Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0058-C0001
Номер на проект: СО/QMS/123/15.01.2008
Наименование: "Разработване, внедряване и сертифициране на Система за управление на качеството по ISO 9001:2000 и Система за управление на околната среда по ISO 14001:2004 в Антикороза ЕООД, гр.Кнежа"
Бенефициент: "Антикороза" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: въвеждането на СУК по ISO 9001:2000 в „Антикороза” ЕООД като основен фактор за подобряване качеството на предлаганата продукция и за по – нататъшното й конкурентноспособно развитие, и СУОС по ISO 14001:2004 с цел да се намали негативното въздействие върхо природата от ускореното икономическо развитие
Дейности: Организиране на конкурс и избор на консултант по внедряване на СУК
Встъпителна среща с ръководителите на фирмата и встъпително обучение на персонала на дружеството
Провеждане на диагностичен одит за анализ и оценка на фирмата за съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004
Разработване на проект на структура на СУК и СУОС за фирмата
Изготвяне работна програма с конкретни етапи и срокове за разработване и внедряване на СУК и СУОС.
Формулиране на политиката и целите по качество във фирмата
Създаване на модел на процесите и взаимовръзките във фирмата, включително на методите за тяхното измерване и анализ
Разработване на документите на СУК и СУОС.
Обучение на Упълномощен представител на ръководството на фирмата за внедряване, поддържане и усъвършенстване на СУК и СУОС
Разработване и утвърждаване на график за внедряване на СУК и СУОС.
Провеждане на обучение на ръководители и служители в дружеството за работа със СУК и СУОС
Внедряване на документите на СУК и СУОС в оперативната работа.
Извършване на необходими корекции на СУК и СУОС, подобряване на документите на СУК и СУОС.
Обучение на вътрешни одитори
Провеждане на вътрешни одити на СУК и СУОС.
Коригиране на несъответствията
Проверка на готовността за сертифициране на фирмата.
Организиране на конкурс за сертифицираща организация и избор на такава.
.Инструктиране на персонала за провеждане на сертифицирането по СУК и СУОС
Представяне на фирма “Антикороза” ЕООД за сертифициране по БДС EN ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004.
извършване на одит
информационни дейности
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ТЮФ НОРД България ЕООД
"Консулт-ИСА-Иван Авджиев" ЕТ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 900 BGN
Общ бюджет: 31 955 BGN
БФП: 15 978 BGN
Общо изплатени средства: 15 978 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 15 978 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 15 978 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 978 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 13 581 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 13 581 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 581 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 397 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 397 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 397 BGN
Финансиране от бенефициента 19 900 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз