Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.04-0178-C0001
Номер на проект: BG051PО001/5.2/D02/0050
Наименование: Да подобрим качеството на живот на хората в неравностойно положение чрез услугите “социален асистент” и “домашен помощник”
Бенефициент: Община Банско
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 25.03.2009
Начална дата: 26.06.2009
Дата на приключване: 01.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Банско
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на живот на хора от уязвими групи на територията на община Банско чрез предоставяне на диференцирани социални услуги и грижи в семейна среда; създаване на реална възможност за реализиране на правото на хората с различни видове увреждания да бъдат активни и да вземат самостоятелни решения за организиране на ежедневието и живота си; насърчаване на социалното включване на самотноживеещи хора; предоставяне на възможности за професионално развитие на семейства, в които има деца с трайно увреждане, със специален фокус върху жените, чрез предоставяне професионални грижи в семейна среда
Дейности: Дейност 1. Управление и координация Описание: С цел успешно управление и изпълнение на проекта ще бъде сформиран екип от експерти, които ще ръководят и координират проектните дейности в съответствие с клаузите на сключения с Договарящия орган договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Екипът ще бъде съставен от 3 експерти в сферата на управление на проекти, финансирани от международни донори и социалните дейности. Задължение на сформирания екип е да изготви подробен план за действие за изпълнението на предвидените по договора дейности, да създаде и поддържа система за комуникация в екипа чрез организиране на редовни срещи. Освен това екипът ще подпомага и координира дейностите по избор на потребителите на услугите “социален асистент” и “домашен помощник”, както и избора на асистенти и помощници. Задължение на екипът е и осигуряване на постоянен контрол на място върху изпълнението на проектните дейности. Обосновка: Успешното изпълнение на проекта се основава на добро техническо и финансово управление на предвидените по договор дейности. С оглед успешното приключване на проекта са предвидени редовни срещи на екипа с цел да се следи цялостния напредък по проекта и своевременно да се вземат решения за коригиращи или последващи дейности за изпълнение.
Дейност 2 Подготовка на документация и провеждане на процедури за избор на изпълнители на услуги в съответствие с НВМОП Описание: За изпълнението на дейностите по проекта са предвидени няколко процедури за възлагане на изпълнението, които ще бъдат изцяло съобразени с Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Като се има предвид спецификата на обществените поръчки, документацията за тях ще бъде разработена от екипа по проекта и съгласувана с експерти от общинска администрация Банско. Обосновка: Необходимо е изпълнението на проектните дейности да бъде в съответствие с българското законодателство в областта на обществените поръчки. По този начин ще се гарантират принципите на прозрачност и публичност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Процедурите по избор на изпълнители по Дейност 3 и Дейност 6 ще бъдат проведени от общината непосредствено след подготовката на документацията, като единствено изборът на изпълнител на консултации за семействата на децата с увреждания, които ще са потребители на услугата “социален асистент” ще бъде извършен след като са ясни конкретните потребители и индивидуалните им нужди.
Дейност 3 Информационна кампания Описание: Изпълнението на тази дейност ще гарантира информираността на всички потенциални потребители на двете услуги, предвидени по проекта. Провеждането на Информационната кампания ще бъде възложено на външен изпълнител, който ще има ангажимент да разработи информационни брошури с описание на предлаганите услуги, както и да осигури достигането на тази информация до всички потенциални потребители на територията на селата в община Банско. Идентифицирането на представителите на целевата група ще стане със съдействието на община Банско и дирекция “Социално подпомагане”. Обосновка: Изборът на целевата група е от съществено значение за постигане на целите на проекта. Като се имат предвид, специфичните характеристики на потенциалните потребители на услугите е необходимо провеждането на целенасочена и добре организирана кампанията. Именно поради тази причина информационната кампания е отделена в самостоятелна дейност, която ще бъде възложена на външен изпълнител и подпомогната от екипа по проекта.
Дейност 4. Избор на потребителите от целевата група Описание: Оценката на потребностите на всеки потребител ще се извършва от социален работник на Дирекция “Социално подпомагане” град Разлог и включва оценка на общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител; способността му за справяне с ежедневни дейности; социалната му активност и интереси; взаимоотношенията със семейството му и други значими хора; битовите условия на живот; изискванията за медикаментозно лечение и диети; допълнителни потребности; безопасност и рискове, съгласно Методиката за оценка на потребностите на кандидати за ползване на услугите „социален асистент” и „домашен помощник” към настоящата схема за безвъзмездна помощ. При изборът на потребители стриктно ще се спазва горепосочената Методика, като екипът по проекта ще има задачата да подпомага и координира дейностите по провеждане на оценката на потребностите и да гарантира пълна прозрачност на процеса, при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация. С избраните потребители ще бъдат сключени договори за съответната услуга, съгласно Методиката за предоставяне на услугата “социален асистент”. индивидуалните планове за предоставяне на услугите ще бъдат разработени от отдел “Социална закрила” община Банско. Обосновка: Проведената индивидуална оценка на потребностите на всеки потребител е основа за разработване на индивидуалните планове за предоставяне на услугата, идентифициране на конкретните нужди на всеки един потребител с оглед най-пълното удовлетворяване на желанията му. Резултатите от тази дейност ще определят и конкретния брой асистенти и домашни помощници, които ще бъдат избрани и наети за предоставяне на услугите.
Дейност 5. Избор на Социални асистенти и Домашни помощници Описание: В резултат от определяне на индивидуалните нужди на потребителите на услугите ще бъдат определени и конкретните бройки асистенти и помощници, които ще бъдат наети на пълен работен ден. За целта ще бъдат изпълнени следните дейности: назначаване на конкурсна комисия (с участието на община Банско и Дирекция “Социално подпомагане” град Разлог); публикуване на обяви за работа; събиране и разглеждане на подадените документи; насрочване на дата и провеждане на събеседване; назначаване и оформяне на съответните документи на одобрените кандидати. Целият процес по избор на асистенти и помощници ще бъде проведен съгласно българското законодателство и Методиката за предоставяне на услугата “социален асистент”, приложена към настоящата схема за безвъзмездна помощ. С оглед предотвратяване на риска от напускане на някой от избраните асистенти и помощници, ще се състави и резервен списък с кандидати, които могат да заменят напуснали (в случай че има такива). Обосновка: Към момента за целите на проекта е предвидено всички асистенти и помощници да бъдат наети на пълен работен ден с оглед осигуряване на заетост и възможност за пълно удовлетворяване на нуждите на потребителите.
Дейност 6. Аналитично и методологично обезпечаване на работата на социалните асистенти и домашните помощници Описание: Предвижда се разработване на детайлни правила за предоставяне на услугите, като за целта ще бъде нает външен изпълнител, който ще има ангажимент и да проведе обучение на наетите социални асистенти и домашни помощници. Външният изпълнител ще разработи правилата в съответствие с действащото законодателство, Методиката за предоставяне на услугата в общността „социален асистент” и добри практики при предоставянето на този тип социални услуги. Правилата, както и програмата за обучение ще бъдат разработени съобразно идентифицираните нужди на индивидуалните потребители и съгласувани с община Банско и Дирекция “Социално подпомагане” град Разлог . Екипът по проекта ще има ангажимент да координира и следи за изпълнението на възложените на изпълнителя дейности. Същевременно ще бъде подготвена документацията и проведен избора на външен изпълнител за консултациите за семействата на децата с увреждания, които ще са потребители на услугата “социален асистент” тъй като на този етап ще са ясни конкретните потребители и индивидуалните им нужди. Обосновка: Посочените дейности са взаимосвързани и взаимно се допълват, като по този начин се цели осигуряване на качествени и съобразени с индивидуалните нужди на потребителите услуги. Резултатите от тази дейност са ключов момент в изпълнението на проекта
Дейност 7. Предоставяне на услугите “социален асистент”и “домашен помощник” и консултации Описание: Наетите асистенти и помощници ще предоставят съответните услуги на потребителите, с които има сключени договори, съобразно индивидуалните планове и разработените правила за работа. Те ще имат ангажимент да докладват работата си месечно, както за целите на отчитане по проекта, така и с оглед мониторинг на качеството на конкретните услуги. Предвижда се и предоставяне на консултации на семействата на децата с увреждания, които ще се ползват услугата “социален асистент”. Конкретните консултации за всяко едно от семействата ще бъдат определени на база на индивидуалните оценки на нуждите и потребностите. Консултациите ще се предоставят от нает за целта външен изпълнител, който ще има ангажимент да осигури съответната експертна консултация за всяко семейство. Предоставяните консултации и услуги ще бъдат наблюдавани от екипа по проекта и експерти от община Банско. В допълнение екипът по проекта, заедно с експерти от община Банско ще има ангажимент всеки месец да следи качеството на предоставяните услуги и да оценява удовлетвореността на потребителите. В случай на възникнали проблеми екипът по проекта и община Банско ще предприемат необходимите мерки и действия за успешното изпълнение на дейностите и постигане на предвидените резултати. Обосновка: В съответствие с целите на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, проектът има за основна цел да подобри качеството на живот и подпомогне социалното включване на представители на целевата група чрез предоставяне на услугите “социален асистент” и “домашен помощник”. за таза цел е необходимо предвидените услуги да са максимално съобразени с индивидуалните потребности и желания на потребителите.
Дейност 8. Информационни дейности Описание: Предвидените по проекта дейности и съответните резултати от изпълнението му ще бъдат популяризирани сред обществеността като за целта ще бъдат спазвани стриктно изискванията на „Насоките на ЕС за визуална идентификация при външни действия”. В съответствие с подписания договор, община Банско ще предприеме всички необходими за популяризиране на получената безвъзмездна помощ действия, както следва: 1. След подписване на договора за безвъзмездна помощ Община Банско ще публикува на интернет страницата си сведения за проекта, целта и бъдещите резултати от него, като надлежно ще бъде отразено финансирането, осигурено от ЕС, информация за размера на предоставеното финансиране от ЕС в евро и в съответната национална валута; 2. С оглед популяризирането на резултатите от проектните дейности ще бъде разработена и отпечатана брошура; 3. След приключване на проектните дейности резултатите от проекта да бъдат публикувани на интернет страницата, на община Банско, за популяризиране на услугите “социален асистент” и “домашен помощник”; 4. При приключване на проекта ще бъде организирана Заключителна конференция за представяне на резултатите от проекта, на която ще бъдат поканени официални представители на община Банско и журналисти. В хода на изпълнение на проектните дейности ще бъдат ползвани подходящо оформени бланки за писма с ясна визуализация в съответствие с изискванията. Всички доклади, свързани с проектните дейности също ще бъдат съобразени с изискванията за визуализация на проекта. Това се отнася и за предвидените правила за работа, брошури и т.н. Обосновка: Дейностите за информация и публичност ще популяризират резултатите от проекта не само сред представители на целевата група, но и сред широката общественост
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 111 151 BGN
Общ бюджет: 93 457 BGN
БФП: 88 682 BGN
Общо изплатени средства: 88 666 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 88 682 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 22 230 BGN
2010 34 761 BGN
2011 31 675 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
88 666 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 75 379 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 18 896 BGN
2010 29 547 BGN
2011 26 924 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
75 366 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 302 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 335 BGN
2010 5 214 BGN
2011 4 751 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 300 BGN
Финансиране от бенефициента 5 990 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Увеличен брой лица, обслужвани в семейна среда
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз