "Вътрешен одит".
Дейности: Анализ на въведената система за финансово управление и контрол за ефективно, ефикасно и икономично разходване на средствата от европейските фондове.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 28 145 BGN
Общ бюджет: 22 361 BGN
БФП: 22 361 BGN
Общо изплатени средства: 22 361 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 22 361 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 22 361 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 361 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 19 007 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 19 007 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 007 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 354 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 354 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 354 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 направени оценки на ОП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз