Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0042-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/023-02
Наименование: Ремонт, обновяване, мерки по енергийна ефективност и подобряване достъпът за хора с увреждания на: 1. ОДЗ ”Радост” - с.Гложене и 2. ОУ ”Св.св. Кирил и Методий”- с.Бутан, в община Козлодуй
Бенефициент: Община Козлодуй
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 18.07.2008
Начална дата: 01.08.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Козлодуй
Описание
Описание на проекта: Общата/главната цел на Проектното предложение е постигане на желано бъдещо състояние, за което проектът чрез реализацията си ще допринесе.Тя ще осигури дългосрочни ползи, както за целевите групи, така и за средата извън тях.
Дейности: Подготовка и Изпълнение на дейност 1: Формиране и институционализиране на управленски екип на проекта
Подготовка и Изпълнение на дейност2: Обява и провеждане на 2 тръжни процедури по чл.1, ал.2, т.1 от НВМОП за строителна фирма и фирма доставчик на ТО(53 дни или 2 месеца
Подготовка и Изпълнение на дейност 3: Подготовка и изпълнение на СМР на ОУ „ Св.св.Кирил и Методий” с.Бутан – след първите 2 месеца от 7 месечният период, с продължителност 4 месеца и 15 дни.
Подготовка и Изпълнение на дейност 4: Подготовка и изпълнение на СМР на ОДЗ „ Радост” с.Гложене – след първите 3 месеца от 7 месечният период, с продължителност 3 месеца и 15 дни
Подготовка и Изпълнение на дейност 5: Приключване на проекта с приемо-предавателна комисия, Акт № 15 и окончателен доклад
Подготовка и Изпълнение на дейност 6: Дейности за осигуряване на прозрачност на Проекта
Подготовка и Изпълнение на дейност 7: Финансово-счетоводен одит от лицензиран от ИДЕС избран ДЕС и отчитане пред ОП”РР”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 987 815 BGN
Общ бюджет: 783 442 BGN
БФП: 783 442 BGN
Общо изплатени средства: 783 433 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 783 442 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 134 418 BGN
2010 649 015 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
783 433 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 665 926 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 114 255 BGN
2010 551 663 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
665 918 BGN
В т.ч. Национално финансиране 117 516 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 20 163 BGN
2010 97 352 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
117 515 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз