Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0410-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-07038
Наименование: "Чрез обучение към професионализъм"
Бенефициент: Сдружение Съюз по хранителна промишленост към ФНТС
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 03.02.2010
Начална дата: 24.02.2010
Дата на приключване: 24.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Годеч
Описание
Описание на проекта: Повишаване производителността и адаптивността на работната сила във фирмите "Данел - 97" ЕООД и "Равик Д" ЕООД, посредством предоставяне на качествени професионални обучения на служителите им.
Дейности: Подготовка на дейност 1: Организация и логистика Старта на проекта ще се даде на първоначална организационна среща на екипа по проекта, на която ще присъстват и представители на партньорите. На срещата Ръководителя на екипа ще запознае присъстващите с целите на проекта, както и неговите етапи. Ще се изготви План за действие, в който ще се опишат задачите и ангажиментите на всеки - на кандидата и партньорите и формуляр за месечен отчет на членовете на екипа. Екипът на проекта регулярно ще се среща с представители на партньорите преди старта на всяко едно от обученията, за да се направи логистика на предстоящото обучение и да се осигури постигането на поставените в проекта цели.
Изпълнение на дейност 1: Организация и логистика Старта на проекта ще се даде на първоначална организационна среща на екипа по проекта, на която ще присъстват и представители на партньорите. На срещата Ръководителя на екипа ще запознае присъстващите с целите на проекта, както и неговите етапи. Ще се изготви План за действие, в който ще се опишат задачите и ангажиментите на всеки - на кандидата и партньорите и формуляр за месечен отчет на членовете на екипа. Екипът на проекта регулярно ще се среща с представители на партньорите преди старта на всяко едно от обученията, за да се направи логистика на предстоящото обучение и да се осигури постигането на поставените в проекта цели.
Подготовка на дейност 2: Избор на подизпълнители Съгласно изискванията на Програмата и на ПМС 55, екипа на проекта ще сформира комисия за провеждане на процедури за избор на подизпълнители. Ще се проучат фирмите, които предоставят търсените продукти, предмет на предстоящите процедури и ще се отправят покани към тях за участие. Процедури ще бъдат съгласувани по определения ред с представителите на финансиращата институция.
Изпълнение на дейност 2: Избор на подизпълнители Съгласно изискванията на Програмата и на ПМС 55, екипа на проекта ще сформира комисия за провеждане на процедури за избор на подизпълнители. Ще се проучат фирмите, които предоставят търсените продукти, предмет на предстоящите процедури и ще се отправят покани към тях за участие. Процедури ще бъдат съгласувани по определения ред с представителите на финансиращата институция.
Подготовка на дейност 3: Провеждане на обучение по специалност "Административно обслужване" Обучението ще се провежда в професионално направление: „секретарки и офис-дейности”, Код 346, Професия: „Офис секретар” (като обучение по част от професията), Код 346020, Специалност: „Административно обслужване”, Код 3460201. В обучението за част от професия „Офис-секретар”, специалност „Административно обслужване” ще се включат 3 служители на фирма „Равик Д” ЕООД и 5 служители на фирма „Данел- 97” ЕООД. Обучението ще се проведе на две групи съответно за всяка една от фирмите. Спецификата на работа и нуждите в двете фирми са различни, поради което се налага и провеждането на обучението по специалност „Административно обслужване” за двете фирми да се извърши по различни програми. В обучителната програма за служители на фирма “Данел-97” ЕООД са заложени повече часове за обучението по всеки един от предметите, като най-вече е налегнато на изучаването на бизнес-английски език, поради засилената външнотърговска дейност на фирмата. Обучението се провежда от водещата организация – Съюз по хранителна промишленост към ФНТС по програма, утвърдена от Националната агенция за професионално образование и обучение и изцяло съобразена със спецификата на дейностите и работните процеси в двете фирми. Обучение на служители на фирма „Равик Д” ЕООД: Предвидено е обучението да включва 70 часа теория и 80 часа практика по следните предмети: Здравословни и безопасни условия на труда; Бизнес комуникации; делова кореспонденция; Бизнес- английски език; Фирмена култура. Теоретичните и практическите занятия ще се проведат в административната база на фирмата в гр. София в рамките на 4 месеца, 150 часа, по 4 часа дневно. Обучение на служители на фирма „Данел-97” ЕООД: Предвидено е обучението да включва 100 часа теория и 130 часа практика по следните предмети: Здравословни и безопасни условия на труда; Бизнес комуникации; Делова кореспонденция; Бизнес- английски език; Фирмена култура. Теоретичните и практическите занятия ще се проведат в административната база на фирмата в гр. София в рамките на 5 месеца, 230 часа, по 4 часа дневно. С цел успешно провеждане на обучението и постигане на максимално ефективни резултати, на обучаващите ще бъдат осигурени комплекти с учебници, съобразени със съответните програми. Служителите, преминали обучението придобиват познания в областта на административното обслужване за работа във фирми за установяване и поддържане на делови контакти при новите условия на пазарна икономика. Учебното съдържание е с комплексен характер и има за цел да формира у курсистите систематизирани знания, умения и навици за работа с документи по БДС и чужди стандарти. Изучава се съставянето, оформянето и компютърното форматиране на писмата и документите. Съдържанието е структурирано така, че курсистите да придобиват последователно трайни знания и умения за стандартно подредени и оформени документи, да могат самостоятелно да съставят и форматират стопанска и вътрешнофирмена кореспонденция, лични писма и авторски трудове, кореспонденция на английски език; да извършват качествена и производителна текстообработка, да водят образцова делова кореспонденция на български и чужд език. Обучението приключва с полагането на изпит за придобиване на квалификация по част от професия „Офис секретар”, който включва изпит - тест по теория и по практика. Всички служители, издържали успешно изпита, ще получат Удостоверения за професионална квалификация. В допълнение, от страна на преподавателите ще бъде извършван и периодичен (текущ) контрол на придобитите знания от страна на курсистите под формата на устни изпити, тестове, практически задания.
Изпълнение на дейност3: Провеждане на обучениепо специалност "Административно обслужване" - група I в "Равик Д" ЕООД - група II в "Данел-97" ЕООД Обучението ще се провежда в професионално направление: „секретарки и офис-дейности”, Код 346, Професия: „Офис секретар” (като обучение по част от професията), Код 346020, Специалност: „Административно обслужване”, Код 3460201. В обучението за част от професия „Офис-секретар”, специалност „Административно обслужване” ще се включат 3 служители на фирма „Равик Д” ЕООД и 5 служители на фирма „Данел- 97” ЕООД. Обучението ще се проведе на две групи съответно за всяка една от фирмите. Спецификата на работа и нуждите в двете фирми са различни, поради което се налага и провеждането на обучението по специалност „Административно обслужване” за двете фирми да се извърши по различни програми. В обучителната програма за служители на фирма “Данел-97” ЕООД са заложени повече часове за обучението по всеки един от предметите, като най-вече е налегнато на изучаването на бизнес-английски език, поради засилената външнотърговска дейност на фирмата. Обучението се провежда от водещата организация – Съюз по хранителна промишленост към ФНТС по програма, утвърдена от Националната агенция за професионално образование и обучение и изцяло съобразена със спецификата на дейностите и работните процеси в двете фирми. Обучение на служители на фирма „Равик Д” ЕООД: Предвидено е обучението да включва 70 часа теория и 80 часа практика по следните предмети: Здравословни и безопасни условия на труда; Бизнес комуникации; делова кореспонденция; Бизнес- английски език; Фирмена култура. Теоретичните и практическите занятия ще се проведат в административната база на фирмата в гр. София в рамките на 4 месеца, 150 часа, по 4 часа дневно. Обучение на служители на фирма „Данел-97” ЕООД: Предвидено е обучението да включва 100 часа теория и 130 часа практика по следните предмети: Здравословни и безопасни условия на труда; Бизнес комуникации; Делова кореспонденция; Бизнес- английски език; Фирмена култура. Теоретичните и практическите занятия ще се проведат в административната база на фирмата в гр. София в рамките на 5 месеца, 230 часа, по 4 часа дневно. С цел успешно провеждане на обучението и постигане на максимално ефективни резултати, на обучаващите ще бъдат осигурени комплекти с учебници, съобразени със съответните програми. Служителите, преминали обучението придобиват познания в областта на административното обслужване за работа във фирми за установяване и поддържане на делови контакти при новите условия на пазарна икономика. Учебното съдържание е с комплексен характер и има за цел да формира у курсистите систематизирани знания, умения и навици за работа с документи по БДС и чужди стандарти. Изучава се съставянето, оформянето и компютърното форматиране на писмата и документите. Съдържанието е структурирано така, че курсистите да придобиват последователно трайни знания и умения за стандартно подредени и оформени документи, да могат самостоятелно да съставят и форматират стопанска и вътрешнофирмена кореспонденция, лични писма и авторски трудове, кореспонденция на английски език; да извършват качествена и производителна текстообработка, да водят образцова делова кореспонденция на български и чужд език. Обучението приключва с полагането на изпит за придобиване на квалификация по част от професия „Офис секретар”, който включва изпит - тест по теория и по практика. Всички служители, издържали успешно изпита, ще получат Удостоверения за професионална квалификация. В допълнение, от страна на преподавателите ще бъде извършван и периодичен (текущ) контрол на придобитите знания от страна на курсистите под формата на устни изпити, тестове, практически задания.
Подготовка на дейност 4: Провеждане на обучение по специалност "Продавач-консултант" Обучението ще се провежда в професионално направление: „Продажби на едро и дребно”, код 341, Професия: „Продавач-консултант”, Код 341020, Специалност: „Продавач - консултант”, Код 3410201. Формат на обучението: 400 часа – 148 часа теория, 252 часа практика, в рамките на 9 месеца /100 дни/, по 4 часа на ден. В обучението ще се включат 9 служителя на фирма „Равик Д” ЕООД. Обучението по теория ще се проведе в наета за целта зала в гр. София, а практическите занятия ще се реализират в реална работна среда в помещенията на фирмата. С цел успешно провеждане на обучението и постигане на максимално ефективни резултати, на обучаващите ще бъдат осигурени комплекти с учебници и материали за практиката. Курсът включва обучение по следните предмети: - Здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда; - Трудово - правни и икономически знания. Организация на трудовия процес; - Мотивация, предприемачески дух и комуникативни умения; - Делово общуване; - Икономика; - Психология в търговията; - Търговски дизайн; - Икономика и мениджмънт на търговията; - Стокознание; - Отчетност в търговията; - Маркетинг; - Договор за покупко – продажба; - Производствена практика. Обучението приключва с полагането на изпит за придобиване на квалификация по част от професия „Продавач - консултант”, който включва изпит - тест по теория и по практика. Всички служители, издържали успешно изпита, ще получат Удостоверения за професионална квалификация. В допълнение, от страна на преподавателите ще бъде извършван и периодичен (текущ) контрол на придобитите знания от страна на курсистите под формата на устни изпити, тестове, практически задания.
Изпълнение на дейност 4: Провеждане на обучение по специалност "Продавач-консултант" Обучението ще се провежда в професионално направление: „Продажби на едро и дребно”, код 341, Професия: „Продавач-консултант”, Код 341020, Специалност: „Продавач - консултант”, Код 3410201. Формат на обучението: 400 часа – 148 часа теория, 252 часа практика, в рамките на 9 месеца /100 дни/, по 4 часа на ден. В обучението ще се включат 9 служителя на фирма „Равик Д” ЕООД. Обучението по теория ще се проведе в наета за целта зала в гр. София, а практическите занятия ще се реализират в реална работна среда в помещенията на фирмата. С цел успешно провеждане на обучението и постигане на максимално ефективни резултати, на обучаващите ще бъдат осигурени комплекти с учебници и материали за практиката. Курсът включва обучение по следните предмети: - Здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда; - Трудово - правни и икономически знания. Организация на трудовия процес; - Мотивация, предприемачески дух и комуникативни умения; - Делово общуване; - Икономика; - Психология в търговията; - Търговски дизайн; - Икономика и мениджмънт на търговията; - Стокознание; - Отчетност в търговията; - Маркетинг; - Договор за покупко – продажба; - Производствена практика. Обучението приключва с полагането на изпит за придобиване на квалификация по част от професия „Продавач - консултант”, който включва изпит - тест по теория и по практика. Всички служители, издържали успешно изпита, ще получат Удостоверения за професионална квалификация. В допълнение, от страна на преподавателите ще бъде извършван и периодичен (текущ) контрол на придобитите знания от страна на курсистите под формата на устни изпити, тестове, практически задания.
Подготовка на дейност 5: Провеждане на обучение по специалност "Производство на сладкарски изделия" Обучението ще се провежда в професионално направление: “Производство на храни и напитки”-541, Професия: “Хлебар - сладкар“ -541030, Специалност: “Производство на сладкарски изделия”, 5410302. Формат на обучението: 660 часа – 240 часа теория, 420 часа практика, в рамките на 10 месеца /165 дни/, по 4 часа на ден. В обучението ще се включат 37 служителя на фирма „Равик Д” ЕООД. Обучаваните ще бъдат разделени в две групи от по 18-19 човека с цел постигане на по-голяма ефективност от обучението. Обучението по теория ще се проведе в гр. Годеч в наета за целта зала. Практическите обучения ще се проведат в производствената база в гр. Годеч на фирма „Равик Д” ЕООД. С цел успешно провеждане на обучението и постигане на максимално ефективни резултати, на обучаващите ще бъдат осигурени комплекти с учебници и материали за практиката. Произведената по време на практиката продукция ще бъде дарена на социално-слаби хора и/или социални заведения на територията на област София. Курсът включва обучение по следните предмети: Здравословни и безопасни условия на труд; Икономика и мениджмънт на фирмата; Хигиена на храните и хранително законодателство; Микробиология; Процеси и апарати в хранително-вкусовата промишленост (ХВП); Суровини и материали за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия; Технология на специалността; Автоматизация на производството; Машини и съоръжения; Производствена практика; Приложна декорация. Обучението приключва с полагането на държавен изпит за придобиване на квалификация по част от професия „Хлебар-сладкар”, който включва изпит - тест по теория и по практика. Всички служители, издържали успешно изпита, ще получат Свидетелство за професионална квалификация. В допълнение, от страна на преподавателите ще бъде извършван и периодичен (текущ) контрол на придобитите знания от страна на курсистите под формата на устни изпити, тестове, практически задания.
Изпълнение на дейност 5: Провеждане на обучение по специалност "Производство на сладкарски изделия" Обучението ще се провежда в професионално направление: “Производство на храни и напитки”-541, Професия: “Хлебар - сладкар“ -541030, Специалност: “Производство на сладкарски изделия”, 5410302. Формат на обучението: 660 часа – 240 часа теория, 420 часа практика, в рамките на 10 месеца /165 дни/, по 4 часа на ден. В обучението ще се включат 37 служителя на фирма „Равик Д” ЕООД. Обучаваните ще бъдат разделени в две групи от по 18-19 човека с цел постигане на по-голяма ефективност от обучението. Обучението по теория ще се проведе в гр. Годеч в наета за целта зала. Практическите обучения ще се проведат в производствената база в гр. Годеч на фирма „Равик Д” ЕООД. С цел успешно провеждане на обучението и постигане на максимално ефективни резултати, на обучаващите ще бъдат осигурени комплекти с учебници и материали за практиката. Произведената по време на практиката продукция ще бъде дарена на социално-слаби хора и/или социални заведения на територията на област София. Курсът включва обучение по следните предмети: Здравословни и безопасни условия на труд; Икономика и мениджмънт на фирмата; Хигиена на храните и хранително законодателство; Микробиология; Процеси и апарати в хранително-вкусовата промишленост (ХВП); Суровини и материали за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия; Технология на специалността; Автоматизация на производството; Машини и съоръжения; Производствена практика; Приложна декорация. Обучението приключва с полагането на държавен изпит за придобиване на квалификация по част от професия „Хлебар-сладкар”, който включва изпит - тест по теория и по практика. Всички служители, издържали успешно изпита, ще получат Свидетелство за професионална квалификация. В допълнение, от страна на преподавателите ще бъде извършван и периодичен (текущ) контрол на придобитите знания от страна на курсистите под формата на устни изпити, тестове, практически задания.
Подготовка на дейност 6: Провеждане на обучение по специалност "Снабдител" Обучението ще се провежда в професионално направление: "Стопанско управление и администрация” , код 345, Професия: "Снабдител", код 345080, Специалност: „Снабдител”, код 3450801. Формат на обучението: 230 часа – 100 часа теория, 130 часа практика, в рамките на 5 месеца /58 дни/, по 4 часа на ден. В обучението ще се включат 5 служителя на фирма „Данел-97” ЕООД. Теоретичните и практическите занятия ще се проведат в помещения на фирмата партньор. С цел успешно провеждане на обучението и постигане на максимално ефективни резултати, на обучаващите ще бъдат осигурени комплекти с учебници и материали за практиката. Курсът включва обучение по следните предмети: Здравословни и безопасни условия на труд, и опазване на околната среда; Трудово – правни норми. Организация на трудовия процес; Мотивация, предприемачески дух и комуникативни умения; Делово общуване; Икономика; Снабдяване; Стокознание; Търговско посредничество; Организация на доставките; Счетоводна отчетност и отчетност в снабдяването. Обучението приключва с полагането на изпит за придобиване на квалификация по част от професия „Снабдител”, който включва изпит - тест по теория и по практика. Всички служители, издържали успешно изпита, ще получат Удостоверения за професионална квалификация. В допълнение, от страна на преподавателите ще бъде извършван и периодичен (текущ) контрол на придобитите знания от страна на курсистите под формата на устни изпити, тестове, практически задания.
Изпълнение на дейност 6: Провеждане на обучение по специалност "Снабдител" Обучението ще се провежда в професионално направление: "Стопанско управление и администрация” , код 345, Професия: "Снабдител", код 345080, Специалност: „Снабдител”, код 3450801. Формат на обучението: 230 часа – 100 часа теория, 130 часа практика, в рамките на 5 месеца /58 дни/, по 4 часа на ден. В обучението ще се включат 5 служителя на фирма „Данел-97” ЕООД. Теоретичните и практическите занятия ще се проведат в помещения на фирмата партньор. С цел успешно провеждане на обучението и постигане на максимално ефективни резултати, на обучаващите ще бъдат осигурени комплекти с учебници и материали за практиката. Курсът включва обучение по следните предмети: Здравословни и безопасни условия на труд, и опазване на околната среда; Трудово – правни норми. Организация на трудовия процес; Мотивация, предприемачески дух и комуникативни умения; Делово общуване; Икономика; Снабдяване; Стокознание; Търговско посредничество; Организация на доставките; Счетоводна отчетност и отчетност в снабдяването. Обучението приключва с полагането на изпит за придобиване на квалификация по част от професия „Снабдител”, който включва изпит - тест по теория и по практика. Всички служители, издържали успешно изпита, ще получат Удостоверения за професионална квалификация. В допълнение, от страна на преподавателите ще бъде извършван и периодичен (текущ) контрол на придобитите знания от страна на курсистите под формата на устни изпити, тестове, практически задания.
Подготовка на дейност 7: Провеждане на обучение по специалност "Хранително-вкусова промишленост" Обучението ще се провежда в професионално направление: “Производство на храни и напитки”, 541, Професия: “Работник в хранително-вкусовата промишленост”, 541050, “Хранително-вкусова промишленост”, 5410501, І-ва степен. Формат на обучението: 330 часа – 140 часа теория, 190 часа практика, в рамките на 7 месеца /83 дни/, по 4 часа на ден. В обучението ще се включат 12 служителя на фирма „Данел-97” ЕООД. Теоретичните и практическите занятия ще се проведат в помещения на фирмата партньор, като практиката ще се реализира в реална работна среда. С цел успешно провеждане на обучението и постигане на максимално ефективни резултати, на обучаващите ще бъдат осигурени комплекти с учебници и материали за практиката. Произведената по време на практиката продукция ще бъде дарена на социално-слаби хора и/или социални заведения на територията на област София. Курсът включва обучение по следните предмети: Здравословни и безопасни условия на труд Хигиена на храните и хранително законодателство; Суровини и материали в хранително – вкусовата промишленост (ХВП); Производствена практика; Технология на специалността; Технологично обзавеждане на специалността. Обучението приключва с полагането на държавен изпит за придобиване на Іва степен за професионална квалификация по професия „Работник в хранително-вкусовата промишленост”, който включва изпит по теория и по практика. Всички служители, издържали успешно изпита, ще получат Свидетелство за професионална квалификация. В допълнение, от страна на преподавателите ще бъде извършван и периодичен (текущ) контрол на придобитите знания от страна на курсистите под формата на устни изпити, тестове, практически задания.
Изпълнение на дейност 7: Провеждане на обучение по специалност "Хранително-вкусова промишленост" Обучението ще се провежда в професионално направление: “Производство на храни и напитки”, 541, Професия: “Работник в хранително-вкусовата промишленост”, 541050, “Хранително-вкусова промишленост”, 5410501, І-ва степен. Формат на обучението: 330 часа – 140 часа теория, 190 часа практика, в рамките на 7 месеца /83 дни/, по 4 часа на ден. В обучението ще се включат 12 служителя на фирма „Данел-97” ЕООД. Теоретичните и практическите занятия ще се проведат в помещения на фирмата партньор, като практиката ще се реализира в реална работна среда. С цел успешно провеждане на обучението и постигане на максимално ефективни резултати, на обучаващите ще бъдат осигурени комплекти с учебници и материали за практиката. Произведената по време на практиката продукция ще бъде дарена на социално-слаби хора и/или социални заведения на територията на област София. Курсът включва обучение по следните предмети: Здравословни и безопасни условия на труд Хигиена на храните и хранително законодателство; Суровини и материали в хранително – вкусовата промишленост (ХВП); Производствена практика; Технология на специалността; Технологично обзавеждане на специалността. Обучението приключва с полагането на държавен изпит за придобиване на Іва степен за професионална квалификация по професия „Работник в хранително-вкусовата промишленост”, който включва изпит по теория и по практика. Всички служители, издържали успешно изпита, ще получат Свидетелство за професионална квалификация. В допълнение, от страна на преподавателите ще бъде извършван и периодичен (текущ) контрол на придобитите знания от страна на курсистите под формата на устни изпити, тестове, практически задания.
Подготовка на дейност 8: Информиране и публичност Част от ангажиментите, свързани с изпълнението на дейностите по проекта в рамките на настоящата Схема за безвъзмездна финансова помощ са свързани с осигуряване на необходимата публичност и информираност относно проектната инициатива и осигурената подкрепа от страна на ЕС по линия на Европейския социален фонд. Предвиждаме да създадем и отпечатаме рекламно-информационни материали: информационна листовка 200 бр, цветност 4+4 и табела – 3 бр. /по една табела за всеки един от партньорите, за местата на които ще се изпълнява проекта/, отразяваща финансовата продкрепа на ЕС. Всички планирани дейности за визуализация са в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в член 8 от Регламент на Комисията 1828/2006 и приложение 1 към него.
Изпълнение на дейност 8: Информиране и публичност Част от ангажиментите, свързани с изпълнението на дейностите по проекта в рамките на настоящата Схема за безвъзмездна финансова помощ са свързани с осигуряване на необходимата публичност и информираност относно проектната инициатива и осигурената подкрепа от страна на ЕС по линия на Европейския социален фонд. Предвиждаме да създадем и отпечатаме рекламно-информационни материали: информационна листовка 200 бр, цветност 4+4 и табела – 3 бр. /по една табела за всеки един от партньорите, за местата на които ще се изпълнява проекта/, отразяваща финансовата продкрепа на ЕС. Всички планирани дейности за визуализация са в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в член 8 от Регламент на Комисията 1828/2006 и приложение 1 към него.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 53 636 BGN
Общ бюджет: 50 482 BGN
БФП: 50 482 BGN
Общо изплатени средства: 44 124 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 50 482 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 10 727 BGN
2011 24 271 BGN
2012 9 126 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
44 124 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 42 910 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 9 118 BGN
2011 20 630 BGN
2012 7 757 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
37 505 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 572 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 609 BGN
2011 3 641 BGN
2012 1 369 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 619 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз