Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0030-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0074
Наименование: Център за социални услуги „ За един по-добър и достоен живот ”
Бенефициент: ОБЩИНА ДУЛОВО
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 29.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Дулово
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се подобри качеството на живот, като се удовлетворят специфичните потребности на 56 лица с различни видове увреждания и самотноживеещи възрастни хора и техните семейства на територията на Община Дулово, чрез предлагането на социалната услуга Домашен помощник. Цели да се предотврати настаняването им в специализирани институции
Дейности: 1. Сключване на договори на Екипа по проекта Гражданските договори ще бъдат сключени в седем дневен срок от началото на изпълнението на проекта, чрез тях ще се регламентират правата, задълженията и отговорностите на Техническия екип
2. Оборудване на офиса Ще бъде закупен един брой персонален компютър и един брой бюро, стол, стелаж за документи
3. Дейности по осигуряване на публичност Дейностите по осигуряване на публичност на проекта ще осигурят достъп на широк кръг от обществеността, до информация за него. Ше бъде изработена един брой информационна табела за офиса на Организацията-кандидат, а след края на проекта информационни брошури за постигнатите резултати от извършените дейности. Ще организира кръгла маса за проблемите на хората с увреждания , на която ще бъдат обсъдени възможностите за социално включване на тази част от обществото.
4. Провеждане на кампания сред потенциалните потребители на услудата Домашен помощник без значение възраст, пол и етност Дейностите по осигуряване на публичност на проекта ще осигурят достъп на широк кръг потенциални ползватели на услугата, до информация за Настоящият проект; процеса на предоставяне на услугата методологията за оценка на потребностите, процедурата за кандидатстване за потребител на услугата и т . н. Ще бъдат излъчени 15 информационни предавания в местния радио възел, три пъти на ден за една седмица. Ще се изработят 500 броя информационни брошури и ще бъдат проведени срещи с тях.
5. Подбор на бенефициенти за Домашен помощник Подборът и наемането на персонал от Организацията - кандидат ще съответства на изискванията на българското трудово и антидискриминационно законодателство и осигурява защита на потребителите. . Кандидатите ще се интервюират от екипа по реализиране на проекта с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа. При кандидатстване на работа, кандидатите за домашни помощници ще представят медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост. Ще се наемат кандидати, които са показали удовлетворителни резултати по време на събеседването, намират се в добро физическо и психическо състояние и не са осъждани. Новоназначените домашни помощници ще подпишат трудов договор, изготвен по реда и условията на Кодекса на труда, декларация за спазване на поверителността на личните данни и информацията, ще се запознаят с длъжностна си характеристика и ще получат копие от Правилника за вътрешния ред на доставчика.
6. Обучение на бенефициентите за Домашен помощник Ще бъде сформирана една група обучаеми и бенефициентите ще преминат пет дневно обучение по програма „Социални услуги на деца и възрастни с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания”, „Методика за работа с възрастни хора”, „Методика за работа с лица с псохични разстройства и умствена изостаналост” и др. След края на обучението бенефициентите обучени за Домашен помощник ще трябва да са овладели знания насочени към това как да подпомагат социалната активност на хората с увреждания и как да организират бита и хигиента в дома на нуждаещите се лица.
7. Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители на услугата Домашен помощник Социален работник от Дирекция Социално подпомагане с участието на потенциалния потребител извършва оценка на потребностите му. Услугите Домашен помощник се предоставят след Оценката. Въз основа на направената оценка в плана за предоставяне на услугата се разписват конкретни дейности, които са насочени към постигане на най-пълно задоволяване на индивидуалните потребностите на конкретния потребител. Оценката на потребностите ще се актуализира веднъж на шест месеца, но може да се преразгледа и по-рано по молба на потребителя или негови близки, роднини или законен представител, както и при промени, настъпили в състоянието на потребителя или в специфичните му потребности.
8. Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугата Домашен помощник Ще се сключат договори, които ще съдържат всички необходими данни на прекия доставчик на услугата и потребителя, описание, времетраене ,честота на извършване на практическите дейности по доставяната услуга , задължения и отгвороности на всички влизащи във взаимоотношения страни по договора.
9. Изработване на индивидуални графици за предоставяне на на услугата Домашен помощник на всеки потребител Чрез събеседване с потребителя или негов законен представител или роднина ще се обсъдят конкретните потребности от предоставяне на услугата Домашен помощник. Ще се изработи план- график за посещение в дома на потребителя и конкретно разписване на точните дейности, които ще се извършват .
10. Предоставяне на услугата Домашен помощник След успешното завършване на обучението 25 Домашни помощници ще оказват подкрепа на 56 лица крайни бенефициенти на услугата. Всеки един Домашен помощник ще организира бита и хигиената на две нуждаещи се лица. Общата продължителност на дейността по предлагане на Услугата Домашен помощник по предоставяне на услугите е 11 месеца.
11. Мониторинг и отчетност Техническият сътрудник от името на Организацията кандидат отговорно ще провежда периодични седмични проверки ,чрез които ще съблюдават правилното изпълнение на дейностите, заложени в проекта. Предвид спецификата на извършваните дейности , свързани със здравето и индивидуалните потребности на потребителите на услугите,веднъж седмично ще се извършват посещения, за да се контролира на място работата на Домашния помощник. Резултатите от проведените срещи с потребителите на услугите и техните семейства ще се документират в месечни отчети за извършеният мониторинг. По време на изпълнение на договора се предоставят месечни отчети и окончателен отчет , които съдържат технически и финансов анализ, както и преглед на основните проблеми, възникнали по време на изпълнението. Месечните отчети включват резултати и от провеждания задължителен вътрешен мониторинг и доклади по показатели, които АСП е определила.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 103 365 BGN
Общ бюджет: 108 970 BGN
БФП: 97 637 BGN
Общо изплатени средства: 96 624 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 97 637 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 20 673 BGN
2010 62 019 BGN
2011 13 932 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
96 624 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 82 992 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 17 572 BGN
2010 52 716 BGN
2011 11 842 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
82 131 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 646 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 101 BGN
2010 9 303 BGN
2011 2 090 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 494 BGN
Финансиране от бенефициента 12 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз