Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.03-0555-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Комплексна програма за извънкласна дейност през 2009-2010 г. в община Бяла.
Бенефициент: Община Бяла
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2009
Начална дата: 24.09.2009
Дата на приключване: 24.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Бяла
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е развитие на интелектуалния потенциал и таланти на децата в община Бяла, развитие на физическата им култура и на спорта в училище, личностно развитие и социална интеграция на учениците. Същевременно целта е и подобряване на достъпа до образование и обучение, разнообразяване и разширяване на извънкласните и извънучилищните дейности, организиране на свободното време на учениците, превенцията на отпадането от училище и превенция от рискове на територията на община Бяла.
Дейности: 1.Изпълнение на дейност 1 Администриране на проекта
2.Подготовка на дейност 2 Сформиране и дейност на клубовете по интереси действащи през цялата учебна год.
2.*Изпълнение на дейност 2 Сформиране и дейност на клубовете по интереси действащи през цялата учебна год.
3.Подготовка на дейност 3 Дейност на клуб по плуване „Делфин”
3.Изпълнение на дейност 3 Дейност на клуб по плуване „Делфин”
4.*Подготовка на дейност 4 Организиране на фолклорен ученически фестивал „Бяла”
4.*Изпълнение на дейност 4 Организиране на фолклорен ученически фестивал „Бяла”
5.Подготовка на дейност 5 Спартакиада
5.Изпълнение на дейност 5 Спартакиада
6.*Подготовка на дейност 6 Състезание по информатика
6.*Изпълнение на дейност 6 Състезание по информатика
7.Подготовка на дейност 7 Честване на 50г. от създаване на ПГССИ
7.Изпълнение на дейност 7 Честване на 50г. от създаване на ПГССИ
8.Изпълнение на дейност 8 Подготовка на материали за брошура и актуализиране на базата данни на интернет сайта.
9.Изпълнение на дейност 9 Действия за прозрачност за разгласа в публичното пространство и информиране на обществото
10.Изпълнение на дейност 10 Мониторинг, оценка и отчитане дейностите по проекта /текущо и цялостно/.
11.Изпълнение на дейност 11 Счетоводно отчитане и изплащане на възнагражденията на персонала зает с дейностите по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 144 911 BGN
Общ бюджет: 133 478 BGN
БФП: 133 478 BGN
Общо изплатени средства: 133 465 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 133 478 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 85 641 BGN
2011 47 900 BGN
2012 - 76 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
133 465 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 113 456 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 72 795 BGN
2011 40 715 BGN
2012 - 65 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
113 445 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 022 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 12 846 BGN
2011 7 185 BGN
2012 - 11 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 020 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз