Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0320-C0001
Номер на проект: ESF-2102-08-07005
Наименование: ПОСТРАНСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
Бенефициент: "СТРОИТЕЛНА ФИРМА - РИЛА" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 24.11.2009
Начална дата: 15.12.2009
Дата на приключване: 01.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Кюстендил
Описание
Описание на проекта: Европейско развитие на икономиката ни, чрез устойчива заетост на пазара на труда и повишаване на квалификацията и адаптивността на служителите от "СТРОИТЕЛНА ФИРМА - РИЛА" ЕООД
Дейности: Дейност 1 Организация и подготовка Сформиране на екипа за управление, осъществяване на първоначалните срещи, където ще се разпределят задачите и отговорностите по изпълнение на дейностите
Дейност 2. Информационна кампания Предвижда се изработването на 5 информационни табели,3000 броя брошури – цветни, А3 формат
Подготовка на Дейност 3. Избор на обучаваща организация Подготовка и организация на избора за обучаваща организация
Изпълнение на Дейност 3. Избор на обучаваща организация Провеждане на тръжна процедура съгласно изискванията заложени в Постановление на Министерски Съвет 55 от 12.03.2007 г.
Дейност 4.Обучения В рамките на дейността се предвиждат три обучения: 1.Обучение за придобиване на степен на професионална квалификация – за част от професия «Строител» специалност «Армировка и бетон» с код 5820303 2.Обучение за придобиване на степен на професионална квалификация – за част от професия «Строител» специалност «Зидария» с код 5820304 3.Обучение по ключови компетенции – Управление на конфликта
Дейност 5. Отчетност по проекта Изготвяне на финални отчети за изпълнението на проекта.Екипът по управление на проекта ще изработи Процедура по мониторинг, наблюдение, контрол и вътрешна оценка на дейностите.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 184 547 BGN
Общ бюджет: 210 390 BGN
БФП: 168 312 BGN
Общо изплатени средства: 168 290 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 168 312 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 77 895 BGN
2011 93 182 BGN
2012 - 2 788 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
168 290 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 143 065 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 66 211 BGN
2011 79 205 BGN
2012 - 2 370 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
143 046 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 247 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 11 684 BGN
2011 13 977 BGN
2012 - 418 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 243 BGN
Финансиране от бенефициента 46 137 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз