Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0188-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-11013
Наименование: Повишаване на професионалната квалификация и усъвършенстване уменията на слуителите на АДЕКО БЪЛГАРИЯ ЕООД
Бенефициент: АДЕКО БЪЛГАРИЯ ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 01.07.2009
Начална дата: 23.07.2009
Дата на приключване: 01.11.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Основната цел на настоящото проектно предложение е повишаване на квалификацията и усъвършенстване уменията на служителите на Адеко България ЕООД чрез провеждането на обучения по ключови компетенции за 500 служители, и обучения за повишаване на професионалната квалификация на 300 служители.
Дейности: Дейност 1: Назначаване на екип за управление и уточняване на дейностите и отговорностите по координация и отчитане на проекта Ръководител на проекта ще бъде единия от управителите на Адеко България ЕООД. При одобрение на проекта, веднага след подписване на Договора за безвъзмездна помощ, с негова заповед ще бъдат назначени счетоводител, координатор обучения, координатор на техническите обучения по част от професия и външен координатор на проекта. Автобиографиите на хората предложени за тези роли са приложени към проекта. Екипа по управление на проекта ще има трудната задача да координира логистично организацията и изпълнението на 8 програми по ключови компетенции и 12 програми за придобиване на част от професия в рамките на 12 месеца. Екипа, също така, ще има отговорната задача да организира и проведе търг за избор най-вероятно на двама основни изпълнители на обученията. Координаторите на обученията ще работят в тясна връзка с избраните изпълнители, като договарят и съблюдават доставката на необходимите материали и качеството на проведените обучения; счетоводителят ще носи отговорност за счетоводното отразяване на проектните транзакции в счетоводната система на Адеко България и за акумулирането на разходно-оправдателните документи; външният координатор носи отговорност за цялостната кореспонденция с Междинното звено, за съблюдаването на одобрения план-график на дейностите, за изготвянето на всички писма, уведомления, потенциални заявления за анекси към сключения договор; ръководителят на проекта ще одобрява действията на колегите си от екипа, ще одобрява кореспонденцията преди да бъде изпратена до Междинното звено, ще ръководи срещите на екипа за координация и съгласуване на дейностите и ще осъществява постоянен контрол върху качеството на обученията и удовлетвореността на обучаемите от провежданите обучения.
Дейност 2: Провеждане на процедура за избор на изпълнители според изискванията на ПМС 55/03.2007. Екипът ще организира и проведе процедура за избор на изпълнители на обученията в пълно съответствие с изискванията на ПМС 55/2007. В рамките на процедурата екипът ще изготви следните по-важни документи от тръжната документация: 1) Обява 2) Пояснителен документ 3) Методология за оценка на офертите 4) Техническа спецификация – обучения за придобиване на част от професия Техник на компютърни системи 5) Техническа спецификация – обучения за придобиване на част от професия Офис-мениджър 6) Техническа спецификация – програми от обучения по ключови компетенции 7) Проектодоговор – технически обучения за придобиване на част от професия 8) Проектодоговор – обучения по ключови компетенции 9) Оферта 10) Ценова оферта 11) Техническа оферта 12) Изисквания към офертите. При одобрение на тръжната документация от страна на Междинното звено, екипа ще пристъпи към провеждане на самата процедура и избор на най-подходящите изпълнители на обученията. Процеса на избор формално ще има за основен критерий избора на ‘икономически най-изгодната оферта’, като ще преследва една по-обща цел: да се изберат най-добрите изпълнители на предложените в проекта обучения и да се договорят условия при които обучаемите да получат услуги с висок стандарт. Съображението да се търси този висок стандарт се обуславя от очакванията на българските и чужди клиенти на Адеко, от размера на настоящото проектно предложение, от амбициите на компанията да бъде лидер на пазара, от любопитството и възможностите на младите служители на компанията
Дейност 3: Изработване на програма за провеждане на ИТ/техническите обучения и на обученията по ключови компетенции. Конкретния план-график по дати и часове за различните групи по различните програми ще бъде изготвен заедно с избраните организации изпълнители на обученията.
Дейност 4: Провеждане на ИТ/технически обучения по част от професия „Техник на компютърни системи” и „Офис мениджър”. В рамките на програмата за провеждане на техническите обучения, която ще продължи 10 месеца, ще бъдат проведени следните обучения (към проекта са приложени детайлни учебни програми по всяко едно от техническите обучения) по част от професия:
Дейност 5: Провеждане на обученията по ключови компетенции в рамките на 9 месеца, екипа ще организира провеждането на 8 програми от обучения по ключови компетенции
Дейност 6: Разработване и провеждане на Програма Обучението за обучители укрепване на отдел Обучение и развитие на персонала е една от специфичните цели на проекта и програмата за треньори е един от елементите в изпълнението на тази цел. Програмата ще се стреми да идентифицира подходящи старши служители и ще предложи модули за развитие на уменията им да създават обучения според нуждите на компанията, да проучват нивото на умения на колегите си, да идентифицират нуждите от обучение и да провеждат обучения на работното място.
Дейност 7: Разработване на Наръчник за въвеждане в длъжност на новите служители В рамките на тази дейност ще бъде изработен Наръчник с който да се подпомогне успешното професионално и лично адаптиране на новите служители. Това може да е още един инструмент за противодействие на текучеството като се култивира среда на лоялност и обвързване; използването на старшите служители като наставници и експерти укрепва тяхното професионално самочувствие и културата на сътрудничество в компанията
Дейност 8: Разраработване на фирмен Каталог обучения. Изработването на Каталог обучения е неизбежна стратегическа цел на компанията, която може и да не бъде решена в своята цялост в рамките на този проект. Целта тук е по-скоро, на базата на акумулирания опит в изпълнение на различнчите обучения да се открият ‘естествените’ силни страни на вътрешните треньори, които в средносрочен план да изградят Каталог от обучения, който ще е на разположение на всички служители на Адеко България и ще бъде основа на която да се посрещат най-често възникващите и належащи нужди от обучения.
Дейност 9: Дейности за информация и публичност При реализацията на проекта ще бъдат използвани подходящи методи за информиране и публичност, при спазване на всички изисквания за визуална идентификация, предвидени в чл. 8 на Регламент на Комисията № 1828/2006. Всички бенефициенти ще получат информация за проекта чрез информационни листовки (каква е неговата цел; как се финансира). Ще бъде проведена пресконференция, и ще се организират публикации в специализирания печат. Ако проекта бъде одобрен, в офисите на Адеко България ще бъдат поставени постери/табели, представящи целите и същността на изпълнявания проект, както и финансовия принос на ЕСФ и ОП РЧР. Информация за проекта ще бъде публикувана и на уеб страницата на Адеко
Дейност 10: Одит В рамките на проектното предложение сме предоставили данни за лицензиран от ИДЕС екперт-счетоводител, който ще направи одит на проекта. Предложения от нас професионалист има опит и по европейски програми, което го прави изключително подходящ за тази роля.
Дейност 11: Изготвяне на Финален доклад. Изготвяне на Финален доклад.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 388 978 BGN
Общ бюджет: 533 369 BGN
БФП: 373 038 BGN
Общо изплатени средства: 372 997 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 373 038 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 77 796 BGN
2010 0 BGN
2011 295 202 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
372 997 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 317 082 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 66 126 BGN
2010 0 BGN
2011 250 921 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
317 048 BGN
В т.ч. Национално финансиране 55 956 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 11 669 BGN
2010 0 BGN
2011 44 280 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
55 950 BGN
Финансиране от бенефициента 167 182 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 5 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз