Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.01-0079-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.1.01/D01/0015
Наименование: Към социално включване чрез социално предприемачество
Бенефициент: Община Банско
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.09.2009
Начална дата: 10.11.2009
Дата на приключване: 04.04.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Банско
Описание
Описание на проекта: Дейност 1 Организация и управление на проекта Дейност 2 Проучване на пазара на хартиени торби и други хартиени и картонени изделия на територията на община Банско. Дейност 3 Доставка на оборудване Дейност 4 Подбор и обучение на персонал Дейност 5 Разработване на процедури и инструкции за работа Дейност 6 Внедряване на нови практики за подобряване социалното включване на уязвими групи чрез развитие на социална икономика Дейност 7 Популяризиране на социалното включване чрез насърчаване на социалната икономика Дейност 8 Обучение за работодатели „Социални услуги и социална икономика”
Дейности: Организация и управление на проекта Изпълнението на проекта ще започне с първоначална дейност за организация и планиране на необходимите човешки и материални ресурси за успешно изпълнение на проектните дейности. Ще бъде сформиран екип по проекта и ще бъдат разпределени отговорностите и задачите между отделните му членове. Ще бъде детайлно дискутиран план графика за изпълнение на дейностите за своевременното постигане на проектните резултати. Като част от дейността ще бъдат сключени договори с членовете на екипа и ще бъдат рапзпределени конкретни задачи и отговорности на всеки един от членовете на проектния екип. Ще бъде установена система от редовни срещи на проектния екип с цел проследимост на напредъка по проекта, както и с цел отчетност на постигнатите резултати. Периодичните срещи на екипа по проекта, както и разработените вътрешни документи ще спомогнат за навременно разрешаване на възникналите в процеса на изпълнение на проекта трудности, в случай че има такива, и своевременна реакция на проектния екип за качественото и навременното изпълнение на заложените в проекта дейности. Дейността ще допринесе като цяло за качественото изпълнение на проекта и постигане на заложените в проектното предложение резултати. Установената система за проследимост на напредъка по проекта ще спомогне за качествената реализация на проекта като цяло и своевременно изпълнение на всички заложени дейности. Макар и да не касае пряко постигането на заложените цели, дейността ще доведе до създаване на благоприятни условия за реализиране на проекта, което ще доведе до постигане на очакваните резултати.
Дейност 2 Проучване на пазара на хартиени пликове и други хартиени и картонени изделия на територията на община Банско Дейността предвижда провеждане на профилирано изследване на нагласите в община Банско за преминаване към използване на хартиени пликове в търговската мрежа. Дейността ще включи теренно проучване, както на по-големите търговски вериги извършващи дейност на територията на общината, така и на малките търговски обекти. На база проведеното проучване, ще бъдат конкретизирани прогнозни обеми на продукцията, която пазарът би могъл да поеме. Ще бъдат също така идентифицирани и изведени мерки за популяризиране ползването на хартиени пликове в търговската мрежа, съгласно проучените нагласи и информираност на обществеността към момента. На база проведеното проучване ще бъдат конкретизирани очаквани обеми на продукцията, на база получени заявки от търговската мрежа. Същевременно, проучването ще обхване нагласите за ползване и тенденциите в търсенето на други хартиени и картонени изделия, към производството на които социалното предприятие би могло да се насочи в бъдеще. Проучването ще се фокусира същевременно върху нагласите не само на търговците, но и на населението и гостите на община Банско, като основен потребител. Ще бъдат идентифицирани нагласите за населението за внедряване на хартиени пликове като заместител на найлоновите торби, които имат изключително вредно влияние върху околната среда. Реализацията на тази дейност ще даде насока за развитието на социалното предприятие, като същевременно даде възможност за дългосрочно планиране на икономическата му дейности като фактор за устойчивостта на проекта като цяло.
Доставка на оборудване В рамките на проекта се предвижда доставка на необходимото за стартиране на производство на хартиени торбички оборудване. За производствените нужди е необходима машина за хартиени пликове с характеристики посочени в приложение Б-4 към проектното предложение. Доставката ще бъде осъществена от избран съгласно ЗОП изпълнител. Оборудването ще бъде инсталирано в обособено за целта общинско помещение, където ще се ситуира целия производствен процес. Дейността включва, както провеждането на тръжна процедура за избор на изпълнител съгласно ЗОП, така и доставка, инсталация и пускане в експлоатация на оборудването. Дейността е ключова за създаването на социално предприятия, тъй като без необходимото оборудване, не би могла да се стартира неговата дейност.
Подбор и обучение на персонал В рамките на дейността ще бъде реализирана процедура на подбор на персонал, който да стартира професионална реализация в новосъздаденото социално предприятие. Шестима представители на целевите групи ще бъдат подбрани за участие в проекта. За целта ще бъде осъществен подбор по документи като етап 1ви, както и индивидуално интервю с кандидатите. Ръководителите на социални заведения, както и други заинтересовани лица ще бъдат информирани за подбора, като ще имат ангажимент да разпространят инфромацията сред целевите групи. Специално създадена за целта комисия ще извърши подбора на кандидатите. Вследствие на реализираната процедура, ще бъдат селектирани 6тима представители на целевите групи, като те ще преминат дву-седмичен специализиран курс на обучение, чрез което ще бъдат подготвени за работа в реална работна среда. Като ключов фактор за успешността на проекта и постигане на заложените резултати е добрата подготовка на представителите на зелевите групи за работа в реална работна среда. Поради спецификата на производството е необходимо селектираните бенефициенти за преминат специализиран курс на обучение, чрез което да се подготвят за професионалната си реализация в социалното предприятие. Като резултат от дейността, 6тима бенефициенти ще бъдат наети в социалното предприятие и ще стартират своята професионална реализация в производствения сектор, което ще им даде възможност за пълноценен икономически активен живот.
Разработване на процедури и инструкции за работа С цел да гарантира благоприятни условия на труд съобразени със специфичните нужди на целевите групи, ще бъде наета консултантска организация, която да разработи процедури и инструкции за работа. Селектираният изпълнител ще разработи процедури за организация на работните процеси в предприятието като също така ще разработи и инструкции към персонала. По този начин при постъпване на нов служител, той ще може да се интегрира в работния процес по адекватен начин. Същевременно, инструкциите за работа ще се фокусират върху безопасността на труда вземайки предвид спецификите на целевите групи. Освен това дейността ще включи необходимите прегледи и инструктаж за Здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Още повече, в рамките на дейността ще бъде реализирана експертна оценка на Здравословни и безопасни условия на труд в новосъздаденото предприятие с оглед гарантиране на адекватни и благоприятни условия на труд.
Внедряване на нови практики за подобряване социалното включване на уязвими групи чрез развитие на социална икономика Дейността ще бъде реализирана от консултантска организация, която да проведе проучване на съществуващи добри практики за социално включване чрез развитие на социална икономика. Консултантски екип ще реализира теренно проучване на територията на община Банско, с цел да се установят спецификите на местната икономика, както и структурата на групите хора в неравностойно положение, които са регистрирани на територията на общината. Дейността има за цел да бъдат внедрени нови практики за социално включване като се вземат предвид възможностите на местната икономика и спецификите на социално уязвимите групи хора. В доклад от дейността ще бъдат разписани конкретни мерки и примери от европейската практика, които са приложими за община Банско и чието внедряване би довело до подобряване условията на живот на лица в неравностойно положение. На база изведените от дейността изводи и препоръки, общинската администрация, както и частния и неправителствения сектор ще фокусират своите усилия в реализирането на инициативи за социално включване базирани на европейския опит и практика.
Популяризиране на социалното включване чрез насърчаване на социалната икономика В рамките на дейността, община Банско ще организира и проведе двудневен информационен семинар популяризиращ включването на представители на уязвими социални групи в икономическия живот на общината като фактор за тяхната интеграция в обществения живот. Семинарът ще се фокусира върху ролята на бизнеса в интеграцията на хора от уязвими социални групи като наблегне на предимствата и възможностите при наемане на персонал от целевите групи. В семинара ще вземат участие 30 представители на бизнеса, неправителствения сектор и други заинтересовани страни от региона. Същевременно, в рамките на дейността ще бъде изготвен кратък видео-клип, чрез който да бъдат представени възможностите за социално включване на лица от уязвими групи. Чрез интерактивното попуяризиране на социалните услуги и принципите на социална икономика, проектът ще достигне до най-широк кръг от хора. Социалният видео-клип ще бъде разпространен чрез местни и регионални телевизионни мрежи като се предвижда материалът да бъде излъчен за около 70 минути телевизионно време. В рамките на информационната кампания ще бъде разработена информационна брошура за социална икономика, която ще бъде разработена и разпространена за промотиране принципите на социалната икономика, за популяризиране на интеграцията чрез активен икономически живот. Информационната брошура ще бъде отпечатана и разпространена в тираж от 3000 бр. Същевремнно за популяризиране дейностите по проекта, както и финансовата подкрепа в рамките на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от ЕСФ, ще бъдат изготвени и следните информационни материали: Проектна брошура – тираж 3000 бр.. Информационна табела / ще бъде поставена в производствените помещения/ - 1 бр.
Обучение за работодатели „Социални услуги и социална икономика” В следствие на проведената информационна кампания в рамките на предходната дейност, ще бъде проведено и специализирано обучение за заинтересовани работодатели от региона. Лектори от региона и страната ще представят добри практики в сферата на социалната икономика и ползите и добри практики за съвместяване на бизнес и социалната сфера за подобряване условията на живот. Обучението ще бъде двудневно за общо 20 души. В обучението могат да вземат участие също така и неправителствени организации, работещи в сферата на социалните услуги и социалното предприемачество, които да разпространят чрез своята партньорска мрежа резултатите от обучението. Обучението е от изключителна важност за повишаване информираността и разбирането сред частния и неправителствения сектор относно проблемите на лица от уязвими групи при реализиране на трудовия пазар. Чрез провеждане на обучителната дейност работодатели в региона ще придобият ценни знания във връзка с развитието на социално предприемачество и социалните услуги, както и ще придобият ценни умения за общуване и взаимно разбиране с представители на уязвими социални групи.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 296 652 BGN
Общ бюджет: 270 888 BGN
БФП: 270 888 BGN
Общо изплатени средства: 270 848 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 270 888 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 59 330 BGN
2011 211 518 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
270 848 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 230 255 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 50 431 BGN
2011 179 791 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
230 221 BGN
В т.ч. Национално финансиране 40 633 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 8 900 BGN
2011 31 728 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
40 627 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой новосъздадени предприятия
Индикатор 3 Обучени доставчици на социални услуги, работодатели, неправителствени организации
Индикатор 4 Проведена информационна кампания.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз