Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-4.3.01-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура по качество"
Бенефициент: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 10.07.2009
Начална дата: 10.09.2009
Дата на приключване: 10.09.2012
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да съдейства за осигуряване на съответствие на българските продукти с международните стандарти за качество и подобряване на международната конкурентоспособност на целевите сектори на индустрията.
Дейности: ДЕЙНОСТ 1: ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ КАМПАНИИ ЗА БИЗНЕСА По тази дейност се предвижда участия на експерти от ДАМТН в информационни кампании и издаване на информационни материали. Насочена е към постигане на специфична цел 1 на проекта - Повишаване степента на информираност на българските малки и средни предприятия, работещи в избраните приоритетни сектори на индустрията с оглед участието им в Общия европейски пазар и устояване на конкурентния натиск.
ДЕЙНОСТ 2: ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ НА ПЕСОНАЛА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА НОВИ ИЛИ ПОДОБРЕНИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ По тази дейност се предвижда организиране на практически обучения, междулабораторно изпитване в областта на течните горива, курсове за обучение по стандарти и тематични семинари за повишаване на професионалната квалификация и подобряване на организацията и управление н
ДЕЙНОСТ 3: УЧАСТИЕ В РАБОТАТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И СТРУКТУРИ По тази дейност се предвижда участие в работни групи, групи за административно сътрудничество, технически комитети и международни прояви, имащи връзка с компетентностите на ДАМТН.
Дейност 4: Подобряване качеството и количеството на услугите и дейностите, свързани с надзорните и контролни функции на ДАМТН Подобряването на техническия капацитет на ДАМТН, като част от инфраструктурата по качество е един от значимите фактори, които ще допринесат за повишаване качеството и ефективността на дейносттите и услугите, които органите по надзор на пазара, технически и метрологичен надзор и контрол на качеството на течните горива извършват, а това от своя страна е предпоставка за засилване контролните функции на ДАМТН и подобряване на инфраструктурата по качество като цяло.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 748 908 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 149 782 BGN
2011 - 1 149 782 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 977 314 BGN
2011 - 977 314 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 172 467 BGN
2011 - 172 467 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой отпечатани копия сборници за прилагане на директивата за съоръжения под налягане
Индикатор 2 Брой отпечатани копия ръководства за прилагане на директивата за електромагнитна съвместимост
Индикатор 3 Брой отпечатани копия ръководства за прилагане на директивата за лични предпазни средства
Индикатор 4 Брой отпечатани копия сборници, съдържащи 6 броя ръководства за определяне на продуктите, попадащи в обхвата на директива „Безопасност на играчките”
Индикатор 5 Брой отпечатани копия сборници с регламенти, отнасящи се към изискванията за екопроектиране на енергопотребяващи продукти
Индикатор 6 Брой отпечатани копия ръководства „Атлас за еднозначно определяне на разликите между преносими осветители за деца и възрастни”


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз