Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-3.1.01-0001-C0001
Номер на проект: 0008-ЦИО-3.1
Наименование: „Повишаване на обществената информираност относно НСРР 2007-2013 г.”
Бенефициент: Министерство на финансите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 11.02.2008
Начална дата: 11.02.2008
Дата на приключване: 31.03.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Популяризиране на целите и приоритетите, заложени в НСРР и създаване на позитивна нагласа сред широката българска общественост за процеса на усвояване на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС
Дейности: 1 Разработване на Комуникационна стратегия Глобалната цел на комуникациите на национално ниво е да се подчертае ролята на Общността и държавата при достигане на целите и приоритетите, залегнали в националните стратегически документи. Гарантиране на прозрачността на помощта от фондовете се извършва чрез осигуряване на публичност и прозрачност на всички нива от изпълнението на оперативните програми, като се използва широк спектър от комуникационни инструменти и канали. За целта е необходимо да бъде създадена Национална комуникационна стратегия на НСРР, която да дефинира комуникационните цели, задачи, целевите публики, комуникационните канали, да формулира ясно компетенциите на включените институции, да предостави насоки за индикатори за изпълнение на дейности за публичност и да определи схема за управление на комуникацията на СКФ. Създаването на Комуникационна стратегия на НСРР в рамките на Дейност 1 ще осигури успешно и качествено изпълнение на Комуникационните планове на всички оперативни програми, като им осигури обособена платформа за адаптиране и ги улесни в изпълнението на мерките за публичност, насочени към техните специфични целеви групи. Целта на КС е да унифицира процеса на комуникация и да създаде обща и единна визия на работа по изпълнението на мерките за информация и публичност на оперативните програми.
2 Създаване на визия на НСРР В рамките на тази дейност ще бъде разработена и създадена графичната визия, която ще изгради идентичност на целия процес. Дизайнът на лого и слоган ще се съобрази с вече съществуващи инициали (емблеми), за да се избегне дисбаланс и да се създаде хармония и унифицираност. НСРР е важен стратегически документ, което определя нуждата от нейното познаване. Визуално имиджът й може да бъде изграден чрез създаване на лого и слоган и тяхното присъствие като неразделна част от визията на всеки документ, проект или информационна кампания.
3 Популяризиране на НСРР В рамките на тази дейност с помощта на изработени лого и слоган на НСРР ще бъдат осигурени информационните и промоционални материали за обезпечаване на предвидените публичните събития. Дейността ще бъде съобразена с одобрената графична концепция и ще включва изработката на различни по вид материали. В рамките на тази дейност ще бъдат подготвени и отпечатани също така луксозно издание на НСРР на български и английски език. Предвижда се да бъде отпечатана Комуникационната стратегия на НСРР, изработена по Дейност 1. Ще се разработят и тиражит различни по формат аудио-визуални материали. Ще се извърши проучване на общественото мнение, относно разпознаването на новосъздадените лого и слоган. По-голямата осведоменост и популяризиране на новосъздадените национални символи ще се постигне чрез информационна и промоционна кампания включвaща платени публикации, рекламни карета, спотове и клипове в националните електронни и печатни медии. Работата по тази дейност ще бъде официално завършена с организирането на публично събитие, което да придаде завършен вид на цялостното популяризиране.
Разходи за управление и изпълнение на проекта Разходи за управление и изпълнение на проекта
Непредвидени разходи Непредвидени разходи
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Янев и Янев" ООД
Консорциум "За прозрачност и информация"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 577 847 BGN
Общ бюджет: 440 852 BGN
БФП: 440 852 BGN
Общо изплатени средства: 421 052 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 440 852 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 50 280 BGN
2009 115 569 BGN
2010 0 BGN
2011 3 300 BGN
2012 251 903 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
421 052 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 374 724 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 42 738 BGN
2009 98 234 BGN
2010 0 BGN
2011 2 805 BGN
2012 214 117 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
357 894 BGN
В т.ч. Национално финансиране 66 128 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 7 542 BGN
2009 17 335 BGN
2010 0 BGN
2011 495 BGN
2012 37 785 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
63 158 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой организирани събития (форуми, конференции, семинари, прес-конференции, работни групи), които популяризират европейските и националните стратегически документи и насоки, политиките и мерките по Структурните фондове
Индикатор 2 Процент на гражданите, разпознаващи логото и слоган
Индикатор 3 Брой реклами в печатни медии.
Индикатор 4 Брой реклами в електронни медии.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз