Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0490-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Училище, утвърждаващо сексуално и репродуктивно здравно образование
Бенефициент: XI СОУ "Константин Константинов" Сливен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 30.09.2009
Дата на приключване: 30.09.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: Изпълнение на дейност 1 Създаване на 5 клуба по интереси – театра-лен състав „Подаря-ваме ти идея”, клуб „ВОВ”, клуб „Умения за живот”, клуб „Млади журналисти”, ателие „ Желая да участвам…”в учили-ще.
Подготовка на дейност 2 Театрално базирано обучение с ученици от 7 клас.
Изпълнение на дейност 2: Театрално базирано обучение с ученици от 7 клас
Подготовка на дейност 3 Пролетни ваканцион-ни занимания за уче-ници от 5 и 6 клас на тема: „Усвояване на умения за здравосло-вен начин на живот”
Изпълнение на дейност 3 Пролетни ваканцион-ни занимания за уче-ници от 5 и 6 клас на тема: „Усвояване на умения за здравосло-вен начин на живот”
Подготовка на дейност 4 Обучителен лагер по подхода ВОВ за уче-ници от гимназиален етап на обучение
Изпълнение на дейност 4 Обучителен лагер по подхода ВОВ за уче-ници от гимназиален етап на обучение.
Подготовка на дейност 5: Лектория – „Час за здраве” (с ученици от 5, 6, 7 и 8 клас, и уче-ници от СПИ – с. Дра-годаново.
Изпълнение на дейност 5 Лектория – „Час за здраве” (с ученици от 5, 6, 7 и 8 клас, и уче-ници от СПИ – с. Дра-годаново
Подготовка на дейност 6 Училищно състезание „Познаваме ли се?” с ученици от 6 – 12 клас
Изпълнение на дейност 6 Училищно състезание „Познаваме ли се?” с ученици от 6 – 12 клас
Подготовка на дейност 7 Конкурс за стихотво-рение, есе, снимка, рисунка, колаж, мул-тимедийна презента-ция на тема: „Моето здраве” с ученици от 5 – 12 клас
Изпълнение на дейност 7 Конкурс за стихотво-рение, есе, снимка, рисунка, колаж, мул-тимедийна презента-ция на тема: „Моето здраве” с ученици от 5 – 12 клас
Подготовка на дейност 8 Училищен празник „Здраве за всички”
Изпълнение на дейност 8 Училищен празник „Здраве за всички”
Подготовка на дейност 9 Кръгла маса за отчи-тане на резултатите от проекта
Изпълнение на дейност 9 Кръгла маса за отчи-тане на резултатите от проекта
Подготовка на дейност 10 Популяризиране дей-ностите на проекта
Изпълнение на дейност 10 Популяризиране дей-ностите на проекта
Изпълнение на дейност 10 Популяризиране дей-ностите на проекта
Подготовка на дейност 11 Създаване на кът „Сексуално и репро-дуктивно здраве” в училище
Изпълнение на дейност 11 Създаване на кът „Сексуално и репро-дуктивно здраве” в училище
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 54 518 BGN
Общ бюджет: 41 562 BGN
БФП: 41 562 BGN
Общо изплатени средства: 41 547 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 41 562 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 10 904 BGN
2011 30 643 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
41 547 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 35 328 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 9 268 BGN
2011 26 047 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
35 315 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 234 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 636 BGN
2011 4 596 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 232 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз