Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.4.01-0001-C0001
Номер на проект: 0007-УО-1.4
Наименование: „Повишаване на ефективността на работата на Управляващия орган на ОПТП и подпомагане изпълнението и наблюдението на ОПТП”
Бенефициент: Министерство на финансите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 11.02.2008
Начална дата: 11.02.2008
Дата на приключване: 31.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване ефективността и ефикасността на изпълнение на ОП „Техническа помощ”
Дейности: 1: Укрепване на капацитета и подобряване ефикасността в работата на УО Дейността предвижда разработване на документи с ключово значение за капацитета и организацията на дейността на УО. Същите са необходимо условие за изграждане на ефективна и надеждна система за управление и контрол на оперативната програма. Те имат за цел да осигурят точно, ясно и прозрачно разпределение на функциите и отговорностите при управлението и контрола на проектите по ОПТП. Наличието на ефективни вътрешни процедури и правила гарантира, че ясно са регламентирани: правата и задълженията на всеки служител; начините на изпълнение на ежедневната дейност; начините за документиране, докладване, отчитане и съхранение на документацията, за проверката й, както и процедурите за докладване на нередности. При изпълнението на тази дейност се предвижда осигуряване на консултантска помощ и сътрудничество с фирми/консорциуми от държава-членка на ЕС, нова държава-членка и/или от България за периода на проекта, чрез които да бъде оказано активно съдействие с цел укрепване на административния капацитет и подобряване на ефикасността в работата на УО. Тази дейност включва по-конкретно:  Преглед, актуализиране и при необходимост подобрение и допълнение на организационната структура на УО – преглед и актуализиране на всички негови функции; изграждане на ефективно функционираща организационна структура на УО; опростяване и актуализиране на вътрешните процедури.  Изготвяне и актуализиране на ключовите документи за установяване на ефективна система за управление и контрол на програмата – Общ наръчник за изпълнение на ОПТП, процедури и контролни листове (чеклисти) за тяхното прилагане, методология за разработване на процедури и др. По-нататъшно разработване и приспособяване на необходимите документи спрямо работните процеси и спецификите на изпълнение на програмата. Оказване на помощ при прилагането на конкретни дейности по ОПТП и разработването на свързани с тях документи (насоки и инструкции към бенефициентите, вътрешни правила и др.).  Разработване на План за текуща оценка на изпълнението на ОПТП, който да улесни взимането на решения, свързани с ефективното и ефикасно изпълнение на програмата в съответствие с изискванията на чл. 47 и 48 на Регламент 1083/2006. Изготвянето на План за оценка с индикативните дейности по оценяване, които ще се реализират под отговорността на държавата-членка, се препоръчва от Европейската комисия, като се съблюдава принципът на пропорционалност. Планът ще обхваща целия програмен период, като очертава областите, в които ще се извършват оценки, техния вид, тематика, времеви график, ресурси и т.н. Той ще включва раздели, които подлежат на ежегодна актуализация/разработване от гледна точка на конкретните оценителни дейности и доклади, идентифицирани като необходими към дадения момент и ще бъде представен на КН на ОПТП. Като компонент от тази дейност ще се изготви техническа спецификация, необходима за избора и възлагането на извършване на текущи оценки на оперативната програма през периода 2008-2010 г. в съответствие с горепосочения План за оценка, на конкретен изпълнител съгласно изискванията на националното законодателство и правилата за изпълнение на ОПТП.
2: Участие в обучения, семинари, работни срещи за обмяна на опит, както и тясно насочени и планирани обучения за персонала на УО Дейността предвижда участие на служителите в обучения, семинари, конференции, работни посещения, служебни пътувания за разширяване на компетенциите и повишаване на квалификацията в областта на цялостно управление, наблюдение, оценка и контрол на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд. Учебните посещения за обмен на опит с нови и стари държави-членки с опит в областта на прилагане на структурните инструменти са утвърдени като ефикасен източник за възприемане и въвеждане на добри практики и изграждане на капацитет на структурите, отговорни за управлението, мониторинга и контрола на усвояване на средствата от СКФ. Освен това ще бъде осигурено участие на служителите на УО в специализирани обучения в следните индикативни области в зависимост от специфичните задължения и отговорности на експертите, както и според индивидуалните планове за обучение и развитие: • Общи принципи при управление на проектния цикъл • Оценка и мониторинг на проекти от СФ на ЕС • Изпълнение и контрол на проекти • Прилагане на правото на ЕС от националните органи в държавите-членки • Оценка и управление на риска и вътрешен контрол • Нормативна база и прилагането й в областта на обществените поръчки • Превенция на измамите, антикорупционни мерки и превенция на нередностите • Възстановяване на неправомерно изплатени суми • Контрол, одит и отчетност в бюджета на централната администрация. Предвиждат се още дейности за подобряване на работата в екип (team building) на служителите на УО, особено с оглед необходимостта от запознаване в детайли и практическа проверка на изградените системи за управление, контрол, проверка, мониторинг и т.н. Предвижда се да се финансират: таксите за обучения и семинари на територията на страната, както и таксите за полагане на изпити за придобиване на сертификати при наличие на подходящи курсове за обучение; разходите за дневни, пътни и квартирни в случаите, когато обученията и семинарите се провеждат извън София. Дейността предвижда финансиране на разходите за: такси за участие, транспорт, дневни и квартирни на представители на УО при участие в обучения, работни срещи, семинари и конференции в страни-членки на ЕС, както и такси за полагане на изпити за придобиване на сертификати при наличие на подходящи обучения, организирани от европейски публични институти. Предвижда се дейността да се изпълнява чрез осигуряване на професионална помощ от външни фирми /експерти за организиране на участието на служителите от УО в горепосочените обучения, семинари, конференции, работни посещения, служебни пътувания за разширяване на компетенциите и повишаване на квалификацията им. Осигуряването на външна консултантска помощ и логистика за изпълнението на тази дейност ще гарантира ефикасност и резултатност в работата на УО, като даде възможност на служителите да се концентрират върху изпълнението на основната си дейност и преките си задължения. Предвижда се да се финансират разходите за консултантски такси за осигуряване на съответната услуга.
3: Организиране на работата и доброто функциониране на Комитета за наблюдение на ОПТП Осигуряването на необходимите ресурси за подпомагане изпълнението на функциите на Комитета на наблюдение на ОПТП, както и на всички други свързани дейности, е основна предпоставка за ефективното и ефикасно изпълнение на ОПТП. Настоящата дейност предвижда предоставянето на цялостна подкрепа, включително външна консултантска помощ при организирането и провеждането на заседанията на Комитета на наблюдение на ОПТП (осигуряване на преводачески услуги; наем на заседателна зала и техническо оборудване; подготовка и осигуряване на цялостната документация за срещите; заплащания за участие на експерти и лектори; пътни разходи; закупуване и/или наем на други технически и офис материали и оборудване, необходими за провеждане на срещата и т.н.). Дейността включва и осигуряване на поне две специализирани обучения за членовете на Комитета с оглед запознаването им с всички ключови аспекти от програмата, с установените правила и процедури за одобрение и реализиране на проекти, с процесите по сертификация и одит и други области, които имат пряко значение за цялостното наблюдение на оперативната програма.
Мерки за публичност и информираност Мерки за публичност и информираност
Разходи за управление и изпълнение на проекта Разходи за управление и изпълнение на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 763 400 BGN
Общ бюджет: 486 090 BGN
БФП: 486 090 BGN
Общо изплатени средства: 467 267 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 486 090 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 177 161 BGN
2009 34 963 BGN
2010 0 BGN
2011 260 301 BGN
2012 0 BGN
2013 - 5 158 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
467 267 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 413 176 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 150 587 BGN
2009 29 719 BGN
2010 0 BGN
2011 221 256 BGN
2012 0 BGN
2013 - 4 384 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
397 177 BGN
В т.ч. Национално финансиране 72 913 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 26 574 BGN
2009 5 244 BGN
2010 0 BGN
2011 39 045 BGN
2012 0 BGN
2013 - 774 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
70 090 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Плащания по ОПТП от предвидените за целта средства
Индикатор 2 Общ брой обучения за структурите-бенефициенти
Индикатор 3 Брой обучени експерти на местните власти и на други структури, работещи по СКФ
Индикатор 4 Степен на удовлетвореност на участниците от проведеното обучение
Индикатор 5 брой обучени служители от структурите-бенефициенти
Индикатор 6 Брой проведени заседания на КН по ОПТП.
Индикатор 7 Среден брой участия на експерти от структурите-бенефициенти в обучения,


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз