Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.03-0040-C0001
Номер на проект: BG051PO001.3.3-03/47
Наименование: „Ефективни студентски практики по социална работа, чрез партньорство с НПО”
Бенефициент: Бургаски свободен университет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.07.2009
Начална дата: 13.10.2009
Дата на приключване: 13.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Създаване на модел за адекватна подготовка на социални работници, съобразена с реалните потребности на социалната среда, чрез разработване на съвместни програми между БСУ и НПО за практическо обучение на студенти от специалност „Социален мениджмънт и консултиране”.
Дейности: 1.Подготовка на дейност 1 Актуализиране на учебни програми за практическото обучение на студентите по социален мениджмънт и консултиране
1.*Изпълнение на дейност 1 Актуализиране на учебни програми за практическото обучение на студентите по социален мениджмънт и консултиране
2.Проучване на нагласите и предпочитанията на студентите за практика
3.Изработване на график за провеждане на стажуването и разпределяне на отговорностите на участниците
4.Подготовка на дейност 4 Обучителни семинари за студенти и преподаватели от водещата организация в реална практическа среда
4.Изпълнение на дейност 4 Обучителни семинари за студенти и преподаватели от водещата организация в реална практическа среда
5.Подготовка на дейност 5 Разработване на методическо пособие за провеждане и отчитане на студентските практики
5.Изпълнение на дейност 5 Разработване на методическо пособие за провеждане и отчитане на студентските практики
6.Подготовка на дейност 6 Реални практики в работно поле и мониторинг на напредъка
6.Изпълнение на дейност 6 Реални практики в работно поле и мониторинг на напредъка
7.Подготовка на дейност 7 Семинар за отчитане на проведените практики степента на удовлетвореността на всеки участник в тях
7.Изпълнение на дейност 7 Семинар за отчитане на проведените практики степента на удовлетвореността на всеки участник в тях
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 60 000 BGN
Общ бюджет: 58 511 BGN
БФП: 58 511 BGN
Общо изплатени средства: 58 507 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 58 511 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 16 273 BGN
2011 42 234 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
58 507 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 49 735 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 13 832 BGN
2011 35 899 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
49 731 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 777 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 441 BGN
2011 6 335 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 776 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици / студенти, включени в студентски практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз