Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0276-C0001
Номер на проект: ESF-2102-09-15002
Наименование: Квалификация и преквалификация на заетите в МИР АД - гаранция за устойчива заетост
Бенефициент: "Мир" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 24.11.2009
Начална дата: 23.12.2009
Дата на приключване: 01.01.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
Описание
Описание на проекта: Постигане на устойчива заетост, повишаване степента на наличното специализирано познание в областта на шивашката дейност и технология, адаптивността и конкурентноспособността на заетите във фирма МИР АД, посредством обучение за подобряване и разширяване на професионалните им компетенции съобразено с нуждите на фирмата, с оглед бъдещото и развитие в един висококонкурентен сектор
Дейности: Дейност 1:Установяване система за управление Установяване на надеждна система на управление на всички етапи от проекта.Сформиран екип по проекта и разработен подробен план за действие и критерии за оценка на резултатите от проекта
Дейност 2:Информационна кампания Провеждане на пресконференции и информационна кампания, чрез които да се запознае широката общественост с целите, дейностите и задачите по проекта
Дейност 3:Провеждане на обучение по част от професия "Шивач" Провеждане на професионално обучение по специалност "Шивач" за повишаване квалификацията и преквалификация на 50 работници от шивашко предприятие "МИР" АД
Дейност 4:Избор на подизпълнители Избор на подизпълнители за провеждане на обучение по част от професия "Моделиер-технолог на облеклото" и за обученията по ключови компетенции.
Дейност 5:Провеждане на обучение по част от професия "Моделиер-технолог" Провеждане на обучение по специалност "Моделиер-технолог на облекло" за повишаване квалификацията и преквалификацията на 35 работници от шивашко предприятие "МИР" АД
Дейност 6:Провеждане на обучение по ключови компетенции Провеждане на обучение по ключови компетенции на 27 служители на шивашко предприятие "МИР" АД
Дейност 7:Приключване и отчитане на проекта Изготвяне на краен технически и финансов отчет
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 57 410 BGN
Общ бюджет: 79 480 BGN
БФП: 55 636 BGN
Общо изплатени средства: 55 633 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 55 636 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 45 928 BGN
2011 9 705 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
55 633 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 47 290 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 39 039 BGN
2011 8 249 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
47 288 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 345 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 889 BGN
2011 1 456 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 345 BGN
Финансиране от бенефициента 24 604 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз