Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.2.01-0104-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.2-01/2008/057
Наименование: Споделяне на успешни европейски практики при планиране и управление на градовете за устойчиво развитие на община Генерал Тошево
Бенефициент: Община Генерал Тошево
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.03.2009
Начална дата: 23.03.2010
Дата на приключване: 23.03.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Генерал Тошево
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да насърчи и улесни процеса на планиране и управление на градските зони на Община Генерал Тошево, чрез междурегионално сътрудничество с община Ефкарпия, Гърция
Дейности: Изпълнение на дейност 1 Управление и отчитане на проекта Изпълнение на дейност 1 Управление и отчитане на проекта
Изпълнение на дейност 2 Подготовка и извършване на тръжни процедури Изпълнение на дейност 2 Подготовка и извършване на тръжни процедури
Изпълнение на дейност 3 Кампания за информиране и публичност Изпълнение на дейност 3 Кампания за информиране и публичност
Изпълнение на дейност 4 Анализ на текущото състояние на планиране и управление на градската среда в Генерал Тошево Изпълнение на дейност 4 Анализ на текущото състояние на планиране и управление на градската среда в Генерал Тошево
Изпълнение на дейност 5 Анализ на добрите практики за планиране и управление на градската среда у партньора – община Ефкарпия Изпълнение на дейност 5 Анализ на добрите практики за планиране и управление на градската среда у партньора – община Ефкарпия
Изпълнение на дейност 6 Срещи за споделяне на добри практики и обмяна на опит Изпълнение на дейност 6 Срещи за споделяне на добри практики и обмяна на опит
Изпълнение на дейност 7 Обучение на общински служители Изпълнение на дейност 7 Обучение на общински служители
Изпълнение на дейност 8 Кампания за повишаване на вниманието на обществеността Изпълнение на дейност 8 Кампания за повишаване на вниманието на обществеността
Изпълнение на дейност 9 Преразглеждане и актуализиране на стратегически документи за развитие на градската среда Изпълнение на дейност 9 Преразглеждане и актуализиране на стратегически документи за развитие на градската среда
Изпълнение на дейност 10 Финален доклад и одит Изпълнение на дейност 10 Финален доклад и одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 149 880 BGN
Общ бюджет: 122 028 BGN
БФП: 122 028 BGN
Общо изплатени средства: 116 663 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 122 028 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 44 964 BGN
2011 0 BGN
2012 71 699 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
116 663 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 103 724 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 38 219 BGN
2011 0 BGN
2012 60 944 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
99 164 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 304 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 745 BGN
2011 0 BGN
2012 10 755 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 499 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Ч@@@иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество
Индикатор 2 @<& регионални/местни политики и инструменти, подобрени в областите на сътрудничество, адресирани от проекта
Индикатор 3 ..* Рализирана кампания за повишаване на вниманието на населението към възможностите за устойчиво развитие на градската среда
Индикатор 4 *** проекти за междурегионално сътрудничество
Индикатор 5 ,., междурегионални събития, организирани за обмяна на опит
Индикатор 6 0)*$ Документи с анализи по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз