Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.01-0063-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.1.01/D01/0016
Наименование: Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите социални групи в община Петрич чрез насърчаване на социалната икономика и създаване на условия за социално включване
Бенефициент: ОБЩИНА ПЕТРИЧ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.09.2009
Начална дата: 11.11.2009
Дата на приключване: 01.09.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Петрич
Описание
Описание на проекта: 1. Проучване на възможностите за създаване на социално предприятие на територията на община Петрич и Пазарно проучване за реализацията на произвежданите продукти. 2. Създаване на информационен център за хора с увреждания и лица в неравностойно положение. 3. Създаване на Ресурсен обучителен център за лица от уязвимите социални групи. 4. Създаване на социално предприятие – обществена трапезария. 5. Проучване на национални и европейски Добри практики в областта на социалната икономика. 6. Организиране и провеждане на семинари и дискусионни форуми по проблемите на социалната икономика и иновативните форми на социални услуги. 7. Осигуряване на информираност и публичност на проектните дейности.
Дейности: Организация и управление на проекта Системата за реализация и управление на проекта се основава на принципа за децентрализация и взаимно-полезно сътрудничество, имащо за задача да постигне устойчивост и продължение на дейностите след приключване на проекта. Веднага след подписване на договора за финансиране, екипът по изпълнението ще предприеме следните стъпки: • Сформиране на екип за реализация на дейностите, включващ ръководителя на проекта, координатор, сътрудник по организиране на обученията от партниращата организация, методист обучения, обучители, експерти в областта на социалните дейности, психолог, счетоводител. • Запознаване на всички членове на екипа с техните задължения и отговорности; • Изготвяне на Оперативен план. • Изготвяне на график за провеждане на срещи на екипа във връзка с координацията на дейностите и отчитане на напредъка по проекта. • Установяване на система за отчетност и контрол, съобразно условията на договора за финансиране.
Проучване на възможностите за създаване на социално предприятие на територията на община Петрич и Пазарно проучване за реализацията на произвежданите продукти. Проучването ще обхване всички селища на територията на община Петрич. В него ще бъдат конкретизирани специфичните потребностите на целевите групи по проекта и ще се набележат възможностите за преодоляване на техните проблеми, свързани със социалната изолация и ограничения достъп до пазара на труда. Извършването на пазарното проучване е предпоставка за успеха на последващите дейности по проекта – създаване на социално предприятие и осигуряване на икономическата му ефективнаст чрез пазарна реализация на продукцията, която да осигури финансов ресурс за продължаване на дейността на предприятието и след приключване на финансирането по проекта. Установяването на контакти с работодатели ще увеличи шансовете за реализация на продукцията под формата на доставки на храна за служителите на съответните фирми.
Създаване на информационен център за хора с увреждания и лица в неравностойно положение В рамките на Информационния център на Община Петрич ще бъде създадено и оборудвано едно работно място. Ще бъде изградена база данни на всички програми и мерки в областта на социалната политика на национално и местно ниво, която ще се актуализира текущо. На лицата от рисковите групи и на техните семейства ще се предоставя информация за възможностите, които им се предоставят в сферата на социалните услуги и алтернативната заетост. На работодатели от региона ще бъдат разяснявани възможностите и потенциала на социалната икономика. Центърът ще издава и разпространява информационни брошури и листовки за предсоящи и текущи проекти в социалната сфера на теритарията на общината.
Създаване на Ресурсен обучителен център за лица от уязвимите социални групи В рамките на ресурсния обучителен център ще се се обучат 400 души от целевите групи, които ще получат подкрепа за формиране на активно поведение на пазара на труда чрез формиране на социални умения при търсене на трудова заетост, повишаване на самооценката, изграждане на основни умения за общуване и представяне пред работодателите, подготовка на документи за кандидатстване за работа, насърчаване на предприемачеството и възможности за стартиране на собствен бизнес, както и подкрепа за реализация на продукти от надомна работа. І. Подготвителен етап: 1. Провеждане на интервюта с хора от целевите групи за включване в обучение и консултации (разпределение на участниците в обученията в групи съобразно техните интереси, потребности и възможности за участие в трудова дейност). Предвижда се обучаемите да са разделени в групи по 10 човека. 2. Създаване на Модули за обучение на база спецификата на различните групи за обучение. Съобразно потребностите на всяка група ще се изготвят подходящи програми, акцентиращи върху преодоляването на специфичните проблеми и причини за социална изолация. Обученията са 5 дневни за всяка група. 3. Сформиране на обучителни екипи (подбор на експерти за работа с целевите групи) ІІ. Етап на обучение: Всеки от обучителните модули ще включва следните тренинги: Мотивационни тренинги на теми: „Успешна автобиография”, „Възможности за професионална реализация (източници на информация)”; ”Успешното интервю” и др. Тренинги за активно поведение на теми: „Планиране на кариерата”, „Основи на трудовото законодателство” (форми на трудова заетост, права на служителите, нормативни актове), „Бюро по труда – изисквания, документи за регистрация, курсове за квалификация, задължения на регистрирания”, „Как да работим в екип”, „Как да стартирам собствен бизнес” и др. Тези тренинги имат за цел да повишат доверието на лицата от целевите групи в институциите, за да могат да се възползват от подкрепата, която те предоставят. Ще бъдат направени разяснения на различни законови и нормативни документи - Закона за социално подпомагане, Закона за защита, рехабилитация и социална адаптация на инвалидите, Закона за закрила на детето, Организация и функции на съдебната система и др. Друга цел на тези обучения е също така придобиване на базови познания и основна правна грамотност от целевите групи, което е важна крачка в процеса на самостоятелно вземане на решения при планирането на бъдещата им професионална реализация и социална интеграция. Обучения в специализирана среда за активно трудово поведение: Тези обучения ще бъдат проведени за лицата от целевата група, притежаващи подходяща квалификация или опит в областта на кулинарното производство като се предвижда практическата част от обучението да се проведе под формата на производствена практика в обществената трапезария. Групи от по 10 обучаеми, работещи на две смени, ще имат възможност да развият практическите си умения чрез участие в приготвянето на храната за социално-слаби потребители. В рамките на тези обучения се предвижда усвояването на умения за управление на малък офис, базова компютърна грамотност, текстообработка и оформяне на бизнес кореспонденция, работа с интернет, подобряване на комуникативните умения, уменията за работа с клиенти. Мотивационни тренинги за самотни родители и многодетни майки: За тази целева група се предвиждат следните тренинги: „Методи и техники за борба със стреса”, „Планиране на семейния бюджет”, „Надомна заетост” и др. Тренингите и мотивационните обучения ще се разпределят по график за целия период на реализация на дейността, за да се обхванат всички предвидени в проекта представители на целевите групи.
Създаване на социално предприятие – обществена трапезария І. Подготвителен етап: Подготовка и провеждане на тръжни процедури за извършване на СМР и доставка на оборудване. ІІ. Ремонт и оборудване: В помещението, предоставено от община Петрич на територията на многопрофилната болница в града, ще бъдат извършени строително-монтажни дейности, свързани с неговия ремонт и осигуряване на необходимите санитарно-хигиенни условия. Ще бъда извършена доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на необходимото за целите на предприятието оборудване. ІІІ. Създаване на социалното предприятие: Ще бъде създадена обществена трапезария за хранене на социално-слаби лица, в която представители от целевите групи с подходяща квалификация, ще имат възможност да усъвършенстват своите трудови умения под формата на производствена практика в реална работна среда. Тяхната работа в обществената трапезария е част от обучението в специализирана среда за активно трудово поведение. Създадената производствена база ще позволява едновременната работа на 10 души, разделени на две смени. Ще бъде изготвено основно меню и ще бъдат закупени необходимите материали и консумативи за производството. Предвижда се основната реализация на произвежданите готови храни да се извършва чрез продажба на преференциални цени на социално слаби граждани от общината – възрастни и самотни хора, лица от малцинствата, самотни майки, многодетни семейства и др. Печалбите от пазарната реализация на изделията ще бъдат реинвестирани в предприятието. Част от тях ще се използват за изплащане на стипендии на работещите, а друга част – за закупуване на материали и суровини. По този начин ще се създадат условия за продължаване на дейността на предприятието и в бъдеще и ще се осигури неговата устойчивост.
Проучване на национални и европейски Добри практики в областта на социалната икономика Екип от експерти в областта на социалните дейности ще извърши обстойно проучване на съществуващите практики и политики в областта на управлението и развитието на социалните предприятия като иновативна форма на социална услуга в България и в останалите страни от ЕС. Най-подходящите от тях ще бъдат внедрени в работата на създадената по проекта обществена трапезария. Екипът от експерти ще окаже съдействие община Петрич при изготвянето на Методика за предоставянето на социалната услуга „Социално предприятие” и Правилника за управление и функциониране на предприятието.
Организиране и провеждане на семинари и дискусионни форуми по проблемите на социалната икономика и иновативните форми на социални услуги В рамките на проекта ще бъдат организирани 3 семинара по проблемите на социалната икономика, на които да се търсят начини за активно взаимодействие между производствения сектор, доставчиците на социални услуги и институциите, ангажирани с политиката по заетостта. Под формата на дискусии ще се обсъждат варианти за насърчаване на модела на устойчиво развитие с оглед подобряване начина на живот на хората от уязвимите групи. Семинарите ще отговорят на необходимостта от консултиране и подкрепа за създаването и развитието на социални предприятия и за постигане на социален ефект чрез подобряване на социалния статус и активното участие в социалната икономика на лица от уязвимите групи. Ще се обсъжда опита на действащите социални предприятия и внедрените дорби практики. Предвижда се участието на минимум 50 участника на всеки от семинарите.
Осигуряване на информираност и публичност на проектните дейности Екипът на проекта се ангажира с провеждането на активна информационна кампания, разясняваща конкретните мероприятия и имаща за цел да привлече максимален брой участници в дейностите. Текущо за целия период на проекта ще бъдат отпечатани 2000 рекламни брошури с информация за различните дейности. Те ще се разпространяват в Информационния център на общината, структурите на Бюрото по труда и Дирекция Социално подпомагане. Резултатите от всички мероприятия ще се отразяват в регионалните печатни и електранни медии, както и на интернет страниците на община Петрич и Сдружение Превент. Съобразно изискванията на ДО ще бъдат изготвени информационни табели с логото и наименованието на програмата и бюджетната линия, по която се отпускат средствата, името на проекта и срока за неговата реализация.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 294 247 BGN
Общ бюджет: 194 248 BGN
БФП: 185 281 BGN
Общо изплатени средства: 170 469 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 185 281 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 58 849 BGN
2011 121 043 BGN
2012 - 9 424 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
170 469 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 157 488 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 50 022 BGN
2011 102 887 BGN
2012 - 8 010 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
144 898 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 792 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 8 827 BGN
2011 18 156 BGN
2012 - 1 414 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 570 BGN
Финансиране от бенефициента 13 200 BGN
Индикатори
Индикатор 1 1. Брой проучвания за възможностите за създаване на социално предприятие на територията на община Петрич
Индикатор 2 2. Брой пазарни проучвания за реализация на продукцията от социалното предприятие.
Индикатор 3 3. Закупуване и инсталиране на орорудване за Информационен център
Индикатор 4 4. Оборудване на помещение за Ресурсен обучителен център
Индикатор 5 5. Ремонт и оборудване на помещение за обществена трапезария
Индикатор 6 6. Проучване на Добри практики в областта на социалната икономика
Индикатор 7 1. Брой проучване на хартиен и електронен носител
Индикатор 8 1. Брой пазарно проучване на хартиен и електронен носител
Индикатор 9 3. Брой информационен център за хора с увреждания и в неравностойно положение
Индикатор 10 4. Брой разкрити работни места за хора с увреждания
Индикатор 11 5. Брой лица от целевите групи, получили информационно обслужване
Индикатор 12 6. Брой издадени и разпространени печатни информационни материали
Индикатор 13 7. Брой Ресурсен обучителен център
Индикатор 14 8. Брой проведени обучения
Индикатор 15 9. Брой обучени
Индикатор 16 10. Създадено социално предприятие – обществена трапезария
Индикатор 17 11. Съдзадени защитени работни места
Индикатор 18 12. Проучване на хартиен и електранен носител
Индикатор 19 13. Въведени Добри практики в новосъздаденото социално предприятие
Индикатор 20 14. Създадени Методология и Правилник на социалното предприятие
Индикатор 21 15. Проведени тематични семинари
Индикатор 22 16. Брой доставчици на социални услуги, представители на бизнеса и НПО, взели участие в семинарите
Индикатор 23 19. Брой разпространени информационни материали
Индикатор 24 19. Брой информационни табели
Индикатор 25 20. Брой печатни информационни материали
Индикатор 26 21. Брой публикации в печатни медии
Индикатор 27 22. Брой публикации в интернет сайтове


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз