Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0388-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-11023
Наименование: "Повишаване ефективността на персонала в "Софика Груп" АД чрез подобряване на квалификацията"
Бенефициент: Софика Груп АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 29.01.2010
Начална дата: 25.02.2010
Дата на приключване: 25.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване ефективността, производителността на труда и конкурентноспособността на "Софика Груп" АД
Дейности: Подготовка на Дейност 1: Сформиране на екип на проекта и добро управление. 1.1. Сформиране на екип на проекта. Екипът на проекта включва: Ръководител на проекта, Координатор и Счетоводител и Координатор обучения на проекта. Ръководителят на проекта, заедно с останалите членове на екипа, ще изготви подробен план за реализиране на дейностите. Планът ще включва подробно разписване на ангажиментите на всеки член, в зависимост от неговите проектни задължения; актуализиран план за действие; прецизиране на отделните етапи за реализиране на дейностите;
Дейност 2: Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител/и от страна на бенефициента по ПМС 55 за изпълнение на обученията по проекта. При избора на изпълнител/и Софика Груп АД ще се ръководи от следните критерии: наличие на лицензия от НАПОО обученията по професионална квалификация и опит в областта на обученията за избор на изпълнител/и на ключовите компетенции. При провеждането на процедурите по ПМС 55/12.03.2007 г. ще бъдат спазени всички изисквания към бенефициентите на безвъзмездна помощ по отношение на подготовката на документацията, сроковете, съгласуването с договарящия орган, подписването на договори с избраните изпълнители.
Дейност 3: Подготовка и провеждане на обучения за професионална квалификация 3.1 Обучение по Част Професия Икономист, код:345120, Специалност Търговия, код: 3451202 Професия Икономист, код:345120, Специалност Икономика и мениджмънт, код: 3451204 В обучението ще участват 34 служители (2 групи по 17 човека). Обучението ще се проведе в рамките на 120 часа (20 дни). След завършване на обучението лицата ще трябва да: Да знае: Организиране и проектиране на дейности. Типове организационни структури; Да разработва и управлява проекти; Организационна структура и стилове на управление; Принципите на целеполагането в краткосрочен и дългосрочен план; Организация и управление на търговската дейност Да може: Да тълкува основните икономически понятия и и стопански процеси; Да познава организационно-управленската структура и функции на предприятието; Да може да управлява проекти; Да организира логистиката на процесите в предприятието. 3.2 Обучение по част от професия Професия Икономист, код:345120, Специалност Търговия, код: 3451202 (6 групи по 13 човека) Обучението ще се извърши в рамките на 120 часа (20 дни). След завършване на обучението лицата ще трябва да: Да знае: Основни изисквания към оформяне на фирмена документация; Принципите на целеполагането в краткосрочен и дългосрочен план; Стилове на управление и управленски функции; Организиране и проектиране на дейности. Типове организационни структури; Организационна структура и управление на търговската дейност. Основите на вербаната и невербелната комуникация. Да може: Да борави с фирмена документация; Да организира логистиката на процесите в предприятието. Да организира правилно времето си; Да тълкува основните икономически понятия и и стопански процеси; Да познава организационно-управленската структура и функции на предприятието; 3.3.Обучение по Част от професия Професия Икономист, код:345120, Специалност Икономика и мениджмънт, код: 3451204 24 човека ( две групи по 12 човека) Обучението ще се извърши в рамките на 90 часа (15 дни). След завършване на обучението лицата ще трябва да: Да знае: Основни изисквания към оформяне на фирмена документация; Принципите на целеполагането в краткосрочен и дългосрочен план; Да разработва проекти; Организиране и проектиране на дейности. Типове организационни структури; Организационна структура и управление на търговската дейност. Основите на вербаната и невербелната комуникация. Планиране и ръководене на производствения процес Да може: Да познава и тълкува основните икономически понятия и процеси. Да оформя кореспонденция с добра езикова култура; Да организира правилно времето си; Да тълкува основните икономически понятия и и стопански процеси; Да управлява проекти; Да познава организационно-управленската структура и функции на предприятието; 3.4 Обучение по Част от професия Професия Икономист, код:345120, Специалност Икономика и мениджмънт, код: 3451204 В обучението ще участват 9 човека. Обучението ще се реализира в рамките на 110 ч. – 19 дни. След завършване на обучението лицата ще трябва да: Да знае: Основни макроиконмически принципи; Планиране и ръководене на производствения процес Принципите на целеполагането в краткосрочен и дългосрочен план; Организационна структура и управление на търговската дейност Стилове на управление и управленчески структури; Основите на вербаната и невербелната комуникация. Да анализира и оценява влиянието на факторите върху основните показатели на стопанската дейност; Да може: Да познава и прилага основните съвременни информационни източници; Да познава и тълкува основните икономически понятия и процеси. Да оформя кореспонденция с добра езикова култура; Да организира правилно времето си; Да тълкува основните икономически понятия и и стопански процеси; Да управлява проекти; Да познава организационно-управленската структура и функции на предприятието; 3.5 Обучение по Част от професия Професия Икономист, код:345120, Специалност Икономика и мениджмънт, код: 3451204 В обучението ще участват 14 човека. Обучението ще се реализира в рамките на 110ч. – 19 дни. След завършване на обучението лицата ще трябва да: Да знае: Организацията на трудовия процес; Основните макроикономически принципи; Планиране и ръководене на производствения процес Принципите на целеполагането в краткосрочен и да познава и прилага съвременните информационни източници в областта на икономиката дългосрочен план; Стилове на управление и управленчески структури; Видовете офис-техника и нейното приложение Да може: Да работи с информационни технологии и продукти; Да познава и прилага основните съвременни информационни източници; Да познава и тълкува основните икономически понятия и процеси. Да познава нормативните документи, регламентиращи дейността на предприятието Да тълкува основните икономически понятия и и стопански процеси; Да познава организационно-управленската структура и функции на предприятието;
Изпълнение на Дейност 1: Сформиране на екип на проекта и добро управление. 1.2. Добро управление на проекта. За всеки етап от изпълнение на проекта ще бъдат одобрени индикатори за напредък, индикатори за резултати и индикатори за въздействие, чрез които ще се измерват постигнатите количествени и качествени резултати. Планът ще отчита в максимална степен задълженията на Софика Груп АД като бенефициент на безвъзмездна помощ и свързаните с това: подготовка на междинни технически доклади и финансови отчети и искания за междинни плащания; отговорности, свързани с подготовката и одобрението на документация за избор на изпълнител/и по ПМС 55/12.03.2007 г.; съхраняване на проектното досие и финансовата документация и др.
Дейност 4: Подготовка и провеждане на обучения по ключови компетентности 4.1. Обучение по Microsoft Office за 67 служители на Софика Груп АД. Обучението е част от ключова компетентност „Дигитална компетентност”, съгласно Европейската референтна рамка. Курсът е структуриран под формата на набор от модули и е обогатен с множество демонстрации. Участниците ще бъдат разделени 6 групи от по 10 и 1 група от 7 човека. Продължителност на обучението: 16 часа. 4.2. 117 заети лица в компанията ще преминат обучение по Управление на проекти. В рамките на тези обучения служителите ще получат знания и умения по: същност и управление на проекти; етапи – проучване, планиране, изпълнение; Анализ на възможностите; Ресурсно и финансово осигуряване и др. Курсистите ще бъдат разделени на 6 по 17 човека и 1 група от 15 човека групи. Продължителност на обучението: 16 часа 4.3. Обучение за 14 заети в Софика по “Умения за продажби” В рамките на обучението служителите ще получат знания за: типове клиенти, активно слушане, реакции към клиента, проблемни клиенти, етапи от разговора, как да печелим клиенти и др. Обучението ще се провежда в 1 група от 14 човека. Продължителност на обучението 16 часа 4.4. ITIL Обучение - В обучението ще бъдат включени 6 служители на компанията. Те ще се обучават в една група. Основни теми, които ще бъдат: Service Strategy, която разглежда основните бизнес цели и очаквания за да се убеди, че ИТ стратегията е в унисон с бизнес стратегията на организацията - Service Design, който стартира с набор от нови бизнес изисквания и завършва с разработка на решение, проектирано да посрещне бизнес нуждите на организацията - Service Transition, отговорен за управлението на промените, рисковете и осигуряване на качеството и има за цел да да внедри услугите в експлоатационната среда планирано и с минимално прекъсване на услугите - Service Operation, обхващащ ежедневните дейоности в работата на услугите - Continual Service Improvement, който обхваща всички останали елементи и търси начини за подобрение на услугите и осигуряване на процесите Продължителност на обучението 24 часа
Дейност 5: Информация и публичност по проекта. Съгласно изискванията към бенефициентите за информация и публичност, в рамките на проекта ще бъдат изготвени една информационна табела за оповестяване на проекта, която ще бъде поставена в офиса на Софика Груп АД; ще бъде отпечатана информационна листовка в тираж от 400 броя; ще бъде проведена заключителна пресконференция; ще бъде направена една публикация в медиите (печатни или електронни), свързана с целите и резултатите от проекта.
Дейност 6: Финансово и техническо отчитане на проекта. Одит. 6.1 Финансово и техническо отчитане на проекта. Финансовите и техническите доклади ще се изготвят в съответствие с изискванията на договарящия орган. През последния проектен месец екипът по проекта ще изготви окончателните технически доклад и финансов отчет. 6.2 Съгласно изписванията на програмата ще бъде извършен одит, тъй като сумата на проекта е над 200 000 лв.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 206 753 BGN
Общ бюджет: 287 002 BGN
БФП: 200 901 BGN
Общо изплатени средства: 197 274 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 200 901 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 25 000 BGN
2011 175 897 BGN
2012 0 BGN
2013 - 3 622 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
197 274 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 170 766 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 21 250 BGN
2011 149 512 BGN
2012 0 BGN
2013 - 3 079 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
167 683 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 135 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 750 BGN
2011 26 385 BGN
2012 0 BGN
2013 - 543 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 591 BGN
Финансиране от бенефициента 88 609 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз