Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0032-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/018
Наименование: Подобряване училищната спортна инфраструктура в Каварна
Бенефициент: Община Каварна
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 18.07.2008
Начална дата: 01.08.2008
Дата на приключване: 01.04.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Каварна
Описание
Описание на проекта: Общата цел е да се осигури подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, която ще допринесе за устойчиво местно развитие. Проектопредложението е съсредоточено върху подобряване на някои основни елементи на образователната инфраструктура в община Каварна, като преодоляването на съществуващите дефицити би имало значително въздействие върху местното развитие. Заложено е подобряване на качеството на живот и работната среда с по-добър достъп до основни услуги, като образованието, и нови възмо
Дейности: Подготовка на дейност 1 Въвеждане екипа по проекта
Подготовка на дейност 2 Управление на проекта и подготвяне и провеждане на тръжните процедури
Подготовка на дейност 3 Възлагане на независим строителен надзор
Подготовка на дейност 4 Ремонт на външните спортни площадки и поставяне на спортни съоръжения
Подготовка на дейност 5 Ремонт на три спортни салона и поставяне на изолация
Подготовка на дейност 6 Монтиране на системи за вентилация и климатизация в три спортни салона и зала за фитнес
Подготовка на дейност 7 Проектиране и авторски надзор
Подготовка на дейност 8 Ремонт / Преустройство на същ. помещения в зала за фитнес
Подготовка на дейност 9 Оборудване на зала за фитнес
Подготовка и изпълнение на дейност 10 Независим одит
Изпълнение на дейност 11 Дейности по осъществяване на мерките за информация и публичност
Подготовка на дейност 10 Независим одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 999 940 BGN
Общ бюджет: 825 737 BGN
БФП: 825 737 BGN
Общо изплатени средства: 826 819 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 825 737 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 681 839 BGN
2010 232 117 BGN
2011 - 44 845 BGN
2012 - 42 292 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
826 819 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 701 876 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 579 563 BGN
2010 197 300 BGN
2011 - 38 118 BGN
2012 - 35 948 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
702 796 BGN
В т.ч. Национално финансиране 123 860 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 102 276 BGN
2010 34 818 BGN
2011 - 6 727 BGN
2012 - 6 344 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
124 023 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз