Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.3.01-0002-C0001
Номер на проект: 0010-ОО-1.3
Наименование: „Подпомагане на Одитния орган за ефективно изпълнение на одитните ангажименти по Структурните фондове и Кохезионния фонд”
Бенефициент: Министерство на финансите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 30.04.2008
Начална дата: 30.04.2008
Дата на приключване: 31.12.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на качеството и ефективността на изпълняваните одитни ангажименти и създаваната от тях допълнителна стойност и повишаване на доверието от страна на Европейската комисия към Одитния орган по отношение на одита на средствата от СКФ посредством участие на реномирани одиторски компании при осъществяване на одитни ангажименти по оперативните програми.
Дейности: Дейност 1: „Възлагане на външни одиторски компании на одитни ангажименти по Структурните фондове и Кохезионния фонд” Дейност 1: „Възлагане на външни одиторски компании на одитни ангажименти по Структурните фондове и Кохезионния фонд”
Разходи, свързани с дейности по осигуряването на информиране и публичност Разходи, свързани с дейности по осигуряването на информиране и публичност
Разходи за управление и изпълнение на проекта Разходи за управление и изпълнение на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Банксервиз" АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 331 250 BGN
Общ бюджет: 23 040 BGN
БФП: 23 040 BGN
Общо изплатени средства: 23 040 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 23 040 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 23 040 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 040 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 19 584 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 19 584 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 584 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 456 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 3 456 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 456 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой на извършени одити от външни одиторски компании по Структурните фондове и Кохезионния фонд (системни одити и одити на опeрации)
Индикатор 2 Брой на изготвени от външни одиторски компании одитни доклади.
Индикатор 3 Брой на извършени проверки „на място” от външни одиторски компании.
Индикатор 4 Брой на попълнени контролни листове от проверките “на място”.
Индикатор 5 Брой на проведени информационни събития.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз