Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.01-0090-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.1.01/D01/0021
Наименование: Социално предприятие в гр. Дупница
Бенефициент: Община Дупница
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.09.2009
Начална дата: 11.11.2009
Дата на приключване: 01.09.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Дупница
Описание
Описание на проекта: Обучение на лицата за работа според спецификата на дейността на социалното предприяти; Разделяне на групи по видове дейности. Разпределение на групите за обучението - Дървообработка/дърворезба; Ковачество; Шевица/приложни изкуства; Рисуване върху стъкло/гипс. Обучения свързани с придобиване на основните познания необходими за осъществяване на дейностите и за създаване на управленски капацитет за администриране на социалното предприятие; практически занимания според специфичните за отделните групи дейности. Подготовка на проекти за дизайн на потенциални продукти. Оценка на възможностите на потребителите, подбор на 6 подходящи лица за работа в социалното предприятие. Старт на дейността на социалното предприятие.
Дейности: Създаване на екип за изпълнение на проекта. Разпределяне на задължения и отговорности Ще бъде изграден екип по проекта. Той ще включва мениджър на проекта, координатор, технически сътрудник и счетоводител. Създаването на добър екип ще бъде предпоставка за ефективното изпълнение на дейностите по проекта и спазване на сроковете и изпълнение на заложените индикатори. Екипът ще бъде отговорен за цялостната организация, координация и управление на дейностите по Проекта. Ще отговаря : - За финансовото управление по изпълнението на Проекта. - За правилното разходване на средствата по Проектa, в рамките на предвидения бюджет по съответните пера. - За навременното изпълнение на дейностите, съобразно времевия график. - За изготвяне на отчети към Договарящия орган, управление на риска и вземане на решения за мерки и действия, които да минимизират риска - За отразяване и представяне на резултатите от изпълнението на Проекта.
Провеждане на маркетингово проучване Провеждане на маркетингово проучване за възможностите за реализация на продукция, произведена от занаятчии (занаяти, предавани от поколение на поколение, защо не се реализират във времето, начини за възраждането им; технология – готов продукт - пазар). SWAT анализ. Проучване на общественото мнение. Изготвяне на бизнес план за развитието на социалното предприятие (включващ и продуктова гама).
Разработване на информационна кампания по проекта, разясняваща спецификата на дейностите по създаване на социално предприятие. За целите на проекта ще бъде проведена информационна кампания, която да информира обществеността за дейностите по проекта, да създаде прозрачност при взимането на решения и тяхното изпълнение, да даде възможност на заинтересованите лица да получат информация за проекта и дори да станат част от него. - представяне на предоставяната от проекта услуга с цел запознаване обществеността и потенциалните кандидати за възможностите за включване в програмата чрез кратко филмче в местните електронни медии. - отпечатване на брошури, плакати, информационни табла и рекламни материали - информиране на обществеността относно стартирането на проекта чрез местни медии. - Провеждане на конференции за популяризиране на проекта - Изработване на интернет страница за целите на проекта, която освен информационна функция ще бъде и онлайн магазин за изделията на социалното предприятие.
Извършване на ремонт на работилниците и доставка на оборудване – чрез провеждане на съответните процедури. За да бъде готова базата, с която разполага общината за бъдещето изпълнение на дейностите по проекта е необходимо да се направи ремонт и да се достави оборудване. Базата ще бъде използвана за предвиденото обучение на крайните бенефициенти, а след това и за стартиране на дейността на социалното предприятие. За доставка на оборудване и подбор на подизпълнител за провеждане на ремонтните дейности ще бъдат спазени законовите изисквания за провеждане на тръжни процедури. Това ще гарантира прозрачност при разходване на средствата и осигуряване на оптимални цени и качество. След като бъде определен подизпълнител, с него ще бъде сключен договор за изпълнение на ремонтните дейности.
Подбор и оценка на преките бенефициенти чрез идентифициране на специфичните им потребности и възможности. изпълнение на проекта, като ще бъде потърсено съдействие от Дирекция „Бюро по труда”. На всеки потребител ще бъде направена оценка на потребностите, специфичните нужди, възможностите за включване в проекта. На избраните за участие в проекта лица ще бъдат направени и индивидуални досиета. Принципите при подбор на лицата ще са изцяло съобразени със същността на програма, а именно - равни възможности, превенция на дискриминацията по пол, възраст, етническа принадлежност и др.
Обучение на лицата за работа според спецификата на дейността на социалното предприятие. Обучението (теоретичното) ще се извърши от преподаватели специалисти в предвидената област То включва: Общ модул – включващ основните познания необходими за осъществяване на дейността. - Дървообработка/дърворезба - Ковачество - Шевица/приложни изкуства - Рисуване върху стъкло/гипс Обучението ще бъде извършено от екип от специализирани преподаватели. Специфичен модул – обучение за създаване на управленски капацитет за администриране на социалното предприятие. За по добра организация на обучението обучаваните лица ще бъдат разделени на 2 групи. Обучението ще бъде теоретично и практическо, като обхватът му ще бъде 6 месеца и ще бъде комбинация от теория и практика, предимно за първия модул на обучението. Предвижда се след всеки етап на теоретичните занимания да се провеждат и практически занимания с цел затвърждаване на усвоените знания и увеличаване на концентрацията и мотивацията на лицата. За първия модул ще бъдат използвани екип от лектори. За практическата част ще се използва екип от специалисти по практическата дейност. които ще действат като лектори и ментори на бенефициентите. За втория модул - обучение за създаване на управленски капацитет за администриране на социалното предприятие ще бъдат наети лектор икономист, лектор юрист и лектори социални дейности за работа с уязвимите групи и подходи за комуникация с тях. След приключване на обучението ще бъде изработен и отпечатан наръчник . След обучението ще бъде проведен изпит и успешно представилите се лица ще получат сертификат.
Оценка на възможностите на потребителите, подбор на 6 подходящи лица за работа в социалното предприятие. Подбор на 6 лица за работа в социалното предприятие След приключване на обучението всички лица ще минат през заключителна проверка на придобитите знания и умения и ще им бъдат издадени сертификати. Екипът по проекта ще определи 6 лица, 2 от които административен персонал, на които ще бъде предложен договор и постоянна трудова заетост в рамките на социалното предприятие. Лицата ще получат съответната длъжност в социалното предприятие според собствените си предпочитания, показаните умения и придобити знания по време на проведения обучителен курс. Договорите с наетите лица ще бъдат сключени според трудовото законодателство в страната. Останалите лица, преминали обучение, но не подписали договор за заетост в социалното предприятие ще бъдат подпомогнати от екипа по проекта за намиране на алтернативи за професионална реализация. Това предполага максимална ефективност на проведения обучителен курс по проекта.
Организиране на дейността. Старт на дейността на социалното предприятие. Наетите лица ще започнат работа в социалното предприятие. Социалното предприятие ще извършва активна дейност в областта на занаятчийството. Социалното предприятие може да разчита на цялата подкрепа на община Дупница. Това ще увеличи възможностите за предоставяне на специфични услуги, което пък от своя страна да гарантира устойчивата дейност. Всички дейности на социалното предприятие, които носят печалба ще бъдат ориентирани към реинвестиране и разширяване на обхвата. Наетите лица ще работят в една защитена среда, която ще им даде възможност да се реализират в едно професионално поприще и да се измъкнат от социалната изолация, от която са заплашени. Друго предимство е и това, че ще бъдат възродени вече забравени но традиционни занаяти. Тази работа ще подпомогне лицата да започнат своето професионално развитие, като полезни на себе си и обществото. Печалбата от дейността ще бъде разпределена на първо място като стипендии за работещите в социалното предприятие лица, а след задоволяване на техните потребности и за развиване на материалната база и създаване на по-благоприятна среда за работа. В рамките на тази дейност ще бъде регистрирана и общинска фондация, която да поеме контрола върху социалното предприятие.
Организиране на Базар -изложба В рамките на тази дейност след стартиране на реалната дейност на социалното предприятие ще бъде организиран базар – изложба за произвежданите изделия. Всяко от изделията ще бъде с определена цена и ще може да бъде закупено по време на изложението. Продуктите включени в базара ще бъдат включени в създадения онлайн магазин със снимка, описание и цена. Този продукт ще може да бъде закупен и по интернет, като за целта ще се сключи споразумение с куриерска служба на територията на общината.
Провеждане на конференции за осведомяване на обществото за напредъка по проекта и постигнатите резултати и ползи. За целите на проекта е предвидено организирането на 3 конференции в началото, средата и края на проекта с цел популяризиране на проекта, дейностите по него, очакваните резултати, напредъка и в последствие и създадените добри практики. Конференциите ще бъдат проведени със участието на широк кръг представители на местната власт в общината, представители на неправителствения сектор, общественици и заинтересовани лица. Задачата на първата конференция по проекта е да бъде създадена положителна нагласа в обществото при стартирането на проекта. Той ще даде информация на всички заинтересовани страни и ще създаде равни възможности на представителите на целевата група за участие в дейностите по проекта. Втората конференция е планирана в средата на проектния цикъл с цел да се представи на широката общественост напредъка по проекта, да се демонстрира прозрачност при взимането на решения и изпълнение на проектните дейности. Третата финална конференция е планирана в края на изпълнение на проектното предложение. Нейната цел е да покаже постигнатите резултати, да представи полезността на иновативната идея за социално предприятие. Конференцията ще бъде полезна и за неправителствения сектор от областта и съседните региони, заради възможността да се сподели опит, да се сподели ноу хау и да се потърси възможност за мултиплициране на ефекта от проекта и подпомагане на бъдещи инициативи в социалната сфера в региона.
Счетоводно отразяване на проекта Тази дейност е свързана със следните отговорности: - Правилно отчитане на Проекта, съгласно действащото законодателство, принципите и регулациите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. - Разработване на счетоводната политика на Проекта - Организиране на счетоводната дейност в екипа за управление. - Контрол върху спазването на цялостния бюджет на Проекта. - Организиране на финансовата дейност и реализиране на счетоводната политика по Проекта. - Разработване на индивидуален сметкоплан по Проекта, който да се използва в счетоводната дейност. - Обобщаване и изготвяне на исканията за средства на ниво Проект. - Организиране и систематизиране на счетоводната информация – регистри, папки, файлове и др., както и тяхното съхраняване. - Изготвяне на необходимите анализи на счетоводната информация. - Изготвяне на платежни нареждания за разплащане на получените първични документи и др.
Административно обслужване на проекта. Мониторинг и вътрешен контрол Тази дейност е свързана с организирането на цялостната дейност по проекта. Специфичните отговорности са свързани с организацията на работа на екипа за управление. Съблюдаване за спазване на сроковете. Надлежно документиране на всички дейности и процеси свързани с проекта. Контрол върху счетоводната активност. В рамките на тази дейност ще бъде разработена и използвана система за наблюдение и вътрешен контрол върху дейностите по проекта, която да гарантира правилното, ефективно, срочно и прозрачно изпълнение на дейностите. Системата ще бъде базирана на редовни проверки и непрекъснато рапортуване и отчетност.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 298 233 BGN
Общ бюджет: 50 278 BGN
БФП: 49 375 BGN
Общо изплатени средства: 61 184 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 49 375 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 59 647 BGN
2011 60 103 BGN
2012 - 27 115 BGN
2013 - 31 450 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
61 184 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 41 969 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 50 700 BGN
2011 51 088 BGN
2012 - 23 048 BGN
2013 - 26 733 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
52 006 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 406 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 8 947 BGN
2011 9 015 BGN
2012 - 4 067 BGN
2013 - 4 718 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 178 BGN
Финансиране от бенефициента 2 500 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Подбор на бенефициенти.
Индикатор 2 обучение
Индикатор 3 Старт на работата на соц. предприятие.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз