Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.2.01-0002-C0001
Номер на проект: 0004-СО-1.2
Наименование: „Подпомагане изпълнението на функциите на Сертифициращия орган по Структурните и Кохезионния фондове – 2008-2011 г.”
Бенефициент: Министерство на финансите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 23.05.2008
Начална дата: 23.05.2008
Дата на приключване: 31.03.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Проектът има за цел да подпомогне изпълнението на функциите на Сертифициращия орган и Органа, отговорен за получаване на средствата от Структурните и Кохезионния фондове на ЕК през началния етап на осъществяване на техните функции.
Дейности: 2.1. Участие в специализирани обучения за Сертифициращия орган с цел придобиване на сертификат или диплома С цел ефикасното и ефективното реализиране на проверките „на място” от СО, включително изготвянето на доклади и препоръки, както и анализ на одитните доклади на ЕК и външни одитори, тази дейност предвижда да се включват служители на СО в средносрочни обучения за придобиване на одитни умения и умения за приложение на международните счетоводни стандарти. Дейността цели повишаване компетенциите и укрепване уменията на служителите на СО. Тези обучения ще се организират в България от външни консултанти/преподаватели от специализирани европейски обучителни институции.
2.2. Участие в обучения, организирани от европейски институти в областта на публичната администрация както и в работни срещи и семинари за обмяна на опит В рамките на тази дейност служители на СО ще вземат участие в обучения, организирани от европейски институти в следните области: административно управление; финансово управление на СКФ; бюджетна и счетоводна политика и практика; инструменти за финансов инженеринг; въведение и изпълнение на новите практики във връзка с Европейския социален фонд, Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд; обществени поръчки; политика, практика и процедури, свързани с държавните помощи и др. Предвиждат се учебни посещения за обмяна на опит с нови и/или стари страни членки с опит в областта на сертифициране на разходите при усвояване на Структурните и Кохезионния фондове, както и участие в конференции/семинари в чужбина.
2.3. Участие в семинари и работни срещи за обмяна на опит както и в обучения, организирани от български институти в областта на публичната администрация В рамките на тази дейност ще се осигури участието на служители на Сертифициращия орган в обучения, организирани от български институти/институции в следните области: административно управление; финансово управление на СКФ; бюджетна и счетоводна политика и практика; въведение и изпълнение на новите практики във връзка с Европейския социален фонд, Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд; обществени поръчки; политика, практика и процедури, свързани с държавните помощи и др. Предвижда се възможност за участие в конференции/семинари в страната.
Разходи за управление и изпълнение на проекта
Непредвидени разходи
ПРЕКРАТЕНА /ЗМФ-462/ 16.04.2010 г./ 1.1 Консултиране относно ключови въпроси и проблеми в работата на Сертифициращия орган
ПРЕКРАТЕНА /ЗМФ-462/ 16.04.2010 г./ 1.2 Разработване и актуализиране на основни документи, свързани с дейността на Сертифициращия орган
ПРЕКРАТЕНА /ЗМФ-462/ 16.04.2010 г./ Осигуряване на преводачески услуги, при необходимост – устен и писмен превод, наем на оборудване и други присъщи на дейността разходи
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 798 203 BGN
Общ бюджет: 844 499 BGN
БФП: 844 499 BGN
Общо изплатени средства: 844 499 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 844 499 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 159 080 BGN
2009 17 023 BGN
2010 364 563 BGN
2011 319 070 BGN
2012 0 BGN
2013 - 717 BGN
2014 - 14 518 BGN
2015 0 BGN
844 499 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 717 824 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 135 218 BGN
2009 14 469 BGN
2010 309 878 BGN
2011 271 209 BGN
2012 0 BGN
2013 - 610 BGN
2014 - 12 341 BGN
2015 0 BGN
717 824 BGN
В т.ч. Национално финансиране 126 675 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 23 862 BGN
2009 2 553 BGN
2010 54 684 BGN
2011 47 860 BGN
2012 0 BGN
2013 - 108 BGN
2014 - 2 178 BGN
2015 0 BGN
126 675 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой обучения за структурите-бенефициенти
Индикатор 2 Степен на удовлетвореност на участниците от проведеното обучение
Индикатор 3 брой обучени служители от структурите-бенефициенти
Индикатор 4 Сертифицирани разходи като процент от отпуснатите лимити за извършване на разходи.
Индикатор 5 Брой осъвременени процедурни наръчници и работни документи.
Индикатор 6 Сертифицирани разходи като процент от верифицираните от Управляващите органи разходи.
Индикатор 7 Среден брой участия в обучения на експерт от институцията бенефициент


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз