Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.4.01-0002-C0001
Номер на проект: 0011-УО-1.4
Наименование: “Повишаване капацитета на бенефициентите по ОПТП за изпълнение на проекти и подобряване на средата за ефективното и ефикасното им отчитане”
Бенефициент: Министерство на финансите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 30.04.2008
Начална дата: 30.04.2008
Дата на приключване: 31.03.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подпомагане на бенефициентите на ОПТП при контрола и отчитането на проекти, финансирани по оперативната програма
Дейности: дейност 1 „Изграждане и поддържане на работеща система за предварителен контрол на разходите, счетоводно отчитане и архив на документи, свързани с дейности, финансирани по ОПТП” Тази дейност е пряко свързана с изискването на Регламент 1083/2006 УО на ОПТП да осигури работеща система за осчетоводяване по проекти, финансирани по оперативната програма. Поради спецификата на ОП отдел „Финансово-счетоводен” (ФС) в дирекция „Финанси и управление на собствеността” (ФУС) и финансовият контрольор на Министерството на финансите ще осигуряват предварителния и последващ контрол върху дейности, финансирани с публични средства. Така изградената вътрешна система за отчитане на средствата, изразходвани по проекти, финансирани от ОПТП, ще е в унисон с изискванията на Регламент 1083/2006 и националните правила (ДНФ 02/31.08.2007 г.) за проверка на разходите от страна на бенефициента. Служителите, участващи в процеса на контрол и отчитане на средствата по ОПТП, финансовият контрольор на Министерство на финансите и експертите от отдел ФС на дирекция ФУС са ангажирани в изпълнението на оперативната програма, откъдето произтичат допълнителни за тях задължения и отговорности. В тази връзка УО на ОПТП ще финансира допълнителните разходи, породени от необходимостта за предварителен контрол, осчетоводяване и финансово отчитане на различните проекти, финансирани по ОПТП. За тази цел ще бъдат сключени граждански договори със служители на Министерство на финансите с нужната компетентност в съответната област. Тези служители ще отговарят за следните дейности: • предварителен контрол върху разходите (проверка на подготвените договори на бенефициентите с изпълнители и последващите плащания по този договор); • водене на необходимите счетоводни записвания в съответствие с националното законодателство за всеки отделен проект; • организиране и водене на архив на първичните счетоводни документи на бенефициентите съгласно изискванията на Регламент 1083/2006; • извършване на плащания по доставки по одобрени проекти по ОПТП; • предоставяне на ежемесечни справки до бенефициентите с цел подпомагане извършването на финансовото отчитане на проектите от бенефициентите пред УО. Всички горе изброени дейности ще гарантират от една страна съществуването на работеща система за предварителен и последващ контрол на разходите по проекти, финансирани от оперативната програма, а от друга страна ще осигурят функционирането на надеждна счетоводна система, поддържането на архив и на адекватна одитна пътека на оригиналните първични документи в съответствие с изискванията на Регламент 1083/2006. В допълнение, ще бъдат разработени Наръчник за бенефициенти по ОПТП и ръководство/указания за установяване на адекватна одитна пътека. Ще бъде актуализиран и документът „Общи условия за усвояване на безвъзмездна финансова помощ и изпълнение на проекти по Оперативна програма „Техническа помощ”.
дейност 2 „Осигуряване на ефективно и ефикасно функциониране на системата за отчитане на проекти, финансирани по ОПТП” В рамките на тази дейност ще се осигури участието на служители, ангажирани в процеса на контрол и отчитане на средствата по ОПТП в специализирани обучения, семинари, конференции за разширяване на компетенциите и повишаване на квалификацията в областта на цялостно управление, наблюдение, отчитане и контрол на средствата от СКФ. Дейността предвижда финансиране на такива обучения в различни области в зависимост от специфичните функции на експертите. За да се гарантира в максимална степен координацията между служителите на дирекция ФУС и служителите на УО на ОПТП при изграждането на пълна система за отчитане на проекти, дейността предвижда съвместно участие на експерти от двете структури. Някои от предвидените обучения за съвместно участие са на теми: верификация на разходите, финансово управление и отчитане на средства от СКФ и др. Предвижда се още организирането на обучения за бенефициентите по ОПТП с участието на служители на УО, на дирекция ФУС и финансовия контрольор на министерството. УО ще организира общо четири семинара/обучения за служители на бенефициентите по ОПТП, отговорни за отчитането на различните проекти. Темите на обученията ще са относно действия, които бенефициентите могат да предприемат, за да се постигне максимална ефективност и ефикасност при отчитането на проектите, финансирани от ОПТП. По време на семинарите ще бъдат направени презентации от служители на УО, дирекция ФУС и др. за новоизградената система за изпълнение и отчитане на дейности по проекти. Участниците в семинарите ще бъдат запознати подробно с: изградената система за счетоводно отчитане и архивиране на първичните документи; изискванията на УО на ОПТП към тях за предаването на цялостни и подробни отчети за напредъка по проектите и др. Също така ще се дискутират, какви са улесненията, които изградената система за отчитане предоставя на мениджърите на проектите за ефективно и ефикасно отчитане.
Разходи за управление и изпълнение на проекта Разходи за управление и изпълнение на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
“София консултинг” ООД
Новасия АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 342 100 BGN
Общ бюджет: 253 804 BGN
БФП: 253 804 BGN
Общо изплатени средства: 253 804 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 253 804 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 75 900 BGN
2009 105 531 BGN
2010 0 BGN
2011 73 144 BGN
2012 - 96 BGN
2013 - 675 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
253 804 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 215 734 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 64 515 BGN
2009 89 701 BGN
2010 0 BGN
2011 62 173 BGN
2012 - 81 BGN
2013 - 574 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
215 734 BGN
В т.ч. Национално финансиране 38 071 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 11 385 BGN
2009 15 830 BGN
2010 0 BGN
2011 10 972 BGN
2012 - 14 BGN
2013 - 101 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
38 071 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой обучения за структурите-бенефициенти
Индикатор 2 Степен на удовлетвореност на участниците от проведеното обучение
Индикатор 3 брой обучени служители от структурите-бенефициенти
Индикатор 4 Предадени финансови месечни справки към бенефициентите по проекти.
Индикатор 5 Изграден архив на първичните счетоводни документи по ОПТП.
Индикатор 6 Разработени и актуализирани документи във връзка с изпълнението на проекти.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз