Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.4.01-0003-C0001
Номер на проект: 0012-УО-1.4
Наименование: „Оценяване изпълнението на оперативна програма „Техническа помощ в периода 2009 – 2010 г.”
Бенефициент: Министерство на финансите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 30.04.2008
Начална дата: 30.04.2008
Дата на приключване: 30.11.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на качеството, ефективността, въздействието и устойчивостта на помощта, предоставяна в рамките на ОПТП.
Дейности: Дейност 1 Извършване на текущи оценки по изпълнението на оперативна програма “Техническа помощ” Поради спецификата на нормативните изисквания и по-конкретно на Регламент 1083/2006 настоящият проект на УО предполага една конкретна дейност - осигуряване на текущи оценки, свързани с мониторинга на ОПТП, в съответствие с потенциалната възможност от подобряване на качеството на оперативната програма и/или отделни нейни приоритетни оси и операции, както и с осигуряване на ефективността, въздействието, устойчивостта и съответствието на помощта, предоставяна от ЕФРР. Текущите оценки по настоящия проект ще се провеждат в съответствие с одобрения План за оценка на ОПТП, като се взимат под внимание специфичните характеристики на ОПТП. За периода 2009-2010 г. се предвиждат следните конкретни оценки: • Оценка 1и 2 – „Анализ на напредъка и ефективността от изпълнението на дейности по ОП „Техническа помощ”, съответствие с целите на програмата, оценка на очакваното въздействие от средствата на ОП" Целта на този тип оценка е да се изследва напредъкът в изпълнението на ОП и нивото на усвояване на средствата по нея. Областите за оценка ще обхващат: преглед на одобрените за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ проекти; напредъка в изпълнението на отделните проекти – ресурси, дейности и конкретни резултати; съответствие с целите на програмата, капацитет на бенефициентите за подготовка и изпълнение на проекти и др. Тя ще се осъществи двукратно, както следва:. оценка 1 ще се осъществи в първото тримесечие на 2009 г и ще обхване изпълнението на програмата през 2007 г. и 2008 г., а оценка 2 ще се осъществи през първото тримесечие на 2010 г. и ще обхване изпълнението на програмата през предходната 2009 г. • Оценка 3 – „Анализ на цялостната рамка за изпълнение на ОПТП - адекватност, ефективност и надеждност на системата за наблюдение, управление и контрол, изследване на системата от индикатори” Целта е да се оцени функционалността на изградената от УО система за управление, наблюдение и контрол на ОПТП. Ще се оценява доколко изградената система отговаря, от една страна, на всички национални и общностни нормативни изисквания в областта на Структурните фондове и Кохезионния фонд, а от друга, доколко тази система е гъвкава и адекватна на програмните цели. Специален акцент се поставя на оценката на индикаторите от гледна точка на тяхната адекватност, съгласуваност и съответствие с целите на ОПТП. Ще се изследват възможностите за подобрение, ревизиране и допълване на заложените в програмата индикатори и техните стойности, възможностите за дефиниране на допълнителни видове индикатори (общи и специфични) с оглед на постигане на пълно съответствие с поставените на програмно ниво цели. Тя ще се реализира през втората половина на 2010 г., като даде възможност за адаптиране на системите и подготовка за средносрочната оценка на ОПТП. Водещо значение при текущите оценки има Планът за оценка, който задава индикативни тематики на оценките и подлежи на адаптиране и/или актуализиране при необходимост. Поради това изброените тук оценки също могат да бъдат съответно адаптирани спрямо плана от гледна точка на времеви график, тематика, срок на изпълнение. Те ще бъдат допълнително разработени в техническите задания преди провеждането им. След завършване на дадена оценка експертите мониторинг и контрол в УО ще приемат доклада от оценката и след преглед и коментар ще го предоставят за одобрение на ръководителя на УО. Така одобрените доклади се представят на Комитета за наблюдение на ОПТП. След одобрение на докладите от оценките и препоръките в тях, експертите по мониторинг и контрол ще изготвят план за действие за изпълнението им. Същите експерти предоставят плана на служителите от УО за запознаване с препоръките и мерките, които се отнасят за подобряване и/или изменение на приоритетни оси/операции по ОП, критерии за избор на проекти, предложения за промени в структурата и/или процедурите за изпълнение и др., с цел да бъдат предприети необходимите стъпки за изпълнение на препоръките. Експертите мониторинг и контрол ще следят за правилното изпълнение на препоръките и ще подготвят доклад, който да бъде представен от Ръководителя на УО пред Комитета за наблюдение за изпълнението на тези препоръки и решенията на комитета. Освен така планираните оценки задължително текущи оценки ще се извършват в следните случаи, регламентирани в чл. 48, (3) на Регламент 1083/2006:  Когато системата за мониторинг на програмата установи значително отклонение от първоначално поставените цели на ОПТП;  Когато има предложение за промяна на оперативната програма. В случай на необходимост от оценки в тези случаи УО на ОПТП предвижда разработване на отделен проект. Дейността предвижда финансиране на разходите за осигуряване на професионална помощ от външни фирми/експерти, функционално независими от УО на ОПТП, които да реализират текущите оценки за 2009 - 2010 г., УО предвижда организирането на отделни процедури за обществени поръчки за средносрочната оценка, както и за оценките за заключителния период 2011- 2014 г., за да осигури в най-висока степен прозрачност и обективност на оценяването.
Разходи за управление и изпълнение на проекта Разходи за управление и изпълнение на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 330 000 BGN
Общ бюджет: 244 936 BGN
БФП: 244 936 BGN
Общо изплатени средства: 244 936 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 244 936 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 66 000 BGN
2010 0 BGN
2011 178 936 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
244 936 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 208 196 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 56 100 BGN
2010 0 BGN
2011 152 096 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
208 196 BGN
В т.ч. Национално финансиране 36 740 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 9 900 BGN
2010 0 BGN
2011 26 840 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
36 740 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Предадени доклади за извършени оценки към УО на ОПТП.
Индикатор 2 Брой планове за действие на УО на ОПТП за изпълнение на препоръките от докладите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз