Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0065-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Да се подобри достъпа до училищната система и да се подпомогне социализацията и на ученици-билингви от Община Ситово чрез подкрепа за включването им в учебния процес и изграждане на подкрепяща и мотивираща среда
Бенефициент: СНЦ " Сдружение на жените" - с. Искра
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 31.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Главиница
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1. Срещи на екипа
2.* Подготовка, разработване и предаване на отчети (междинни и финален)
3. Подготовка на документация за тръжни процедури
4. Изпълнение на тръжни процедури
5. Подобряване на средата и организиране на учебния процес
6.* Провеждане на курсовете по български и английски езици, компютърно обучение
7.* Посещение на културни събития извън населеното място
8. Организиране на групите за възрастни
9.* Провеждане на курсове по мотивационно обучение
10.* Въвличане на семействата за участие в културни събития
11.* Индивидуална работа със семействата
12. Разработване на учебна програма и допълнителни методически указания
13.* Организиране и методическа подготовка на открити уроци
14. Провеждане на открити уроци
15.* Методически обсъждания, мониторинг и споделяне на опит
16. Създаване и поддържане на картотека
17. Подготовка и отпечатване на сборник материали
18. Изготвяне на етно-културен календар
19. Организиране участието на целевата група в училищни културни събития
20. Участие на представители на целевата група ученици в училищни културни събития
21. Организиране на екип за мониторинг и оценка
22.* Срещи на екипа. Разработване на оценъчни доклади
23. Разработване на Докладна записка към Общински съвет
24. Внасяне и обсъждане на Докладната записка. Вземане на решение
25. Организиране/провеждане на пресконференции, публикации в медиите
26. Разработване , отпечатване и използване на визуални символи: табели, стикери
27. Разработване/предпечатна подготовка на брошура. Разработване мултимедийна презентация.
28. Отпечатване на брошура. Разпространение
Партньори
Партньори:
ОБЩИНА СИТОВО
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 81 140 BGN
Общ бюджет: 66 371 BGN
БФП: 66 371 BGN
Общо изплатени средства: 66 362 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 66 371 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 16 228 BGN
2009 33 210 BGN
2010 16 923 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
66 362 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 56 415 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 13 794 BGN
2009 28 229 BGN
2010 14 385 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
56 407 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 956 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 434 BGN
2009 4 982 BGN
2010 2 539 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 954 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой деца и ученици от етническите малцинства, включени в приемни училища
Индикатор 2 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 3 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз