Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0327-C0001
Номер на проект: ESF-2102-04-11005
Наименование: Повишаване квалификацията и професионалната адаптивност на работещите във "Вап Хидро" ЕООД"
Бенефициент: "ВАПТЕХ " ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 24.11.2009
Начална дата: 18.12.2009
Дата на приключване: 18.12.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Повишаване на качеството и адаптивността на работната сила чрез повишаване на квалификацията и преквалификация, за постигане на конкурентна производителност в условията на непрекъснато променяща се бизнес-среда.
Дейности: Дейност 1- Създаване на екип за управление на проекта. Създаване на екип за управление на проекта. Създаване на фирмен екип, включващ квалифицирани лица с опит в управление и реализиране на проекти, който се състои от ръководител, счетоводител и нехнически сътрудник- координатор
Дейност 2- Техническа подготовка за ефективно провеждане на обучението Техническата подготовка за ефективното провеждане на обучението ще включва: - вътрешно-фирмена рекламно - оповестителна дейност за набиране на лица за включване в обучение, за провеждане на обучителни курсове, изготвяне на обяви за информиране на работниците и служителите, -подбор и организиране на бенефициентите за участие в обучението по групи, -организиранена избор на изпълнител/и за провеждане на обученията,- създаване на учебни графици
Дейност 3- Организационно- методически дейности за провеждане на ефективни обучителни курсове Организационно- методически дейности за провеждане на ефективен обучителен курс включва:-създаване на съвременна методика за обучение, съобразена със задължителните нормативни изисквания и конкретните особености на бенефициентите и предназначението на курса,създаване и утвърждаване на учебните програми, -подготовка на учебните материали за съответните групи обучаеми, - осигуряване на висококвалифицирани лектори за обучителния процес.
Дейност 4- Провеждане на заложените по проекта обучения 1.Обучения по ключови компетенции- чуждоезиково обучение по английски и испански език, 2. Обучение по част от професия "Оператор на компютър"
Дейност 5- Оценка на ефективността от проведеното обучение и постигнатите резултати, заложени в проектното предложение - междинна вътрешна проверка на степента на обучение на съответното обучение- ще се извърши след приключване на обучението, -крайна обобщаваща проверка на придобитите знания на всеки участник в групите по съответното обучение,- издаване на удостоверения за проведените обучения, -анализ на резултатите от проведените обучения и от реализирането на проекта.
Дейност 6- Публичност и заключителни дейности - оповестяване на резултатите от проекта и запознаване на обществеността с Европейската програма и стратегията на МТСП . Издаване на брошури, плакати и медийни изяви от ВО, -заключителни дейности- отчитане на дейностите, финансово приключване на договорните отношения.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 18 807 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 8 060 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз